Friday, October 06, 2006

34

Otguvora na Kako ištat žinite?
Momaka ji ij rékal, či ja ustáve tá da reši, kako za naprávi s tejna žuvot. I kako misliti či se ij slučilu nadálja? Mumata ij počnala da se smejé i mu ij udvarnala, či aku ja ustáve néja da reši, tugázi tá išti da badi hubanka i prez dene, i prez nušta.
========================================
Sas pumuštta na Internet možimi da vidimi máj sate fela nosce, ud sate daržávi ud na sveta. Ima i tazkvizi nosce, na kujatu niti ni smi se mislili, kaćétu naprimer tazi na Botswana, ugudina u svetičitu...
========================================
Se duma, či idin stár májstur na sábijata, kojtu ij imál trima dubri učenici, ij rešil idin denj da si izberé naslidnika, kojtu za prudalži da uči mládite u tuj izkustvu. Za tuj, toj ij ugudil udgore na vratáta na stájata idna pérna, kujatu ne ja blo videć ud van i si ij vikal nared učénicite. Parvija učenik ij utoril vratáta, no katu ij usetil neštu, ij skoknal barži nanadzać i sas idin udar na sábijata ij udrezal pérnata na dve. Tuj dukázva, či ij bil mlogu barz. Ama stárija učitelj ne bil zaduolin. Ij ugudil idna nova pérna i ij vikal drugjija učenik. Tozi, katu se ij dubližil du vratáta, homa ij usetil, či neštu ni jé nared. Ij pugladel nanagore i ij videl pérnata, pa ne štel da flezi. Tuj dukázva či ij vnimátelin, ama učitela pá ne bil zaduolin. Viknal ij i tréćija učenik. Tozi, katu se ij dubližil du vratáta ij usetil i toj či neštu ni jé u reda. Ij pugladel i toj nanagore, ij videl pérnata pa ij utoril puléku vratáta, katu ij pázil da ni pádni pérnata, ij flezal vatre i ij zatoril pá taj puléku vratáta i ij pital učitela, či za kako gu ij vikal. Tozi pać učitela ij bil zaduolin. Ništu ne blo umenatu, ama unuj kujétu ij trebalu da se naprávi, ij blo naprávinu!
========================================
Na balgarsći gji zvat “kriláti frázi”.
Ud kade varvat tija?
(I)


Novotu ij dubre zabrávinu stáru
Prez 1824 g. u Francuzku sa izlezali memoárite na modistkata na Maria Antoaneta, mademoiselle Bertain, u kujatu tá ubážde tezi hurti s prelegata na idno preprávinu ud néja stáru suknu za kralicata. (Za da ubádimi istenata, tezi memoári sa falšificirani, katu se znáj, či tija sa bli napisani ud Jacques Peuchet – 1758-1830). No tezi hurti sa bli prejati kača novi sámu zaštotu sa bili samite tija dubre zabrávini stári hurti. Tojest još Geofrey Chauser (1343-1400) ij bil rékal, či: ”Néma nov običáj, kojtu da ne bil stár”. Tozi citát na Chauser ij bil popjuláriziran u knigata na Walter Scott “Nárudni poemi ud Južna Skocija”.

Za martavite, sámu hubavu
Tozi izraz častu se citirva na latinsći: "De mortuis nil nisi bene" ali "De mortuis aut bene aut nihil" i izgladva, či ij ud tvorbata na Diogenes Laertius (II-ja vek s.I.) “Zuvot, učénji i mnenija na pručuti filosofe”, u kujatu namervami hurtite na idin ud “sedemte mudréće” – Hilon (VI-ja vek n.I) – “Nide hurtuva hargjevu za martavite”.

Idna lastaunka proleć ni právi
Tozi izraz, stánal puslovica, ij ud prikazkata na Esop, u kujatu se prekázva za idin mladok kojtu ij izháral satu imjánji na négva baštá. Mu ij blá ustánala sámu idna kabánca [pelerina], no kugátu ij videl idna lastaunka, si ij rékal či varavi prulećta i ja ij purdál i néja. Ama to naprotiv, ij dušlá gulema stuć, lastaunkata ij zamraznala i ij umrela, a mladoka ja ij ubvineval u laža. Moži bi tezi hurti da varvat ud još po-deléku, zaštotu se sreštet u idna ud komedijite na Kratinos (umrel prez 423 g. n.I.). Aristotel saštu citirva tazi puslovica.

