Monday, October 09, 2006

36

U čitvartak, 12 oktober, ud 11.00 saháte (GMT), Králjskata Akademija na Naućite ud Suedia za utvori ceremonijata za tazigudišnata nagráda Nobel za literatura. Megju imenata za kujatu se hurtuva sa amerikánina Philip Roth, israeljánina Amos Oz, sirijánina Adonis (Ali Ahmed Saïd Esber) i izvestnija véć Mario Vargas Llosa ud Peru. Nagrádata ud menatata gudina, na stojnust ud 10 miljona švedsći kruni (kulu 1,1 miliona euro) ij blá dádina na dramaturga Harold Pinter, za kojtu sam pisal u idin ud brojvete na Literaturna miselj.
Sezona na nagrádite Nobel se ij utoril još ud menatija pundelnić, sas nagrádite za medicina (Andrew Z. Fire i Craig C. Mello za tejnite udkrivanjéta u oblastta na genetikata); nagrádata za fizika ij blá dádina u tornić (John C. Mather i George F. Smoot za tejnite udkrivanjéta svazani sas proizhoda na galaksijite i dzvezdite) a u sreda se ij dála nagrádata za himija (Roger Kornberg za négvite izslédvanjéta svazani sas kletćite). Nagrádata za ekonomika za se dadé utre, 9 oktober, a nagrádata za mir, ceremonija kujatu se darži u Norvegija, za badi na 13 oktober.
========================================
Nagrádite IgNobel
Universitata Harvard ij razdál u čitvartak nagrádite IgNobel, kujatu se dávat za náj-šturite, náj-nivazmožnite ali ninužnite izslédvanjéta ali naučni udkrivanjéta. Tezi nagrádi sa naprávini kača alternativa – parodija na nagrádite Nobel. Megju laureátite se sreštet: idna studija za smardaštite kráka, studija za zvucite izvádini ud nukaća kojtu dráči idna tábla u klasa, idna ekipa ud Israel ij dubávila nagrádata, zaštotu ij iznamerila, či halbikanjétu moži da se zastávi, aku se brakni prast u ...gaza a druga nagráda ij blá dádina na studija, kujatu dukázva či kaljváčete ni gji buli glavata. Patronirani, još ud 1991 g., ud revistata "Annals of Improbable Research", kujatu sponsorizirva tezi nagrádi zágjnu sas Harvard-Radcliffe Science Fiction Association i Harvard-Radcliffe Society of Physics Students, sate tezi nagradéni studiji sa publikuvani u izvestni naučni ali medicinsći spisánija. Ama nagradénite ni dubávet nitikakvi nosce za tuj neštu.
Tazi gudišnata nagráda IgNobel za biologija ij blá dádina na Bart Knols (ud Wageningen Agricultural University ud Olanda) i Ruurd de Jong (ud Wageningen Agricultural i Santa Maria degli Angeli, Itálija), kujatu sa dusvedočili, či žénsćija kumár anofel (Anopheles gambiae), kojtu razprustraneva bulestta malárija, ij pretaglin ud mirizmata na sirenjétu Limburger i ud mirizmata na smardaštite čelešći kráka. Studijata ij bá publikuvana još prez 1996 g. u medicinskotu spisánjé “Lancet”.
Nagrádata za ornitologija ij blá dádina na Ivan Schwab i Philip R.A. May ud Universiteta Kalifornia, zaštotu sa ubjasnili, či kaljváčete ni gji buli klavata, makár či tija udrijat darváta s kljavnicata seku denj pu kulu 12.000 pate.
Nagrádata IgNobel za mir ij blá dádina na Howard Stapleton ud Merthyr Tydfil ud Wales, zaštotu ij iznajédil idno usrojstvu audio za zvuči kujatu možat da gji čujat sámu mládite du 30 gudini. Tazi tehnologija ij blá uputrebuvana za právenjétu na mobilni telefone za mládite.
Nagrádata za akustika sa ja dubávili Lynn Halpern, Randolph Blake i James Hillenbrand ud Universiteta Northwestern, Chicago, za idin eksperiment ud 1986 g., kojtu ubjasneva zašto zvuka izvádin ud nuktite kujatu dráskat táblata u klasa mu drázni tolkuz mlogu.
Nagrádata za medicina ja ij dubávil Francis Fesmire ud medicinsćija kolež na Universiteta ud Tennessee, na Harry Bassan i Arie Oliven ud Medicinsćija centar Bnai Zion ud Haifa, Israel, za studijite zváni "Izcerenjétu na habikanjétu s pumuštta na rektálnija masáž s prasta”.
Nagrádata za matemátika sa ja zali Nic Svenson i Piers Barnes ud Australian Commonwealth Scientific and Research Organization, za izčislevanjétu na broja na svetičitata, kujatu treba da gji naprávi nekujk, za da ij cigurin, či niti idin ud grupa kojtu gu štámpa, ni šté izlezi sas zatorini oči.
Nagrádata za literatura ja ij zal Daniel Oppenheimer ud Princeton University za tezata "Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly".
Seku gudina se dubávet kulu 5.000 predláganjéta za nagrádite, katu 20% ud tej gji prodat samite ávtore. Interesnu ij, či laureátete dodat da si zamat nagrádite na tejna trošak. A rečta kujatu možat da ja ubádat kugátu dubávat nagrádata ij limitirana na sámu idin menut. Sled gá izmené tozi menut, se dubliži du tej idna mláda i nji pušapni: “Zastani, či mi ij dutagnalu...”
========================================
Kako zlamenuva uspeh?
Uspeh na 2 gudini zlamenuva .... da ni se ukakaš.
Uspeh na 3 gudini zlamenuva .... da imaš zabi.
Uspeh na 12 gudini zlamenuva .... da imaš prijatele.
Uspeh na 18 gudini zlamenuva .... da si zamiš karnéta.
Uspeh na 20 gudini zlamenuva .... da razmevaš u seksa.
Uspeh na 35 gudini zlamenuva .... da imaš nosce.
Uspeh na 50 gudini zlamenuva .... da imaš nosce.
Uspeh na 60 gudini zlamenuva .... da razmevaš još u seksa.
Uspeh na 70 gudini zlamenuva .... da imaš još karnéta.
Uspeh na 80 gudini zlamenuva .... da imaš još zabi.
Uspeh na 85 gudini zlamenuva .... da ni se ukakaš.
Uspeh i na vás...
========================================
Sveta ud pukraj námu...
Sam štel da uguda svetičitu, ama ni moža... Vu ustávem da ji putrasiti vija. Za ji nameriti, aku napišiti u Google imetu na štampáre, Kevin Carter (1961-1994). To i sas hurti da ji prekážiš, pa ij dosta groznu. Ij hurtata za idno gládnu manenu mumiče ud Sudán, kujétu se vlečé kantu idin centar za hránaneji. Nadzać néj sedi idin urélj, kojtu čeka to da umré... I pu kaćétu ij pisalu u “New York Times”, “ni se znáj, dali mumičitu ij stignalu du tozi centar...”
Svetičitu ij naprávinu još prez 1993 g., a prez 1994 g. Kevin Carter ij dubávil za néj nagrádata Pulitzer. I seld nekolku meseca se ij sámuubil [sturisal]. Da ne blo tuj svetiče, mlogije tima niti ni bi znájali, kako ij tuj Sudán... I vájda mlogjije tima ni bi ja znájali, či imat i sarci?...

1 Comments:

Blogger AnJaka said...

Hi Nick, I want to introduce you to http://freearticle.name

5:39 PM, October 10, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home