Friday, October 13, 2006

40

Bregovič ud novu u Rumanija
U nedele, 15 oktober 2006 g., s počnivanji ud 20 saháte, Goran Bregovic sas Wedding & Funeral Orchestra za daržat idin koncert u Sala Palatului ud Bukuréš. Ama céduli néma više, sámu na čarnu... No za da ni izgubiti já badešti takvizi prujávi, vu predlágam sájta http://www.biletelaspectacol.ro/, ud kadetu možiti da si kupuvati bileti on-line za različni spektákale, za sigá sámu ud Bukuréš. Cédulite imat saštata cena kaćétu i u biletnata kása, sas rázlikata, či za da gji dubáviti u vás, treba da platiti i idna táksa za kurier ud 6,5 RON aku ni barzati (za dubáviti cédulite za 48 saháte) ali 11 RON aku ištiti barz kurier (tojest za 24 saháte cédulite sa u vás).

Bijelo Dugme - Djurdjev Dan

Proljece na moje rame slijece,
Djurdjevak zeleni
Djurdjevak zeleni
Svima osim meni

Drumovi odose, a ja ostah,
Nema zvijezde danice
Nema zvijezde danice,
Moje saputnice

‘Ej, kome sada moja draga
Na djurdjevak mirise
Na djurdjevak mirise,
Meni nikad vise

‘Ej, evo zore, evo zore
Bogu da se pomolim
Evo zore, evo zore
‘Ej, djurdjevdan je
A ja nisam s onom koju volim

‘Ej, kome sada moja draga
Na djurdjevak mirise
Na djurdjevak mirise,
Meni nikad vise

Njeno ime neka se spominje
Svakog drugog dana
Svakog drugog dana
Osim djurdjevdana

‘Ej, evo zore, evo zore
Bogu da se pomolim
Evo zore, evo zore
‘Ej, djurdjevdan je
A ja nisam s onom koju volim
========================================
Bijelo Dugme - BLUES ZA MOJU BIVŠU DRAGU

Nikad se neću vratit u svoj rodni grad.
Tamo me ne čeka niko.
Već odavno su izblijedila sva lica.
I već odavno, imena im neznam.
Samo ponekad zimi,
Dok vjetrovi oplakuju dane,
Sjetim se tebe, moja bivša draga,
I neke nježnosti davne.

Nešto mi šapne u srcu i znam
Da sam na svijetu sam.

I da te ponovno vidim,
Šta bih ti o sebi mogao reći
Osim da sam sreo mnogo ljudi,
A da mi prijatelj nije bio ni jedan.
Da sam bio i gladan i slavan,
I veseo i plačan i bijedan i sjajan,
Da me ljubilo, ljubilo mnogo žena,
A da ni jednu volio nisam.

Nešto mi šapne u srcu i znam
Da sam na svijetu sam.

