Monday, October 09, 2006

37

Evangjélitu na Sveti TOMA
Idin jazić moži da stáni u istena “svet”, sakrálin, sámu aku na négu sa napisani sveti tekstve. Mulitvata sakralizirva jazika i pu tozi náčin toj stánva “učitelj”, toj ij kadarin da mu pukázva Pate i da sabudi u námu iskanjétu za da preminémi hutáre. Hutáre kojtu razdile drébnite, prumenlivite, sekudenjšnite neštá ud istensćite, véčnite ideji. Náša banátsćija-balgarsći jazić, palćensćija jazić, možimi da ričémi, biz da se lažimi, či ij sakrálin jazić, zaštotu na négu ij prevedén véć Novija Zákun ud Svetotu Pismu [Gusp. Vasilčin Jáni, 1998 g.]. Ama lel tuj ni jé dosta. Žuvejmi u XXI-ja vek i znájmi, či na sveta ima hiljadi takvizi sakrálni tekstve. I aku gji prevedémi na náša jazić, tuj néma kaćé da mu škodi, a naprotiv. Etu zašto vu predlágam po-dole idin takaz tekst. Sam počnal sas krastijánsći tekst, zaštotu, kača krastijánin, vájda mi ij po-blizak du dušata... I biz da zabrávimi niti za mig, či istenata za Isus se namerva u čitirite kanonični Evangjélta, dájti da si utorimi dušite i kantu toze tekst. Zaštotu Evangjélitu na Sveti Toma ij prevedénu véć na sate glávnite jazici ud na planetata, katu naprimer na anglušći i francizći ima véć pu distina prevode. Se nadevam, za slédvat i drugjije pudobni tekstve, ud različni kulturi, s mlogu po-delečni ud nášta.
Evangjélutu na Sveti Toma ij idin rakupis kojtu sadarže idna kolekcija sas hurti ubádini ud Isus. Toj ij bil namerin prez 1945 g. u Nag Hammadi ud Egipet, zagjnu s drugjije pudobni rakupise. Ni jé hurtata za idno istensku “Evangjélji”, zaštotu tuka ni se prekázva ništu za žuvota na Isus, a ij sámu idno “listu” ud 114 “reči” zváni na garsći logion, (mn. č. logia, “hurti”). [Interesnu ij, či i Korána ima 114 stávve (suri)...]. Tija ni sa pudredéni hronologičnu. Mlogjije ud tezi “hurti” gji sreštemi, pud istata ali málku umenata forma i u kanoničnite Evangjélata, no mlogjije gji néma tám. Rakupisa se duma či ij na Didimus Judaš Toma ali "Toma Bliznáka” [“Didimos” ij na garsći jazić a “Toma” ij na aramejsći jazić, no i dvete hurti zlamenuvat “Bliznak”], idin ud učenicite na Isus, no sinca gu znájmi kača “Toma Nivernija” ud Evangjélutu na Iván (11,16). Za négu se spumenuva u Novija zákun još na teze mestá: Matija 10,3; Márku 3,18, Luku 6,15 i Právbite 1,13. U nekuja tradiciji, osubitu u Sirijskata čarkva, se ij dumalu za Toma či ij bráta bleznák na Isus, no istoričesći tuj ij nivazmožnu, zaštotu nijdi u pisánijata ni se spumenuva za takozi neštu. Ni jé cigurnu niti tuj, či dali báš Toma ij pisal tezi starni. Samija rakupis datirva ud IV-ja vek, no nekuja specijaliste dumat, či toj treba da ij bil pisan usreć gudinite 70 i 150, kujétu gu právi máj savremenin sas kanoničnite evangjélita. Ama sas sigurnust još ni moži da se ubádi niti dátata, niti proizhoda na tozi rakupis. Samija rakupis ij napisan sas koptska ázbuka, a jazika ij tozi, kojtu se ij uputrebuval u Egipet. Ij hurtata za dialekta ud Teba na koptsćija jazić zván “sahidsći”. Koptskata ázbuka ij naprávina na usnovata na garskata ázbuka, istu taj kaćétu stárija evrejsći jazić ij stignal da badi pisan sas aramejska ázbuka. Rakupisa gu ima u dvá varijánta, idin palin, napisan na koptsći i idna versija, ud kujatu ima sámu fragmente, napisana na garsći jazić. Tazi garska versija, puznáta kača Oxyrhynchus Papyri, ij blá namerina još prez 1905 g., zágjnu s fragmente ud drugjije rakupise, ama durdi ne se namerilu koptskotu Evangjélu na Sveti Toma, ne se znájalu za kako ij hurtata, zaštotu sadarže sámu 16 ud 114-te “hurti” ud koptskata versija.
Parvotu spumenuvanji na tuj Evangjélji na Sveti Toma ji právi Hippolit u tratáta “Refutatio”, napisan megju gudinite 223 i 235. Istu i Origen spumenuva tuj Evengjélji, a kulu gudinata 323 to ij spumenatu i ud Eusebius Cezarejsći.
Rakupisa namerin u Nag Hammadi ij část ud usobenu krastijánstvu, taj-zvánija Gnosticizam, kujétu varvi ud garskata hurta “gnosis” = “znánji”. Gnosticizama ij “umešel” krastijánstvotu sas idna forma na filosofijata usnuvána na vatrešnotu sabuždenji. Tuj ij blo idno tájnu učénji, naznačénu sámu za unezi, kujatu sa si učistili telotu i dušata, za da možat da prejémat “sabuždenjétu”. Celta u gnosticizama ij tozi, či da preminéš fizičesćija svet i da nafleziš u duhovnija svet prez gnoza. Tozi fel karstijánstvu ij zal mlogjije formi, mlogjie ud kujatu sa bli videni kača ereziji. Naučénite dumat, či Evangjélutu na Sveti Toma ij část ud gnosticizama, katu dávat kača primer počnivanjétu nji kaćétu i sétnata “hurta”, 114-ta, no i glávnata ideja kujatu se srešte u tozi rakupis, či Nebéskotu kraljéstvu ni jé neštu, kujétu treba da se čeka, da dodi nekupać, a to ij neštu, kujétu moži da se dustigni sigá, u toze zemájsći žuvot.
U svazka s tuj, dali Evngjélutu na Sveti Toma ij eretičnu ali ni, treba da si ugudimi dve pitánčita: 1. Dali u vremeto, kugátu ij blo pisanu, to ij blo eretičnu i 2. Dali ij to sigá, za dnéšnata čarkva, eretičnu? Na parvotu pitánče lésnu možimi da udguvorimi, zaštotu se znáji, či dogmata ij blá putvardéna dabe u gudinata 451, sled Koncilia ud Kalcedon. A na drugotu, aku imami u predvid či teksta ij idna gnoza, tojest prednaznačén ne za sate hora, a sámu za nekolku bližni učenici, to tugázi ni jé eretičinu niti dnés.
* * *
Evangjélitu napisanu ud Sveti TOMA

