Sunday, October 15, 2006

41

Evangjélitu na Sveti TOMA
(II)

Pu kaćétu véć sam ubádil, Evangjélitu na Sv. Toma ij prevedénu na sate glávnite jazici ud na sveta. Náj-više sa prevodete na anglušći jazić, ud kujatu za spumena sámu po-glávnite imená: Messrs-Brill, Marvin Meyer, Stephen Patterson i Marvin Meyer, Paterson Brown, James Robinson, Thomas O. Lambdin, W. R. Schoedel, Michael Grondin, K. C. Hanson, Wim van den Dungen, Stuart D. Shoemaker, Ecumenical Coptic Project, Stevan L. Davies, Richard Valantasis, Lynn Bauman, B.P Grenfell i A.S. Hunt, Bentley Layton, Elaine Pagels, Gustavo-Adolfo Loria-Rivel i mlogjije drugjije. Tezi sa naučni prevode, bazirani na originálnite koptsći i garsći tekstve i máj sate se namervat on-line u Internet. To ima još idna logura prevode, naprávini osubitu ud žini, kujatu mi izgladvat dosta daléčni ud smisala na originála, mlogjije ud tej sa “poetični”, osubitu či mlogjije ud tulmáčete sa i členve na različni gnostični “sekti”. Na francuzći jazić za spumena prevodete na Doresse, R. KasserPierre Mestdagh, Philippe de Suarez, Jean-Yves Leloup; na nemsći J. Leipoldt, Hans Quecke, Wieland Willker; na dánsći S. Giversen. Ima prevode na rusći, česći, italjánsći, spaniolsći, finsći, švedsći i t.d. Blizu du námu, sam nameril dosta prevode na madžersći jazić, na srabsći, na harvátsći, na rumansći. Ima i nekolku prevode na balgarsći jazić: na Kostadin Boianov, Radoslav Genov, Stefan Stefanov, Nikolaj Sisoev-Truden, no tija sa naprávini ud anglušći jazić. Ima prevode báš i na esperánto ali na Haitian Creole i, aku me vervati, sam nameril idin prevod i na kinensći:
http://blog.yam.com/gospelthomas.
.. Etu či ud sigá Evangjélitu na Sv. Toma za ji ima i na náša, banátsćija-balgarsći jazić. Za da napráva tozi prevod sam uputrebuval naučnite prevode na anglušći, kujatu predstávet usporednu originálnija koptsći i garsći tekst, literárnata transliterácija i preprátćite kantu kanoničnite Evangjélita. Tuj, za da sam po-cigurin, či za možiti da četéti, gore dole, báš unuj, kujétu ji piši u koptsćija apokrif... A za da badi jazika po-blizak du tozi čarkovnija, sam pregladval častu pate i prevoda na Svetotu pismu – Novija Zákun, naprávin ud gusp. Vasilčin Jáni.
Idin interesin komentár na tuj Evangjélu ji právi savremennija mistik Osho (1931-1990) u knigata “The Mustard Seed: Commentaries on the Fifth Gospel of Saint Thomas”.
Evangjélitu na Sveti TOMA
(II)

34. Isus ij rékal: "Kugátu idin ćorav mámi drugji ćorav, tija i dváta pádnat u jámata".

35. Isus ij rékal: "Nikuj ni moži da flezi sas sila u kaštata na idin jáć čeleć i da gu ubeteži, udvan aku ni mu važi parenj racite; sled tuj kaštata moži da badi iztaršuvana".

36. Isus ij rékal: "Nideti se buni ud zuri du zález i ud zález du zuri, či kako za ublečéti".

37. Učenicite sa mu kázali: "Gá za mu se pukážiš i gá za te vidimi?" Isus ij udguvoril: "Kugátu za udfarliti srama i za si sablečéti drehite, za gji uguditi na zemete i za gji iztapčiti s krakatá, kaćétu idinija dicá, tugázi za viditi Sina na žuvija i ni šté imati stráj".