Apetita varvi na idnaž s jádenjétu
Ekspresijata ij ud romána na François Rabelais (1494-1553), “Gargantua i Pantagruel”, část 1, glava 5.

Balzákovska vazrast
Izraza se ij razprustranil sled izlezvanjétu na romána na Honore de Balzac (1799-1850) “Tridsetgudišnata žina” (1831 g.); se uputrebuva kača šeguvita harkteristika za žinite na vazrast ud 30-40 gudini.

Bel gárvenj
Tozi izraz pusočva čeleć, kojtu se različeva ud drugjijete; se srešte redku; uputrebuvan ij u satirite na Juvenál (127 s.I.): “Sadbata dáva cárstva na robite, na pennici puhvarle pubeda. Ama takvizi sréćni hora se sreštet po-redku ud bel gvenj”.

Véčnija grád
Tuj nazvánji na Rim u svetovnata literatura varvi ud 5-ta elegija na rimsćija poet Tibul (50-19 n.I.). Poezijata ij idin himn na Apollon, kojtu u négvotu káčestvu na pukruvitel na Rim predsázkva, prez Sibila, niubiknuvénu veličánstvu na grada. Istorika Mercellius ij pisal i toj: “Rim za žuvej, durkatu za ji ima čelečestvotu”.

Valć u ovče koža
Izraza ij ud Evangjélitu pu Matija: “Pazeti se ud lažlivite pruroci, kujatu sa dodat megju vás sas ovče drehi, a ud vatre sa valce grabitele” (Mat. 7:15). Se uputrebuva kača harakteristika za licemer, kojtu si kriji hargevite namerénjita pud máskata na dubrodetelnust.

Gordiánov [Gordiev] varzelj
Spured legendata, orákula ij zapuvedal na frigijcete da si izberat za cár parvija čeleć, kojtu za gu sretat na kučija sas upregnati ola, pu pate kantu hráma na Zeus. Tija sa sretili prostija páur Gordi[an] i homa sa gu pruvazglasili za cár. Za da si pukáži priznátelnustta, toj ij usnuvál grada Gordian i ij ugudil karucata, kujatu mu ij umenala sadbata, u hráma na Zeus. I ja ij vazal sas takaz strášin varzelj, či se ij dumalu, či ondzi, kojtu za moži da gu razvaži, za stáni guspudár na universa. Aleksándar Makedon (IV-ja vek n.I.), katu ij menal prez grada Godrdi, si ij izvádil sábijata i ij udrezal “gordievija varzelj”.

Damoklevata sábija
Izraza varvi ud stára garska legenda, prekázana ud Cicero u knigata “Tuskulánsći besedi”. Damokles, idin ud bližnite na sirakuzćija tirán Dionisiji Stárija (432-367 g. n.I.), ij počnal idin denj da hurtuva sas návist za négu kača za idin ud náj-sréćnite hora. Dionisiji, za da mu dadé idna lekcija, gu ij ugudil da sedi na tarpézata na négvotu mestu. Pa tugázi ij videl Damokles, či nad glavata mu visi idna ostra sábija, kujatu se darži sámu u idni kosam ud konj. Dionisiji mu ij ubjasnil, či tuj ij simbol na unezi upásnusti, na kujatu toj, kača vladetel, ij pudložin pustujánnu, nizavisimu či aku gu gladeš ud starna, négva žuvot izgladva sréćin.
========================================
Gjurka se srešte sas idin matematik, idin ekonomist i idin kontábil i gji pita:
- Kolku právi idin i idin?
Matematika udguváre:
- Točnu dvá.
Ekonomista udguváre:
- Moži bi dvá.
A kontábila ij pugladel na levicata, ij pugládel na desnicata i mu ij pušapnal:
- Kolku ištiš da právi?

1 Comments:

Blogger fercastjva said...

Hahahaha. No vida ci si gudil i svetice na carnata vrazitorchia. Bas taz i ta ditu sam se mislil na nija. Ama le vaida nij i ta zina? Ci nimam vise nosce da ja izdarzem!!!

11:20 PM, October 06, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home