Tezi sa tájnite hurti ubádini ud žuvija Isus i zapisani ud Didimus Judaš Toma.

1.Isus ij rékal: Tozi, kojtu udkrij [nameri] značénjitu na teze hurti néma da puznáj ukusa na smarćta.

2. Isus ij rékal: Néka tozi kojtu trasi, da ni prestáni u négvotu trasenji durdi ni nameri. Kugátu nameri, toj za se smuti [ubarka]; i kugátu za se smuti, toj za se začudi. I tugázi za cárstvuva nad Satu.

3. Isus ij rékal: Aku vášite puglaváre vu kážat: “Gladejti! Kraljéstvotu ij gore, na nebeto” - rabčetata ud nebeto za badat tám, napreć vás. Aku kážat: “To ij u murjétu” - ribite ud murjétu za badat tám napreć vás. Kraljéstvotu ij u vás i udvan vás. Kugátu puznájti sébe si, za baditi puznáti i za razberéti, či sti Sinve na žuvija Baštá. No aku ni se prepuznájti, vija žuvejti u bednust i sti bednustta.

4. Isus ij rékal: Stár čeleć, natažel u gudinite, néma da se smuti da pupita sédemdnevnu dite za mestotu na žuvota - i toj za žuvej; a mlogjije ud tezi, kujatu sa parvi, za badat sétni i za stánat idin [idinstven].

5.Isus ij rékal: Prepuznáj unuj, kujétu ij napreć učite ti i unuj kujétu ij izkritu, za ti se udkriji; zaštotu néma neštu izkritu, kujétu da ni izlezi na videlu.

6.Négvite učenici sa gu pitali: "Ištiš da postimi? Kaćé treba da se molimi? Treba da dávami milustinja? Kakvi pravilá treba da spázvami u hránenjétu?" Isus ij udguvoril: "Da ni lažiti i da ni práviti unuj, kujétu mráziti [ni vu harésva]; zaštotu satu ij jásnu napreć nebesáta. Satu izkritu za se razkriji; ništu izkritu néma da ustáni niudkritu.

7. Isus ij rékal: Blažén ij lava izedin ud čeleć - toj stánva čeleć; i pruklet ij čeleć izedin ud lava, zaštotu toj [lava] stánva čeleć.

8. Isus ij rékal: Čeleka ij kača mudar [hitar] ribár kojtu si farle mrežata u murjétu i ja vádi prepalnata sas drébni ribi; megju tej nameri idna gulema riba. Toj hvarle drébnite ribi nadzać u murjétu i si zapázva gulemata riba. Kojtu ima uši da sluše, néka čuj.

