Thursday, October 05, 2006

32

Sas dedikácija za Niki Bonov. Nide ji zeme mlogu u serioznu, ama pumisli se. Sam cigurin či Feri i Jáni sa čuli po-udkole tazi šalna, pa sa napusnali Kanáda na vreme...

Dnevnika na idin emigránt u Kanáda
12 aug.
Smi si kupili nova kašta u Kanáda. Mlogu sam rádusin. Tuka satu ij tolkus hubanku! Osubitu planinite sa čudésni. Dabe čekam da gji vida pukriti sas snegj.
14 okt.
Kanáda. Tazi ij náj-hubankata daržáva ud na planetata. Lisćite ud darváta sa dubávili sate vazmožni njuánse, ud žaltu pa du pumaránčevu. Sam se šétal s automobila iz gurata pa sam sretil nekolku sarni i rugáče. Rugáčete misla či sa náj-hubanćite živini. Izgladva, či sam stignal u Rája. Ubičem Kanáda!
11 nov.
Dene na nacionálnija práznić na Kanáda. Sled málku za počni lova na rugáče. Ni mi dváde da vervam, či nekuj moži da ubij idno tolkus hubanku životnu. Se nadevam či kolku skoru za počni da leti sneć. Tolkus ij hubanći tuka...
2 dec.
Snošti ij letelu sneć za paruv pać. Sam stánal sutirnata i sam videl kaćé satu naoklu ij blo belu, istu kača u náj-hubanćite koladni poštensći kárti. Sam izlezal van i sam izrinal snega ud napreć kaštata, sled tuj smi se bili sas sneć (ás sam preigrál). Sled katu ij menala mašinata kujatu čisti snega, udnovu sam izrinal snega kojtu mi gu ij nafarlila napreć guvnutu. Izvanredna daržáva. Ubičem Kanáda!
12 dec.
Snošti pá ij letelu sneć. Mašinata pá ij izćistila snega. Mi ij zaplatila izlezvanjétu ud guvnutu.
19 dec.
Snošti ij letelu sneć ud novu. Ni sam mogal da izleza sas automobila, za da utida na rabota. Naistena, tuke ij mlogu hubanku satu, sámu či sam pustánal sé da rina snega s lupátata. Sled tuj ij menala mašinata za čistenji, pa ud novu sam rinal...
22 dec.
Tuje belotu lajno ne zastánvalu sata nošt. Sam naprávil prišći na racite ud tolkus rinenji s lupátata, a me buli i krasta. Tozi s mašinata za čistenji snega kača gá me debni ud nadzać ćošaka, me čeka da izrina pa sled tuj mené toj i mi napalni ud novu guvnutu sas sneć. Gjávlete da gu zémat!
25 dec.
Sréćna Kolada u gaza mi! Pá ij letelu toze gnusnávija sneć. Aku gu pipna ondzi majmunj s mašinata, za gu izčista. I u májnata ji, zašto ni farlet teze po-višé solj pu patištata, za da se tupi snega!?
27 dec.
Snošti pá sneć! Ud tri dni ni sam izlezval ud dumá, a sámu sam rinal snega. Ama to i da išta, ni moža da izleza, automobila mi ij blokiran pud idna planina sneć a ij i mlogu studénu van. Sa ubádili, či dvéčara za pádnat još 30 centa ud tuje belotu lajno...
28 dec.
Unezi s prognozata sa slagali: ne pádnali 30 centa, a 50 centa. Aku za tráj si taj, niti du na letu ni šté se iztupi toze gnusnávija sneć. Mašinata za čistenji snega ij ustánala i tá blokirana, a majmune ij dušal vaz méne, da mi išti idna lupáta. Sam mu ubádil, či sam izčupil véć 6 sas rinenjétu na snega kojtu mi gu ij nafarlival toj s négvata mašina. Nakrája ij blo da gu lopna s lupátata u glavata!
4 jan.
Náj posle sam izleal ud dumá. Sam učal du magazina da si kupa jádenji i na vráštenji sam udáril s automobila idin rugáč. Reparácijata za me kuštuva náj-málku 3.000 dolara. Májnata ji sas rugáče, bi trebalu da badat ubiti sate. Gji ima na sekade! Zašto ni sa gji izgarmeli luvčijete menatata jésenj?
3 máj
Sam zanél automobila u mekánika. Se čuda, či kolku ij mogala da puráždevej ud suljta, kujatu sa ja razfarlili na sekade pu patištata, ama to ij blo za bedevá, snega ne se iztupil sassém...
10 máj
Za se premesta u Florida. Ni moža da razbera, kaćé bi mogal idin normálin čeleć da žuvej u tazi Kanáda...
========================================
Kolku palin mu ij žuvota?
Idin dáskal ij dušal idin denj napreć négvite studente sas idin gulem burkánj u racite. Biz da duma ništu ij počnal da ugváde u burkáne dosta gulemi kámaci. Sled katu gu ij napalnal, ij pital studentete dali ij palin? Sate sa udguvorili, či ij palin. Sled tuj dáskala ij zal idna kutija sas kámačeta ij ij počnal da gji ugváde u burkáne. A tija sa pádeli u mestáta usreć gulemite kámaci i sa izpalnali práznotu mestu. Udnovu ij pital studentete, dali ij palin burkáne? Tija pá sa bli saglásni, či ij palin. I sa počnali da se smejat, či lel ne si dáli isáp ud homa za tazi “šmekerija”. No dáskala ij izvádil drugu kutijče, u kujétu ij imálu peseć, kojtu gu ij nalival puléku u burkáne. I kaćétu ij rasil burkáne, peseka ij izpalnival ustánatite prázni mestá ud sreć kuvinćite. Sigá dáskala nji ij rékal na studentete: - Išta da razberéti, či taj se slučva i sas váša žuvot. Gulemite kámaci sa glávnite neštá – familijata, drugáre ali drugárćata, dicáta, zdrávotu, neštáta kujatu ustánvat seled katu misliti či satu sti izgubili, neštáta kujatu právat žuvota da ij palin. Po-manenite kámačeta sa drugjiete glávni neštá: rabotata, kaštata, automobila. Peseka predstáve manenite nešta, kujatu dupalnivat žuvota. Aku uguditi parenj peseć u burkáne, toj barži za se napalni i ni šté ustáni mestu i za po-gulemite kámaci i za kámačetata. Istu taj ij i sas váša žuvot: aku si gubiti vremeto sas drébni neštá, ni šté imati nikade “mestu” za glávnite neštá. Imájti briga i udsadeti, kako ij glávnu za vás, za da sti zaduvolni. Napraveti si vreme za vás. Za ustáni to dosta vreme i za da hoditi na rabota, da čistiti iz kašti, da zaneséti smetite... Imájti u predvid u paruv red gulemite kámaci, tojest neštáta kujatu u istena sa glávni. A ustánalotu, ij sámu peseć...
====================
Ama lel to na tozi kurs ij bil i náša Gjurka. Pa toj ij zal burkáne, za kojtu sate sa rékali či ij palin, i ij nalel u négu idno staklo piva. Razbire se či peseka ij pupil pivata i sigá naistena burkáne ij bil palin! I ij rékal: Nizavisimu či kolku palin ali prázin ti ij žuvota, furt za ima mestu i za pu idna piva s drugárete...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home