Thursday, October 19, 2006

46

Zarančetu protiv prustijata
Sam imál nekupać, na rabotata, idin drugár kojtu se ij upival dosta častu. Pa idin denj šéva gu ij zal da gu svinjosva, lel kátu pá ij bil piján. A toj se ij ubarnal kantu négu i mu ij rékal: “As ud pijánstvotu za se sabuda, ama ti ud prustijata – nikade”. No etu či niti prustijata ni jé više za doveka. Tá moži da se izceri. Hans-Hilger Ropers (62 gudini) ud Instituta pu molekulárna genetika Max-Planck, ij iznajédil idna medecina kujatu, ubážde toj, ij protiv prustijata. Zarančetu pudubreva memorijata i vnimánjétu i inhibirva nekuja nervni kletći ud mozaka. Nemskata nuvina "Bild'' ij publikuvala idna státija za tuj revolucionnu zaranče, kujétu ji ij kraštela “parvotu zaranče protiv prustijata”. “Za sigá smi uspeli, na mišći, da eliminirami gubenjétu na “kasata” memorija” – ij zajavil za “Bild” Ropers.
========================================
Rebusa pudmladeva mozaka sas 14 gudini
Saglásnu publikácijata "Psychology Today", aku seku denj reševati rebuse i krastosani hurti, váša mozak stánva po-mlád sas 14 gudini. Tija tvadat i tuj, či za po-dubra memorija ni treba se jadé riba, a zelenčuci, ploda i čokulád.
========================================
Hitrotu jajćé
“Autoprogramiranite” jajcá, sazdádini za da se udkupimi ud tvarde mećite žaltaci ali ud tvarde verénite beltaci, za se pujavat u magazinete prez sledvaštite mesece, ubážde nuvinata Telegraph. Tezi jajcá za imat naštámpan na tej idin logo sas nividimu mastilu termocroma, kujétu stáni čarnu u momenta kugátu stigni du upredeléna temperatura. Specijalistete sa sazdáli po-više fela takvazi fárbi za varéni jajcá – za meći, srednu i jáku varéni, na kujatu fárbata za se pujavi sled 3, 4 ali 7 menute varenji. Tozi proekt ij pu ideja na Lion Quality Eggs, kujatu sa sapćásali, či mlogjije hora ni znájat da svarat niti makár idno jajcé. Tehnologijata se uputrebuva véć na nekuja produkti, kaćétu naprimer na staklá piva, za da pukážat gá ij dosta studéna. Drugu uputrebuvanji na tazi tehnologija za badi za sazdávanjétu na trikove za fotbalistete, kujatu za pukážat momenta u kojtu idin fotbalist ij “razsvedén”.
========================================
Coca-Cola i Afrika
Muammar Al-Ghaddafi išti tál ud noscete na Coca-Cola. Spured négu, kompánijata bi trebalu da mu plášte idin procent za seku idno purdádinu staklo Coca-Cola, zaštotu glávnite ingrediente proizháždet ud afrikánsći trevi. No, makár či izparvu glávnija ingredient na Coca-Cola ij bil vreja cola, kojtu rasté sámu u Afrika, pukraj kojtu se ij ugvádelu kanela i vanila, to dnés sate aromi sa sintetični. Ghaddafi ij puznát za négvite “luduriji” još ud menatotu, katu ij iskal da se prepuznáj, či William Shakespeare ij bil arábin, emigriran u Anglušku.
========================================
Zašto ij sinu nebeto?
Nekolku naučéni – laureáte Nobel, profesore, hora kujatu rábutat u sferata na naukata – sa bli pitani, či “Na kujé pitánče ud oblastta na naukata bi trebalu da znáj da udguvori seku škulár?”
I pu tozi náčin se ij naprávil slédnija test. Vija, dali znájti da udguvoriti? Zaštotu ás idin, prepuznávam, na nekolku pitánčita sam rékal ...pas.

1. Kakaj procent ud puvarhnustta na nášta planeta ij pukrita sas uda?
ROBERT GAGOSIAN, WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTE

2. Kakaj fel semnále uputrebuva mozaka, za da predáva senzáciji, misli i dejstvija?
TORSTEN WEISEL, ROCKEFELLER INSTITUTE, NEW YORK

3. Dali dinozáurete i horata sa žuveli u saštotu vreme?
ANDREW C. REVKIN, NEW YORK TIMES SCIENCE REPORTER

4. Kuja ij teorijata na Darwin za proizhoda na purodite [The Origin of Species]?
JONATHAN WEINER, 1995 PULITZER PRIZE-WINNING AUTHOR

5. Zašto idna gudina ima 365 deni i idin denj ima 24 saháte?
LESLIE SAGE, NATURE MAGAZINE

6. Zašto ij sinu nebeto?
ROY GLAUBER, 2005 NOBEL PRIZE WINNER; HARVARD UNIVERSITY

7. Kaćé se naprávi pojasnata?
KIM KASTENS, COLUMBIA UNIVERSITY

8. Zašto sa trudnu za izlekuvanji bolestite uzrukuvani ud viruse i bakteriji?
HELLE GAWRYLEWSKI, JOHNSON & JOHNSON (AND THE AUTHOR’S MOTHER)

9. Kolku stári sa náj-stárite fosili na zemete?
PAUL NURSE, 2001 NOBEL PRIZE WINNER; ROCKEFELLER INSTITUTE

10. Zašto ugváždemi solj pu patištata, kugátu leti sneć?
ARTHUR KNUDSEN, BRIDGETON, N.J., SCHOOLS

Udvišnu pitánče: Kako právi da se umenuvat sezonete?

Aku ni znájmi da udguvorimi na sate pitánčita, káj či ni treba da se plášimi. Idno izsledvanji na National Science Board pukázva, či 90% ud amerikánete se interesuvat ud naukata, ama sámu 15% sa dubre informirani.

Odguvorete, razbire se, u sledvaštija post. No možiti i da putrasiti s Google.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home