Sunday, January 11, 2009

369

Sled katu se ij ćusnal Titánika, idin maž razvazva idno lagjiče i ji pušte u udata, za da se spasi. Kapitáne gu ij sapćásal i mu vika:
— Ábe, ti ni vidiš li, či tuka ima žini?
— Já me ustavi na mira! Žini mi trebat na méne sigá? – mu udvrášte ondzi i barza da skokni u lagjičitu.
========================================
Dvámata mládi, maž i žina, presnu užénati, si igrájat golf u tejnotu guvnu. Na idnaž, topkata ij skoknala u kumšijina i mu ij izčupila idna péndžara.
Sigá, mládite sa se bli presnu premestili u tozi kvartál sas vili, pa ni sa šteli da imat problemi sas kumšijete. taj či sa rešili da utidat i da se izvinat za slučilotu se.
Sa kanjteli tija na vratáta, ama ne udguvoril nikuj. Ama sa sapćásali, či vratáta ni sa bli zaklučini, taj či sas si naprávili kurážija i sa flezali vatre. Katu sa flezali, vidati, či pukraj izčupinata ud tej péndžara ima i idin izčupin zemev šuléc, kojtu ij izgládval stár i mlogu cenin. A pukraj tozi šuléc ij sedel idin maž sas idin turbán na glavata.
— Vija sti sobstvenika na tazi kašta? – gu pita maža.
— Ne! – ij udguvoril ondzi. Ás sam idin duh i vreme na 1.000 gudini sam žuvel zatorin u toze šuléc. Ama udeve nekuj ij izčupil péndžarata i šuléca, pa taj sam se uslubudil...
Na tezi hurti maža ij udvarnal, razsmen:
— Tojest vija sti duha a nija smi vu uslubudili!? Zlamenuva, či za mu izpalniti neku žélba?
— Dá! Za vu izpalna dve žélbi na vás i idna na méne.
— Dubrej, duma maža. Etu mojta žélba: išta da imam idna mesečna zapláta ud idin miljon dolára, biz impozit!
— OK! Tojta žélba se ij izbadnala.
— Ás bij štela nikade da ni mi fálat hubanćite dreji, hubavotu jádenji i skapite pićéta ud na tarpézata, tojest da imam ud satu u kaštata! – duma žinata.
— Dubrej! I tojta žélba ij izpalnata, duma duha. A sigá, etu i mojta žélba: ud 1.000 gudini ni sam videl žina, taj či bij štel da ustána málku sas néja – pukázva toj kantu mládata.
Dvámata mladoci sa si hurtuvali kako sa si hurtuvali megju tej i du na sétne sa se saglasili, či žinata za ustáni za pulvina sahát sas duha. A maža ij utišal da igráj nadálja golf.
Sled katu se ij mánal, duha ja pita:
— Kolku stár ij toja maž?
— 37 gudini, udguváre tá.
— Interesnu. Na tazi vrajs verva još u duhve?...
========================================
Vaz doftura:
— Kugátu vremeto ij vlážnu, kucati?
— Ne, sámu kugátu varva...
========================================
Gjurka ne imál na kade, pa ij stánal šofer na kursa (autobuz). Véć ij rábutil ud neku mesec, katu idna sutirna vidi, či se kači idin mažága, visoći kulu 1,95 m i sas izgled na borec, kojtu gu ij pugladel u učite i mu ij rékal: "Gulemija Boci ni plášte". Sled kujétu ij sadnal na idin stol.
Za Gjurka ni znája dali sam vu ubáždel, no toj ij bil dosta tarćev, slabok, visoći kulu 1,55 m i sas izgled na dubar čeleć. Taj či, kako da ričé? Gu ij ustávil "Gulemija Boci" na mira.!Lel ništé se káre sigá sas négu za idna cédula...
Ama na utre se ij slučilu saštotu: Gulemija Boci pá ij flezal u kursata biz da plášte. I sledvaštija denj istu... I sé taj máj celi dve nédeli...
Na Gjurka véć mu ij dutagnalu i ne mogal da gu tarpi. Taj či se ij zapisal na kursve pu karáte, body-building, judo i dr. Sled nekolkus nédeli ij usetil, či "ujákniva", taj či idna sutirna se ij nakurážil, pa katu Gulemija Boci ij flezal u kursata sas teksta"Gulemija Boci ni plášte!", Gjurka ij izkrisnal kantu négu:
— Pa zašto?
Gulemija Boci se ij saštisal i sas tanku glasče mu ij udvarnal:
— Gulemija Boci ima abonament...
* * *
Pu nekupaći, bolja parenj badi cigurin, či ima idna problema, napreć da se mačiš da ja rešiš!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home