Wednesday, October 11, 2006

38

Hurtata “ličnust”, “persona” ni jé lésnu za razbirenji. U mlogjije jazici tá varvi ud garskata hurta “persona”, kujétu zlamenuva máska. U antična Garcija aktjorete sa nosili másći na licitu. [Tuka “lici” vájda se vazva s balgarskata hurta “ličnust”]. Tezi másći sa bli zváni “persona”, zaštotu zvuka, hurtata, ij varvál ud nadzać idna máska. Sona zlamenuva zvuk. Publikata ij mogala da vidi sámu másćite ud nadzać kujatu ij varvál zvuka. Seku persona ij neštu falšivu. Nizavisimu dali ij dubra ali hargjeva, dali ij na svetéć ali na grešin,- tá ij falšiva. Možiti da nositi idna hubanka máska ali idna grozna máska - néma niti kakvo značénji. Istenskotu váštu lici ij vášta saštnust. Ličnustta, personata ij část ud procesa na rasténji. Ij taj, kača gá bijti uluváli idna gulema riba i bijti ja farlili na brega: tá za skokni nadzaći u udata. Čeć sigá za si dedé ribata isáp, či prez celija žuvot ij sedela u udata. Dabé sigá za razberé, či :”Udata ij moja svet”. Durdi ne blá uluvána i farlina na brega, ne se mislila niti za mig na udata. Ne si dála isáp, či žuvej u udata. Za da puznáš neštu, treba parenj da ji izgubiš. Za da puznáš Rája, treba parenj da gu izgubiš. Dabe sled katu si gu izgubil i ud novu si gu nameril, za možiš da si dadéš isáp – za paruv pać – či kolku ij hubanći. Ij blo nužnu Ádam i Éva da badat izgonati ud Rája; tuj ij neštu normálnu i ij část ud naturálnotu razvivanji. Dabe sled katu Ádam ij napusnal Rája ij mogal toj da stáni Isus – za da se zavarni. Izgonvanjétu na Ádam ij kača ribata uluvána i farlina na brega; Isus ij ribata, kujatu ij skoknala nadzać u udata. Parvubitnite hora, naprimer, sa pudobni na manenite dicá. Tija sa hubanći, spontánni, naturálni ama ni sa svesni za samite tej; ni znájat ništu za samite tej. Tija žuvejat u rádust, ama tejnata rádust ij nisaznátelstvu. Za tuj, tija treba parenji da si izgubat tazi rádust, da stánat civilizirani, da dubávat idna kultura, idna civilizácija, idna religija, da si izgubat spontánnustta, da zabrávat za tejnata saštnust, za sled tuj, idin denj da poči da nji dváde na pámeć satu unuj, kujétu sa ji imáli. Tuj neštu ni moži da se izbegni, da se zabidi. Tuj se slučva dnés sas sveta, a efektite sa tolkus dalboći, zaštotu za paruv pać čelečestvotu ij stánalu na istena civiliziranu. S kolkutu idna daržáva ij po-civilizirana, s tolkus po-gulemu ij usteštenjétu za práznu. Izustánatite daržávi ni puznávat još tazi senzácija. Ne ji dušlo još vremeto. Za da ima tazi vatrešna senzácija na práznu, na absurd, čeleka treba parenj da stáni mlogu civiliziran. Zarad tuj ás puddaržem naukata, zaštotu tá pumága za farlenjétu na ribata na brega. Kugátu za se sabudi na guraštija breg, na ribata za nji dodi žáć. Napreć tuj ne blá nikade žadna. No za paruv pać u tejna žuvot za useti, či ji fáli okeána kojtu ij bil naoklu néja, négvata hládnust, udata kujatu ji dáva žuvot. Tuj ij pulužénjitu, u kujétu se namerva civiliziranija čeleć, obrazovanija čeleć: toj usešte, či umire. Tazi useštba gu grizi mlogu. Toj išti da znáj, kako treba právi, za da flezi udnovu u okeána na žuvota.
OSHO
========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home