9.Isus ij rékal: "Sejać ij izlezal na nivata, si ij napalnal šapata [sas semená] i seji. Nekuja [zrančeta] sa pádnali na sreć pate; dušli sa rabčetata i sa gji učokali. Nekuja sa pádnali na kámak, ni sa pusnali žili i ni sa dáli klásve. Nekuja sa pádnali megju tranjtata kadetu sa se zadušili i sa bli izedini ud čarvejete. Ama drugjije sa pádnali na hubava zeme, kadetu sa dunéli dubar plod; rudili sa šejset i sto i dvádset [pate]. Kojtu ima uši da sluše, néka čuj.

10.Isus ij rékal: "Sam farlil oganj nad sveta, i vižti, sigá gu puskávam durkatu ni lámni".

11. Isus ij rékal: Tuj nebu za purmené. I unuj udgore [nij] za purmené; i kujatu sa martavi ni žuvejat, i žuvite néma da umrat. U denite, kugátu sti jáli [neštu] martavu, sti ji naprávili žuvu. No kako za práviti kugátu za doditi u Svetlinata? U dene, kugátu sti bli idno, sti stánali dve. Sigá, kugátu sti dve, kako za storiti?

12.Učenicite sa kázali na Isusa: "Znájmi, či ti za mu napusniš; koj ud námu treba da stáni puglavár?" Isus ij uguvoril: "Tám, kadetu za baditi, za utiditi vaz Jákov Pravédnija zarad kojtu sa storini Nebesáta i Zemete".

13.Isus ij rékal na négvite učenici: "Uspuredeti me s nekuj i ubadeti mi, na kogu preličem. Simon Pétar ij kázal: "[Si] Kača pravédin ángjel". Matija ij utguvoril: "Si kača mudar filosof". A Toma ij udvarnal: "Učitelj, mojte ustá izobštu ni možat da kážat na kogu si priličin". Isus ij kázal: "Ni sam [više] toja učitelj. Zaštotu ti si pil ud penlivija izur, kojtu ás sam gu dunél [utvoril], i véć si se napil [nasitil]". Toj ij zal Toma na starna i mu ij ubádil tri hurti. Sled katu Toma se ij varnal, négvite drugáre sa gu pitali: "Kako ti ij rékal Isus?" A toj ij udvarnal: "Aku bij vu ubádil makár i idna ud hurtite kujati toj mi gji ij ubádil, vija bijti prebráli kámaci i bijti gji farlili sreštu méne; a ud kámacite bi izlezal oganj i bi vu izguril".

14.Isus ij rékal: "Aku postiti, za napráviti greh; aku se moliti [u mulitva], za baditi prukleti; aku dadéti milustinja, za naškoditi na váša duh. Kugátu utiditi na čužda zeme i stigniti tám, aku vu prejémat, jážti kakotu za gudat napreć vás i izcereti bulnávite ud megju tej. Ne tuj, kujétu flezva u ustáta vu právi ničisti, a unuj kujétu izlezva ud vášte ustá vu právi ničisti.

15. Isus ij rékal: "Kugátu zabeležiti idin nirudén ud žina, pukluneti se s lici na zemete i mu dájti počit - toj ij váša Baštá".

16. Isus ij rékal: "Horata mislat, či sam dušal da dunesa mir na sveta. Tija ni znájat, či ás nosa pudilenji, oganj, sábija i boj. Za ima pet tima u idna kašta: trima prutiv dváma i dváma prutiv trima, baštá prutiv sin i sin prutiv baštá. I tija za sedat sami [samotni].

17.Isus ij rékal: "Za vu dáma kakvotu uko ne videlu, uho ne čulu, raka ne pipnala i u nitikakvo sarci ne flezvalu".

18.Učenicite sa Mu rékali: "Kaži mu, kakaj za mu badi krája". Isus ij udguvoril: "Sti udkrili pučélutu, či pitati za krája? Kadetu ij pučélutu tám za badi i krája. Blažén ij tozi, kojtu stujé u pučélutu, zaštotu toj za razberé krája, biz da kuštuva smrać".

19. Isus ij rékal: "Blažén ij tozi, kojtu ij bil napreć da badi. Aku za stániti mujate učenici i za slušeti mojte hurti, teze kámaci za vu služat; zaštotu imati pet darvá u Rája, niprumenimi prez letutu i zimata i lisćite ni nji pádet. Tozi, kojtu gji puznáj, nikade néma da kuštuva smrać".

20.Učenicite sa kázali na Isusa: "Ubadi mu, na kako preliče Nebéskotu Kraljéstvu?". Toj ij udguvoril: "Nebéskotu Kraljéstvu ij kača zrančetu sináp [muštár]. To ij náj-manenu ud megju zrančetata; ama kugátu pádni na izrábutina [plodurodna] zeme, to purasté kača gulemu darvu i stáni pudslon za rabčetata ud na nebeto.