Moja draga, moja draga,
Bivša draga.
Moja draga...
I evo umoran starac sam sad,
Mada izgledam mlad.
========================================
Jajcá varéni na bek [kruša]
23 gudišnija angličánin Simon Rhymes ud Chippenham se ij nasitil da si vari jajcá za ubeda pu tradicionnija náčin. Toj ubážde, či nikade ne znájal gá ij dubre varénu jajcétu, za da badi tamánj hubavu za jádenji. Pa za tuj ij iznajidil Bulbed Egg Maker (BEM), idna mašina kujatu uptrebuva čitiri bekve sas halogen za varénji na jajcá. Mašinata ij visoka kulu 12 cm i mlogu preliče na kafevárkata. Sled katu ij eksperimentiral sas više ud 600 jajcá, Rhymes ubážde, či sigá négvata mašin aij kadarina da naprávi idno támanj hubavu za jádenji varénu jajcé za 6 menute. Toj si ij patentiral mašinata BEM i se nedeva, či kolku skoru tá za stáni istu taj puznáta, kaćétu i mašinata za práženji lebčita. U momenta, trasi investitore.
========================================
Sertifikát za čarkovnotu vinu
Nabližva flezvanjétu na Rumanija u Europejsćija Sajuz, pa mlogjije tima sa počnali da si zemet merći. Mitropolijata na Moldova i Bukovina, kujatu ima više ud 500 hektára sas lojzi, išti da si omologira vinutu za u čarkvata, saglásnu europejsćite normi. Vinutu za badi ud dvá sorta: Merlot i Fetească Neagră. “Vinutu, kujétu ji právimi, ij sámu za u čarkvata. S počnivanji ud 2007 g. ištimi da ji právimi saglásnu europejsćite normi” – duma Benone Dascălu, savetnik u Mitropolijata na Moldova i Bukovina. Vinutu za ima 11% alkohol
========================================
I kinenčenete ima žini miljardárći
Zhang Yin ij náj-bugátata žina ud Kina, sas idno imánji ud 3,4 miljárda USD. Zhang, kujatu ima 49 gudini, ij usnuvátelća na firmata Nine Dragons Paper, kujatu kupuva izhaznuvana hartija ud USA i ja prerabotva u Kina. Izgladva či u momenta Zhang ij náj-bugátata žina ud na planetata, katu naddeleva puznátite Oprah Winfrey ali ávtorćata na romána Harry Potter, J.K Rowling. Zhang Yin žuvej i rábuti u Hong Kong.
========================================
Náj-visokata skulptura ud čokulád ja ij napávil idin sladkár ud New York, Alain Roby, francuzin pu proizhod. Cudotu ij visoku 6 métera i 40 cm, predstáve idin visoći blok i taži više ud idna tona. Za da ja naprávi, Alain ij rábutil 30 saháte.
========================================
Vanda Jones, 49 gudišna, ij pátila ud tuj, či fest ij zabrávela dátite na ráždenji na tejnite dicá Alwen, (18 g.), Grace (16 g.), Rhian (14 g.), Lowri, (13 g.) i Vernon (12 g.), a tija mlogu sa se sardili, či ni dubávet pudárici za tejnite rodni deni. Zarad tuj, tá si ij tatuirala na rakata tejnire rodni deni. “Sigá mi ij mlogu po-lésnu; sámu si pugladem rakata i mi dodi na pámeć” – duma tá. Vanda ima tatuirovći još na gradite – idin dragon – i hurtite 'Wedi'i wneud yn Nghymru' (Fabrikuvanu u Walles).
========================================
U Sri Lanka ni jé više slobudnu da se purdávat igrulći s telekománda. Káj či rebelete ud grupirovkata Tigarete na Tamil bija mogali da gji uputrebuvat za da ugudat bombi. U sétnite 30 gudini u Sri Lanka sa bli ubiti više ud 60.000 duši ud starna na tezi rebele, kujatu ištat autonomija u severo-iztoka na ostrova.
========================================
Udkupina ud idno svetiče
Tracey Cooke, majćata ne bleznáčitata Sophia i Molly Cooke si ij štámpala dicáta s prelegata na idna svátba. No sled katu ij videla svetičitu ij sapćásala, či Sophia, kujatu ij trebalu da ima dve galabi oči, istu kaćétu i tejnotu sistriče-bleznáče, levojtu ji uko, u svetlinata na blitza, ij blo sassém čarnu. Ubiknuvenu, kugátu se štámpa sas blitz, négvata svetlina flezi u ukotu i reflektira kravnite sadve, kujétu dáva taj-zvánija efekt na “čarvéni oči”. Vaz Sophie tuj ne se slučilu. Rodnicite sa utišli vaz idin doftur, kojtu si ij dál isáp, či mumičitu ima “retinoblastoma” (rák na ukotu}. Tumorata ij zapirela svetlinata da flezva u ukotu, pa za tuj to u svetičitu ij izlezalu čarnu. Zaštotu tumorata ij bá véć gulema, dofturete ij trebalu da ji izvádat ukotu. Sigá Sophie, kujatu ima dve gudini, nosi idna proteza. Da ni bi blo sevetičitu, Sophie bi ućoravela sassém, ali či bi umrela...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home