Friday, October 06, 2006

33

Kako ištat žinite?
Imálu ij nekupać idin mlád králj. I pu kaćétu sa bli tugázi vremenáta, toj ij izgubil idin boj sas drugji králj, kumšijin. Tozi ij mogal da gu ubij na mestutu i da mu zami imánjitu, ama mu ij dušlo žálj za négu, či ij bil tolkus mlád, pa ij rékal či za gu ustávi slobudin, aku mu udguvori na idno pitánče: “Kako ištat u istena žinite?”. I mu ij dál vreme idna gudina, za da se misli i da mu dadé otguvora.
Idno takozi pitánče moži da usuči náj-hirtata pameć ud kraljéstvotu – se ij pumislil mládija králj, ama lel ij prejal sas miseljta, či sled idna gudina ali za badi još žuv, ali za umré.
Sled katu si ij utišal u tej, ij razpital sate žini ud négvotu kraljéstvu, ud kralica pa du sétnata gutváčća, posle ij pital pupovete, naučénite, sélenete, saklétnite. Ama nikuj ne bil kadarin da mu dadé idin dubar otguvor.
Ij ustánala sámu idna vražitorća, groznu smešna, garbava, biz zabi. Tá ij žuvela u gurata, nauklunéna ud divi dzveri. Mládija králj ij znájal, či tá za mu išti gulema cena, ama dene u kojtu ij trebalu da dadé otguvora ij bil tolkus blizak, či toj se ij pumislil, či néma više kako da izgubi. Taj či ij utišal u gurata. Vražitorćata mu ij iskala niti po-višie, niti po-málku, negu da se užéni za néja. Sigá, na mládija králj nikak ne mu blo za tuj čudovište, ama lel véć ij počnalu da gu grizi i négu, či kako li bi mogalu da se utguvori na tuj pitánče, na kujétu nikuj ne znájal otguvore. Taj či se ij saglasil. A tá mu ij rékala: “Tuj, kujétu išti náj-više idna žina, ij da reši samá kako da právi s tejna žuvot!” Utišal ij mládija králj vaz kumšijina i mu ij dál otguvore. Tozi ij bil jáku zaduvolin, i tija dváta sa stánali gulemi prijatele. Ama u tuj vreme, u kraljéstvotu na mladoka sa počnali pákvanjétu za svátba. Mladoka se ij vládal dubre sas négvata badešta žina, ji ij hurtuval hubanći, makár či ne náj mogal da ja glade u licutu. Na sutrenjta, kugátu ij trebalu da se vinčejat, toj ij flezal u tejnotu sobče sas cvećá u rakata. I mlogu se ij začudil, katu ij videl da gu čeka idno hubanku mumiče, ublekanu u belu. Ama to mu ij ubádilu, či vražitorćite znájat da se umenuvat, pa taj či i tá ij rešila, či ud dnés nadálja, pulvina vreme za badi groznata vražitorća i pulvina vreme za badi hubankata muma. I mu ij ubádila, či toj moži da si izberé, kaćé išti da ja vidi prez dene, i kaćé prez nušta.
Zabunal se ij mladoka, kojtu ud idnaš i se ij ulibil ud idin idinstven pogled. Lel toj bi štel da ja pukáži na celija svet, da se šéta s néja na sekde... ama lel ud druga starna, jáku bi mu blo da ja pregarni i prez nuštta i tá da ij sé taj hubanka...
Kako misliti či ij udguvoril mládija kralj? Vija kako bijti izbráli, da sti bli u négvata koža?
Odguvora – u sledvaštija post!
========================================
Seku idin marul moži da prečeté kolku semčita ima u idna jábalka.
Sámu Bog moži da prečeté kolku jábalći za izlezat ud idno semče.
(Robert Schuller)
========================================
Sam razbrál, či u čitvatak, 12 oktober 2006 g., s počnivanji ud 18 saháte, u “Casa judeţeană de tineret” ud Timišvár (prezpate SIEMENS) za se darži idna konferencija na tema “Despre Biserica, ierarhie si problemele spirituale ale credinciosului”, daržána ud gusp. Gh. Calciu-Dumitreasa. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, rudén na 23 november 1925 g. ij idin puznát antikomunist, kojtu ij bil zatorin 21 gudini u komunistćite tamnici (1948-1964, 1979-1984). Sled generálnata amnistija ud 1964 g., Gheorghe Calciu-Dumitreasa ij bil uslubudén. Ij zavaršil Filologija i Teologija i ij probal da si zami doktoráta u teologija, ama komunistete ni sa mu dupusnali da si darži tezata. Kača profesor u semináre ud Bukuréš, ij prudalžil da se bori protiv sistema. Na 1 máj 1977 g. ij protestirval protiv razrušvanjétu na čarkavata Enei ud Bukuréš (na tejnotu mestu se ij iskalu da se naprávi idin birt). Négvite predići ud čarkvata Radu-Vodă, kadetu ij služil, sa pretaglivali mlogu nárud, osubitu mládi hora i zard tuj udnovu ij bil kondamniran prez 1979 g. No protiv tuj sa se dignali taj rumansćite intelektuálce ud čužbina (Mircea Eliade, Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu, Paul Goma), kaćétu i puznáti političesći ličnusti (Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pápa Iván Pável II-ja) i taj, prez 1984 g., ij bil uslubudén, a prez 1985 g. mu se ij naložilu da napusni Rumanija. Toj ij emigriral u USA i sigá služi u rumanskata čarkva “Sfânta Cruce” ud Alexandria, Washington D.C. Mlogjije ud námu, kujatu smi uluváli komunistkotu vreme, gu znájmi ud hurtite mu na Rádio Europa Liberă i Vocea Americii. Misla, či bi imálu kako da se nauči ud idin takaz čeleć, makár či ni jé niti balgarin i niti katoličánin...
========================================
Aku harésvati Tomb Rider, za nameriti tukla satu za igrite i za filma: náj-novite informáciji, muzika, hiljadi svetičita, filme, forum.

1 Comments:

Blogger fercastjva said...

Boze, kako pa da se buna. Le as homa koce sam cul ci vrazitorchjata zuvei u gurata pa ima divi dveri sam se mislil da ja putrasa da se uzina za neja. Bas sam stel da te pitam aku i ios slobudna. Ama da ni se umeni nikade na mlada i hubanka muma, ci tez znaja as dubre kako istat na istena. Aku se umeni sam gutof, za me pretagli u nai gulemija varus ud na sveta pa za hodim da targuvam. Hahahaha

8:22 PM, October 06, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home