Saturday, October 07, 2006

35

Pu kaćétu sigurnu véć sti sapćásali, sam nameril ondzi véčar idin interesin counter, pa sam gu ugudil na bloga (i na web-starnata na Náša glás), náj-dole, na krája. Toj pukázva či koj i ud kakva daržáva ij flezal na bloga. Sigurnu, tuj ni zlamenuva či horata, kujatu flezat tuka, i četat satu...
A u svazka sas vražitorćata, da znáš Feri či niti kaćé ne štela da sedi da ja štámpam, jáku mačnu sam ja lamurisal da si pukáži istenskotu lici. Kaćé sam ja nameril? Pa lel sam se šétal idin denj pukraj gurata, pa sam ja sapćásal da farka, máj gola, na mitlata. E tuke ij parvotu svetiče..
========================================
Mlogu kafe + cigárčita + ...seks = dalag žuvot!
Náj-posle se ij iznamerila gulemata tájna na dalgjija žuvot: málku rabota, mlogu kafe, redovnu pušenji na cigárćita (ud unezi naviti ud lisći tutunj, a ne cigárčitata u haritja) i seks. Tuj sa ji dukázali specijalistete, kujatu sa napávili idna studija u Kuba, daržávata s náj-mlogjie hora kujatu sa menali stute gudini. Studijata na dr. Nancy Nepomucemo ij blá naprávina na 54 ud 100-te stogudišni hora ud Villa Clara. Sate tija sa sas zdráva pámeć i možat da varšat raboti, kujatu ni sa náj više za tej. No tija i se hránat dubre: riba, jajcá, mleku, belu mesu, zelenčuci, satu nagotvinu s málku solj i s naturálni pudprávći. Niti idin ud tej ni prekaleva sas alkohole, ama sate pijat mlogu kafe i pušat kača turce. A udgore na tuj, dali sámu se fálat ali ni, tija dumat, či sa aktivni seksuálnu. U kuba žuvejat 11,2 miljona žitele, ud kujatu 1,6 miljona (14%) sa na vazrast po-gulema ud 60 gudini a 3.000 sa navaršili i zadmenali 100 gudini.
========================================
Dár ud své sarci
(Balgarska prikazka)
Trima brájće sa tragnali na pać, da naprávat nosce. Stignali sa tija na idin krastupać. Náj-gulemija ij rékal:
- Tuka za se razdelimi. As za ji zama nanagore, na pate kantu desnicata, ti – se ij ubarnal kantu srednija brát – za ji zamiš na levicata, a ti – se ij ubarnal kantu náj-manenija – za daržiš pate sé na právu. Sled tri gudini, za Dimitrovdenj, za se sretimi pá tuka, na toze krastupać i za vidimi koj-kako ij naprávil. Dubre?
- Dubre, sa mu udguvorili brájćete, sa mu bácili rakata i sa krénali sekuj pu négva pać.
Náj-gulemija brát ij stignal u idin váruš, se ij napávil pekár i za tri gudini ij naprávil idna ćisa sas dukate. Srednija brát si ij utoril idin birt pukraj idin most. Si ij vazsukal rakávete i ij počnal da purdávi vinu. Purdával ij i vinu, i uda, durdi ne si napalna džibovete s nosce. A náj-manenija ij stignal vaz idin stár čeleć, kadetu se ij pazaruval da mu stáni usčer. Sled katu sa menali trite gudini, mončitu ij utišlo vaz stárija za da mu dadé pláćata za izrabotinite gudini. Stárija usčer mu ij načal idna kupka nosce i ij izvádil ud džéba tri vreja:
- As sam mlogu stár i bulnáv. Više ni moža da begam sled mojte osce. Dubre, či sam te nameril tébe, za da nji imaš briga. Mlogu ti zafálem za tuj neštu. Si zaslužil teze sate nosce ali či teze trite vreja, kujatu sam gji ugudil napreć tébe. Noscete ti gji dávam biz sarci, zaštotu tija sa kača ogane – čeleć lésnu moži da si izguri racite sas tej. A vrejtata ti gji dávam ud své sarci. Aku ištiš, zami noscete, aku ištiš, zami vrejtata.
