Sunday, September 17, 2006

15

Za unezi, kujatu se namervat u Timišvár ali naoklu: u petak, 22 september 2006 g. za se lansira knigata na gusp. Sofran Kogju, "Mojtu beganj ud kumunisćija pakalj".
==============================
Sekuj ud námu ima predsáva, či kako moži da se vidi na mikroskop. Ama kolku tima sa se mislili, či kaćé izgladva, videna na mikroskopa, pivata? Ali či još po-interesnu, kaćé izgladva blagusvénata uda? Horata kujhatu sa naprávili sájta http://www.molecularexpressions.com/ sa se mislili i na takozi neštu!
==============================
Jévtin erbičid
Málku ij kasnu za takozi neštu, zaštotu letutu si ij učlo véć, ama lel sigá sam nameril i ás tozi recépt za erbičid (utráva za trevite). Ni znája kolku ij dubar, no moži da se proba: se umeše idna lužica ucét (ali gin) i idno lužiče sapunj u 4 litera gurašta uda. Sas tuj se našpricvat trevite. Ama treba imati briga, da ni našpricvati i cvećáta, zaštotu ucéta ubiva trevite, no moži da naškodi i na cvećáta. Špricvanjétu se právi u guraštite i slančevite deni. Sled katu trevite sedat sas tozi erbičid na lisćite, tija za se izsušat za neku denj. Pu princip ucéta ubiva trevite a sapune gu právi da se “zalepi” na lisćite.
==============================
Vájda sate horat trasat “formulata na štástijetu”. Eduardo Punsen, pisátelj i naučin izsledovátel, predlága idna matematična formula za da ustanuvi kolku ij štastliv nekuj u dádin moment: S=E(R+T+H)/(V+B), kadetu S predstáve štástietu, E emocijite, R resursite i kolku kuštuva puddarženjétu na telotu, T predstáve trasenjétu na novi horizonte (afektivni, intelektuálni, profesionálni) a H predstáve relácijite s drugjijete hora. V i B sa elementi kujatu možat da namalat stepenta na štástie, katu V predstáve vanšnite fáktorei (straja, predišni ništástni momente), a B vatrešnite fáktore (genetični mutáciji, kongenitálni bolesti, stress).
==============================

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

U svazka s pivata i blagusluvenata uda, interesnu bi blo da vidimi i razlikata (aku ima ja razlika) mezhdu obiknuvenata i blagusluvenata uda. Sashtu bi blo interesnu da se vidi i razlikata, primernu, mezhdu pivata i vinutu, ali rikijata. Taj za da znaji cheleka ud kako baljva sled ga se upije ali chi ud kako ij umrel...

6:35 AM, September 18, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Na S.V. Nekuj idnash ij rekal "Satu umernu ,chekj i perfekcijata".Ahh rikjijata...

12:28 PM, September 24, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home