Monday, October 16, 2006

43

Dene na burbata protiv McDonald’s
Dnés, 16 oktober, ij Svetovnija denj na hránenjétu [“UN World Food Day”, deklariran ud FAO i ONU] ama i Dene na burbata protiv McDonald’s. Seku gudina McDonald’s hára kulu 2 miljárda USD za reklámi i promociji, katu pretagliva dicáta sas igrulći i drugjije drebuliji, umestu da si pudubri predláganotu jádenji. Zaštotu se znáji, či nadzać usmivkata na Ronald McDonald sedi golata istena: kompánijata ij interesuvana sámu da právi profit, tojest nosce; seku mesec, 25.000-te resoránte razprasnati u 119 daržávi mu nosat idin mesečin profit ud náj-málku 3 miljárda USD! A na seku 5 saháte se utváre, nejdi pu sveta, idin nov restoránt McDonald’s. Ud kako se pávat tezi nosce? Pa lel u paruv red, ud purdávanata hrana, bugáta u aditive (E), maznini, solj i zahár i s málku fibri i vitamini. Takazi fel dieta ij svazana sas táj-zvánite “bolesti na civilizácijata” – bolesti na sarcito, rák, diabet i dr. U drugji red, ud manenata pláća, kujatu ja dáva na rabotnicite. To véć se ij pujavil i termena „McJob” – rabota mlogu slábu platéna i biz niti kako badeštu. U mlogjije daržávi McDonald’s ni plášte dupalnitelnite rabotini saháte, rabotnicite sa izmačini, a udgore na tuj, nji se išti i da sa razsmeni! No vájda i tuj ij idna dubra táktika, zaštotu, kátu nikuj ni sedi mlogu da rábuti u McDonald’s, zarad tuj ni možat da se sazdadat niti kakvi sindikáte na tezi rabadžie. Ud druga starna, McDonald’s ij dunél u mlogjije daržávi amerikánskata pudkultura: u mestu da sadniš na pladnina sas familijata, na idna čurbicka, pékanu i tortiče, hápniš na barži idin Mac i lel káj či preigráš vreme; ama tuj vreme ni si ji prekáreš sas dicáta, sas familijata, a barzaš nadzać u ofisa, kadetu furt ima neštu kujétu da treba ji duvaršiš. McDonald’s promovirva jádenjétu na mesu prez seku denj [ni sam videl McDonald’s u kojtu, petak naprimer, da ima jádenji za post]. Nija imami slobudnustta da izberémi, dali za jadémi ali ni mesu pu cel denj; zakolinata márva, ne. Drugu, kujétu ij himbenu u politikata na McDonald’s ij báš vrazćite kujatu gji ima u sate daržávi s mestnata politika, kujatu gji puddarže i promovirva tenja nizdráv náčin na hránenji; naprimer, prez jesenjta na 2003 g., Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor, pravitelstvena rumanska organizácija, ij pudpisala s McDonald’s idin doguvor, či mládite, kujatu jadat u tezi restoránte, da imat namalénji na cenite. Ni znája dali ij validin još tozi doguvor, ama ás, i vájda sekuj, kojtu ima zdráva pámeć, za se pita, či kako ima da se barka idna daržáva za da pumága idna částna firma? Lel néka ja ustávi da si pávi tá kakviti šté namalenjita na produktite, a ne da pumága za utravisvanjétu na mládite... Dene na burbata protiv McDonald’s ij počnal da se darži još ud 1986 g. na predláganjétu na organizácijata Greenpeace.
http://portland.indymedia.org/
http://www.mcspotlight.org/

Idna manena on-line igra na tema McDonald’s za nameriti tuka:
http://www.mcvideogame.com/game.html
========================================
U Arád za se naprávi ferma sas svinja za transplánte
Idna ferma sas transgenični svinja za se pustrujé u sélutu Socodor ud Arád. Tezi svinja za badat uputrebuvani za transplánt na različni orgáne: sarci, čarin drob, bubreci, kravni sadve, korneja, kokalici i koža. Istu taj, ud tezi svinja za se uputrebuvat proteini za tratamen na diabet. “Fermata za se utega na 10 hektára i za badat zadini sate merći za protekcija protiv mikrobe i viruse, katu svinjéte za badat utránati pu ekologični normi” – ij zajavila dr. Violeta Turcuş, naučin izsledovátel u Universiteta Vasile Goldiş ud Arad.
Parvotu transgeničnu prase, “Astrid”, se ij pujavilu prez 1992 g. To ij blo utránatu ud idna manena biotech kompánija ud Cambridge, Anglušku.
========================================
Nija káj smi se udkupili ud komunizma, ama vida, či cenzurata ij po-strášna u kapitalizma! Bože, u kakaj svet žuvejmi! Tom i Jerry, puznátite animacionni geroje, možat da se bijat kolkutu si ištat, ama ni jé slobudnu da pušat! Sate sceni sas kutáka Tom i miščitu Jerry, u kujatu sa predstávini kaćé pušat, za badat iztriti, se nadevam či ni za doveka, ud 162-ta episode na serijále. Idna angluška organizácija, Ofcom, ij iznamerila, či u nekuja episode, kaćétu naprimer u "Texas Tom" ud 1950 g., se puši mlogu. Interesnu ij tuj, či Ofcom, kujatu se griži za “zdrávitu” na dicá ud 4 du 14 gudini (publikata na Boomerang), ne imála ništu protiv scenite u kujatu tezi dváta geroje se bijat u glavite sas kako li ni, ud tigánj pa du top ali atomična bomba. Sceni u kujatu se puši za badat izvádini i ud drugjije 1.700 animacionni filma, megju kujatu "Scooby Doo" i "The Flinstones".
========================================
Sámu za žinite!
Idna japonska kompánija tvardi, či ij naprávila davkata [guma], kujatu pumága za purástvanjétu na gradite. Tazi davka dumat či ij sto procenta naturálna, katu glávnija ingredient ij idna tajlándska diva treva, pueraria mirifica, kujatu sadarže fito-estrogeni. Glávnija element ud pueraria mirifica ij isoflavone i testete sa dukázali, či tazi treva pumága na gardite da purastat sas 80% . Sled sámu 2 meseca 70% ud žinite kujatu sa testirali davkata, dumat či se useštet po-dubre, kožata ij po-hidratirana i licitu ni jé taj izbarčenu. B2UP (Body Make-Up Gum) se purdáva véć mlogu dubre u Japonija, USA i Rusija, katu sa purdádini više ud 100.000 darábe a idno kutijče kuštuva kulu 20 USD. Ama na pazára sa se pujavili véć i gel, i zarančeta...
========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home