38. Isus ij rékal: "Vija dalgju vreme sti žélili da čujti tezi hurti, kujatu sigá vu gji ubáždem i némati drugji, ud kojtu da gji čujti. Za dodat deni, kugátu za me trasiti i néma da me nameriti".

39. Isus ij rékal: "Pismuznáncete i farizejete sa zali klučovete na znánjétu [nauka] i sa gji izkrili. Tija ni sa flezali ama niti sa puzvulili na unezi, kjatu sa iskali, da flezat. Badeti mudri kača zamnjite i nivinni kača galabicite".

40. Isus ij rékal: "Luznica ij blá zasadéna deléku ud Baštata i zaštotu ne ujáknala, za badi izkurenéna i uniština".

41. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu ima neštu u racite si, za dubávi, a tozi, kojtu néma ništu, za mu se zami i unuj málkotu, kujétu ji ima".

42. Isus ij rékal: "Badeti menuváče [hora, kujatu menat pukaraj neštu]".

43. Učenicite sa Gu pitali: "Koj si ti, da mu ubaždeš tezi neštá?". Isus ij udguvoril: "Vija ni razbireti koj sam ás ud tuj, kujétu vu ji ubáždem? Stánali sti kača judejete; tija ubičet darvotu a mrázat ploda, ali ubičet ploda, no mrázat darvotu".

44. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu huli Baštata, za mu se uprusti; i na tozi, kojtu huli Sina, za mu se uprusti; no tozi, kojtu huli Svetija Duh, néma da nameri uproška niti na zemete i niti na nebeto".

45. Isus ij rékal: "Ni se beré grozgji ud tranjta i niti smućini ud magárešći budli, zaštotu tija ni dávat plod. Dubrija čeleć vádi dubro ud négvotu blágu; hargjevija čeleć vádi zlo ud négvotu blágu, kujétu mu ij u sarcito, zaštotu ud prepalnatotu mu sarci toj vádi [satu] zlo".

46. Isus ij rékal: "Ud Adama du Iván Kraštitela, nikuj rudén ud žina ni jé po-gulem ud Iván Kraštitela, či napreć négu da ni si navidé pogleda. No ás sam vu ubádil, či kojtu ud vás za stáni manen, za razberé Kraljéstvotu i za se vazvisi nad Ivána".

47. Isus ij rékal: "Idin čeleć ni moži da vazsadni dvá kone na idnaž, niti da utagni dvá laka na idnaž. Slugata ni moži da ij puslušina na dváma guspudáre, zaštotu treba da pučitva idina i da prezire drugjija. Nikuj, kojtu pijé stáru vinu, néma da žéli homa da pijé novu vinu. Niti novotu vinu ni se naliva u stári koženi sadve, zaštotu za se sederat, i niti stáru vinu ni se naliva u novi koženi sadve, za da ni se izhára. Ni se zakarpva véta dreja sas peteć ud nova jaba, zaštotu za se izkaca".

48. Isus ij rékal: "Aku dváma se pumirat u idna kašta i zapuvedat na planinata da se premesti, tá za se premesti".

49. Isus ij rékal: "Blažéni sti [vija] samotnite i izbránite, zaštotu za nameriti Kraljéstvotu. Vija ud Nij sti dušli i u Nij za se varniti".

50. Isus ij rékal: "Aku vu pitat: «Ud kade varviti», udguvureti: «Nija varvimi ud Svetlinata, ud tám, kadetu Svetlinta se rážde dubruvolnu ud sébe si i stánva jávna [se javeva] u tejnata prelika [obraz]». Aku vu pitat: «Kuja sti?», udguvureti: «Nija smi Négvi Sinve i smi izbránotu ud žuvija Baštá». Aku vu pitat: «Koj ij znáka na váša Baštá u vás», udguvureti: «Dvižénjitu i pukoja»".

51. Učenicite sa Gu pitali: "Kugá za dodi pukoja za martavite i kugá za se pujavi novija svet?". Toj ij udguvoril: "Tuj, kujétu ji čekati ij tuka, ala ni ji prepuznávati".

