Tuesday, September 19, 2006

16

Sled 127 gudini
Tezi svetičita predstávet telotu na Sv. Bernadeta, kujatu ij pučinala na 16 april 1879 g. u Lourdes. Tá ij blá zakupána u čarkvata. Napreć s 30 gudini, katu se ij pudnuvevala čarkvata, sa udlupili ráklete i sa vieli, či tejnotu telu ne se pukuvárilu nikak, makár či sa menali 127 gudini...
==============================
Ud kako ij naprávin Universa?
70% - čarna (tamna) energija
25% - čarna materija, kujatu ni moži da badi videna, zaštotu ni emitirva i ni reflektirva zadosta svetlinata
5% - ubiknuvéna materija
==============================
Nide zabráve nikade, či kožata se sbarčeva, ćikata pubeleva a denite se sabiret u gudini...
No glávnotu se zapázva: tojta sila i tojtu iskanji némat vazrast.
Udtáta seku cél kojtu ištiš da gu pustigniš ima idna točka, ud kadetu da kréniš.
Udtáta seku uspeh sedi novu izpitvanjé.
Durdi žuveš, useštej se žuv.

Aku taguvaš za unuj, kujétu si ji právil, napravi ji ud novu.
Nide se izgube u pužalténi ud vreme svetici...
Utvádej nadálja, kugátu sate se čekat da se ustáviš.
Nide dupušte da se izháka vatrešnata ti sila.
Napravi taj, či u mestu da te užálvat, horata da te uvažávat.

Aku ni možiš da tičeš, barzaj.
Aku ni možiš niti tuj, varvi puléku.
Gá ni možiš da varviš, zami tujágata.
Ama nikade nide zastánva.
(Maica Teresa)
==============================
Si hurtuvat dváma drugáre:
- Hájda da utidimi du planinata kadetu žuvej Bog – ij rékal idina. Išta da ti dusvedoča, či Bog sámu znáj da iziskva ud námu, da právimi tuje ali unuje i ni mu dáva ništu za bedevá.
- Dubre, za doda s tébe, za da si putvarda verata – mu udvrašte drugjija, kojtu ij bil jáku vervašt.
I taj sa krénali tija, sekuj s négvata kučija, kantu planinata. Kulu sreć nošt sa stignali, izmuréni, na varha. Ij blo tolkus tamnu, či ništu ne mogalu da vidiš. Tamánj sa šteli da se utagnat da légnat, katu na idnaž se čuj idin glás:
- Natvareti si kučijte s kámak!
- Vidiš li? – duma parvija. Sled takozi dalgju i trudnu káčvanji, toj išti i da mu tvára kámaci! Ás idin néma da gu slušem i za se utagna málku, či sam jáku umurén. I koče si pučina, homa za tragnimi nadzać, da se varnimi u dumá. Lel si videl, či Toj znáj sámu da zapuvedva...
Drugjija ij počnal da si tvári kučijata sas kámaci, taj kaćétu mu ij zapuvedal Bog. A parvija ij légnal i dremi.
Sled katu kučijata ij blá palna, sa počnali da slezvat. No léku-puléku, pu kaćétu se ij razvidelevalu, i dvámata sa sapćásali, či kámacite ud kučijata svetat sé po-jáku: kučijata ij blá plana sas istensći diamánte!
Etu zašto se duma: “Rešénjita na Bog sa tájstveni, ama furt sa za nášta házna”
==============================
Zapanti Zlátnija zákun – tozi, kojtu ima zlátotu, právi zákunete! (Lyndon Forman)
==============================

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

U svazka sas "Zlatnija zakun", as misla, chi ni uvekj tozi, kojtu ima zlatotu pravi zakunete. Puznatu ij i tuj, chi tezi, kujatu sa najali u Amerika i nasekade pu sveta da trasat zlatu (i mlogjije ud tej i sa ji namerili) ne bli kadarni da sazdadat nitu makar idin zakun, negu sami tija sa zhuveli udvan zakuna. Po-parvu zakunete sa napravini ud tezi, kujatu imat i vartat pari, nosce, i to ne makar kakvi, negu dolare ali euro, zashtotu tija s tezi nosce pravat "sveta da se varti". Haresva li mu ali ne, treba da prepuznajmi, chi sveta se varti okulu parata i idinstvenija "bog" u dneshnija svet ij bash parata. Tuj sa ji razbrali parvi "vladancete" na dneshnija svet, a nija znajmi dubre, chi tija "se vlechat" ud Davidovotu pukulenji. Amen!

6:28 AM, September 19, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Misla chi S.V.u negva koment ne razbral dubre rabotata sas "Zlatnija zakun".Chi le kako sa parite aku ne bash zlatu.Seku idin dollar ali euro ij zatvarden u bankata i zlamenuva nishtu aku tam to lipsva.A za unezi kujatu vartat parite i zhuvejat ud truda i pota na drugjjete za si dubavat tija smetkata na kraja i satu za badi platenu.

9:29 AM, September 24, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home