Mončitu se ij zamislilu málku i ij pusagnalu rakata kantu vrejtata.
- Za zama vrejtata, zaštotu mi gji dávaš ud své sarci.
I taj, zalu ij mončitu vrejtata, mu ij bácilu rakata na stárija i ij krénalu na sreštata. Báš za Dimitrovdenj trimata brájće sa se sretili na krastupate. Gulemija gji ij pital:
- Dubre li sti preigráli?
- Dubre, ij ugruvoril srednija brát.
- Dáj da vidimi! E, náj-napreć, vižti kako sam preigál ás! I toj si ij razvazal ćisata s dukatete. Srednija bát ij izvádilk i toj ud pázvata idno turbiče palnu s nosce.
- Se vidi či ni si luvál mufi u birta – mu ij rékal gulemija brát.
Náj-manenija brát si ij braknal i toj rakata u džéba i ij izvádil trite vrejta.
- Tuj ti ij satu, kujétu si zaslužil? – gu ij pital náj-gulemija brát?
- Tuj – tri vrejta, ama tija sa dádini ud své sarci – ij udvarnal manenija. Mi gji ij dál idin stár usčer, za détu sam mu pásil oscete. Kača idin baštá se ij grižil toj za méne.
Drugjiete dváma sa skoknali na négu:
- Smi srešteli nija prosti hora, ama po-prost ud tébe ni šté nameriš pu celija svet! Za tri vrejta – tri gudini sluga, di se ij čulu ali videlu takozi čudu? Varni se i mu išti na stárija nosce, drugjijáče niti da se misliš, či za se varniš u dumá! – se ij razvikal gulemija brát.
Mončitu se ij razžálilu, mu ij dušlo tažku na sarcito, ama lel ij tragnalu nadzać.
- As sam mislil – si ij dumalu to – či dara dádin ud své sarci ij náj-hubavotu neštu na zemete, a to, gladej kako ij izlezalu.
Stignalu ij du idin ártéz. Se ij navélu, za da pijé uda, no ij preglatnalu sámu dve gladći, zaštotu ij blo jáku gládnu. Braknalu ij u turbata, ama tám ne imálu niti trufa leb. “Já da izčupa vrejtata, za da si izlaža glaćta!” – ij pumislilu mončitu. I ij izčupilu parvija vrej. I tugáz ij videl čudotu: ud idnaž izčupinija vrej ij purásil, ij stánal gulem kolkutu idna jadra káca, a ud néja sa počnali da izlezvat osce, uvéne, jágančeta – cel čipor ij izlezal ud vreja.
Ud rádust mončitu ne znájalu kako da právi. Si ij prebrálu čipore i ij tragnal kantu tej. Varválu ij kolku ij varválu, durdi ne se dubližilu du rodnotu sélu.
- Já da izčupa ás i drugjija vrej, da vida, kako ima u négu? – si ij rékalu to i ij izčupilu i drugjija vrej. Koče ij puknala čurupkata, ud vreja sa izlezali dvá mládi ulove sas gulemi roga. A sled ulovete, idna hubanka kučija.
- Brej! – udárilu se ij mončitu na čélutu... I napreć da flezi u sélutu, si ij rékalu da izčupi i tréćija vrej. I katu gu ij izčupilu, ud négu ij izlezala idna muma – tolkus hubanka, či ni moži da se ubádi s hurti.
- Zanesi me u vás, napreć toja baštá – mu ij purdumala mumata; ás sam nirudéna muma i sam ti vrisana da ti bada žina.
Vazkáčili sa se i dvámata na kučijata i sa utišli u kaštata na mončitu. Katu sa videli négvite brájće čipora osce, ulovete, novata kučija i hubankata muma – sa si glatnali jazicite. Tugázi nji ij stánalu jásnu kako zlamenuva “dár ud své sarci”!...
========================================
A aku némati ud kogu da dubáviti vrejta, to možiti da si napráviti i sami idna super-karuca, pu slédnija model...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home