52. Učenicite sa Gu pitali: "Dvádset i čitiri pruroka sa hurtuvali u Izrael i sate tija sa hurtuvali za Tébe". Isus ij udguvoril: "Vija sti izustávili Zuvija, kojtu ij napreć vás, za da hurtuvati za martavi".

53. Učenicite sa Gu pitali: "Ima li házna ud ubrezvanjétu?". Toj ij kázal: "Aku bi blo haznuvitu váša Baštá bi vu rudil ubrezani u májćite vu. No istenskotu ubrezvanji, unuj u Duha, furt ij blo haznuviu i ništu drugu udvan haznuvitu".

54. Isus ij rékal: "Blažéni sti [vija] sirumásete, zaštotu váštu ij nebéskotu kraljéstvu".

55. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu ni [si] mrázi baštata i májćata, ni moži da badi moja učenik i tozi, kojtu ni [si] mrázi bráta i sitrata i ni si nosi négva krast, kaćétu ás sam naprávil, ni jé dustojin za méne".

56. Isus ij rékal: "Tozi, kojtu ij puznál sveta, ij nameril [sámu] martavu telu i sveta ni jé vredin za tozi, kojtu ij nameril martavu telu".

57. Isus ij rékal: "Kraljéstvotu Božji ij kača sélenina, kojtu ij imál dubro seme. Prez nuštta négva vrág ij sejal glušenina [treva] megju žitutu, no sélenina ne dupusnal [na rabadžijete] da izkurenat plevite. Toj ij rékal: «Stráj mej, či na idnaš sas glušeninata za izkrtatiti i žitutu. U dene na žatvata plevite za purastat i za gji badi videć; tugázi za gji uberémi i za gji izgurimi»".

58. Isus ij rékal: "Blažén ij čeleka kojtu ij pátil, zaštotu toj ij nameril žuvota".

59. Isus ij rékal: "Gladejti Zuvija, durkatu sti žuvi, za da ni já da umréti i da gu trasiti; ama [tugázi] ni šté možiti da gu viditi".

60. [Tija sa videli idin] samarjánin kojtu ij nosil idno jágne prez Judeja. Isus ij pital učenicite: «Zašto nosi ondzi jágne?». Tija s udguvorili: «Toj za ji zakoli i za ji izedé». Toj ij rékal: «Du katu jágnetu ij žuvu, toj ni šté ji izedé; a čeć kugátu ij martavu, moži da ji izedé». Tija sa mu rékali: «Néma drugji náčin». Toj ij rékal: «Istu taj i vija, traseti si mestu za pukoj, za da ni stániti martavi i da baditi izedini".

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Interesnu tuj Evangjeli pu Toma. Videl sam du siga po-vishe "nikanonichni" evangjela, no treba prepuznaja, chi tuj ij naj-blizu du kanonichnite. Koj znaji josh kako za se iznameri (ali vekj ij blo iznamerinu)? Katu sam ji chal, znajti li kako mi ij dushlo u pamekj? Lel tuj, chi nija uputrebuvami seku denj hurti, za kujatu ni znajmi sigurnu kako zlamenuvat tija u sashtnust. Primernu hurtata "teorija", kujatu misla, chi sekuj ja ij haznuval makar idnazh u negva zhuvot. Aku trasimi etimologijata na tazi hurta, za namerimi u starija garskji jazikj, chi ta zlamenuva... "da vidish Boga". Dali sa se mislili ja bizbozhnite komuniste na tuj neshtu, katu sa hurtuvali tolkusi pate za "teorija" i "praktika"?
Josh neshtu. Sam razgladval kako chete moja sin u petija klas na rumanskji jazikj, pa znajti li kako sam nameril? U idna kniga napisana ud Ion Alexandru Bratescu-Voinesti, ij trebali da prechete na rumanskji idin tekst, kojtu se zve... "Predoslovie" (chistu vlashkji, ne li?). Pa kaj, chi balgarete nisa ustavili nishtu na vlajsata! Eh, samu neka putrasat malku, pa za namerat dosta hurti balgarskji i rumanskata leksika (okulu 30 na sto). Kojtu ima ushi, neka da chuji! Kazal sam!

4:57 PM, October 16, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home