21.Maria ij rékala na Isusa: "Na kako preličet tojte učenici?" Toj ij udguvoril: "Preličet na dicá détu si igrájat u niva, kujatu ni jé tejna. Kugátu sobstvenicite na nivata za dodat, za zapuvedat: «Varneti mu nivata». Tija za se sablečat napreć tej i za nji ja varnat. Za tuj vu ubáždem: «Aku sobstvenika na idna kašta znáj či za dodi kradéca, toj za stražuva; i ni šté mu dupusni da ja razbij». I vija badeti preprávini srešte sveta. Upašeti se sas sila, taj či tolvajete da ni stigat du vás; zaštotu tejnu za badi blágotu kujétu ji učekvati. Néka megju vás da ima rázumin čeleć. Gá uzrej ploda, homa da zami sarpa i da žani. Kojtu ima uši da sluše, néka čuj.

22.Isus ij videl kaćé karmat maneni dicá. Toj ij kázal na učenicite: "Tezi dičeta, kujatu gji karmat sa kaćétu unezi, kujatu flezvat u Kraljéstvotu". Tija sa gu pitali: "Aku stánimi dicá, za flezimi li i nija u Kraléstvotu?" Isus ij rékal: "Aku napráviti ud dve idno, i aku napráviti vatrešnotu kača vanšnotu, i vanšnotu kača vatrešnotu, i gornotu kača dolnotu i aku napráviti mažkotu i žénskotu da sa idno i saštu taj, či mažkotu da ni jé više mažku i žénskotu da ni jé više žénsku i aku napráviti uko na mestutu na uko, i raka na mestutu raka, i krák na mestutu krák, i ubráz na mestutu na ubráz, tugázi vija za fleziti [u Kraljástvotu [Božji]].

23. Isus ij rékal: "Za izbera [ud megju vás] idin ud hiljáda i dváma ud déset hiljdadi i tija za sedat kača idin idinstven".

24. Négvite učenici sa mu kázali: "Nauči mu za mestotu kadetu si ti, za da ji trasimi". Toj ij kázal: " Kojtu ima uši da sluše, néka čuj. Ima svetlina u čeleka na svetlinata, kojtu dáva svetlina na celija svet. Aku toj ni dáva svetlina, ima sámu tamnina".

25. Isus ij rékal: "Ubičej toja brát, kaćétu tojta duša; pazi gu, kaćétu učite si".

26. Isus ij rékal: "Vidiš slámkata ud ukotu na toja brát ama ni vidš gredata ud tojtu uko. Kugátu za izvádiš gredata ud tojtu uko za vidiš kaćé da izvádiš i slámkata ud ukotu na toja brát".

27. Isus ij rékal: "Aku ni postiti [se vazdaržeti] ud sveta, néma da nameriti Kraljéstvotu. Aku ni sláviti sabutata, kača sabuta, néma da viditi Baštata".

28. Isus ij rékal: "Sam sedel u centara [sredata] na sveta i sam nji se pujavil ud plat [u telu]; i sam gji nameril sate pijáni [siti], nikuj ne bil žádin. Tugázi mojta duša ij zažalila sate sinve na čeleka, zaštotu tija sa slepi u tejnite sarcá i ni vidat; zaštotu sa dušli prázni na sveta, i prázni trasat [ištat] da gu napusnat. Sigá tija sa pijáni; no kugátu za se sabudat ud vinutu, tija za se razkájat.

29. Isus ij rékal: "Aku telotu ij sazdádinu zarad dušata, tuj ij čudu. No aku dušata ij sazdádina zarad telotu, tuj ij idno čudu na čudotu. A ás se čuda, kaćé takozi gulemu bugátstvu stanuva u takozi sirumášstvu?"

30. Isus ij rékal: "Kadetu ima tri boga, tija sa bogve; kugátu sa dváma, ali idin, ás sam s négu".

31. Isus ij rékal: "Niti idin prurok ni je prepuznát u négvotu sélu; niti idin cernić ni gji lekuva tezi, kujatu gu puznávat dubre".

32. Isus ij rékal: "Grád izdzidin na varh planinata i dubre ukripén, ni moži da badi usujén, niti da ustáni izkrit".

33. Isus ij rékal: "Kakotu za čujti s idnotu uho, i s drugotu, prupuvedvajti ji ud pokriva na kaštata. Zaštotu nikuj ni zapáli svišta za da ja gudi pud krinata, niti ja ugváde na izkritu mestu; negu ja pustávi na svištilnika, za sate, kujatu flezat ali izlezat, da ji vidat svetlinata".
(za slédva)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home