Tuesday, January 06, 2009

364

Sas počnivanji ud január 2009 gudina sate emisiji ud Rádio Timišvár na balgarsći jazić za možiti da gji slušeti ud na bloga na redáktorćata Nikoleta Čokáni. Sam ugudil i ás idin link kantu négu, za gu nameriti u desnicata, pud imetu Emisiji Rádio Timišvár.
Ja puzdrávem Nikoleta za tazi inicijativa!
=======================================
Sled katu se ij varnal ud Ámerika, Gjurka ij probal da si utori u Bišnov idin manen hotel-pension. I za da pukáži, či ij bil iz Ámerika, mu ij ugudil imetu "Srebrenata Dvezda". No makár kako i da ij právil, kolku i hubanći da se ij vládal, horata ne se náj natiskali u négvotu hotelče. Taj či, se ij mislil da utidi da pitá idin mudréc, či kako ij za právenji.
— Mlogu lésnu, mu ij udvarna mudréca. Treba da umenéš imetu na toja hotel.
— Ooo, pa kaćé da ji umena. Pa as išta tozi hotel da ustáni u tradicijata na Bišnova. Lel to prez vreme véć za stáni purčut u daržávata i prez stotni gudini, mojte unuci išta da pántat tuje ime, da znájat, či tejna prededu se ij varnal ud Ámerika...
— Da znáš, či drugu rešénji néma. Sámu treba da umenéši imetu! Drugjijáče néma kaćé da ti utváde po-hubeve. Ás bij rékal da si krašteš hotela "Vaz Pette Dzonjta" i da zakáčiš na flezvanjétu šést dzonjta.
— Šést dzonjta? Pa na kakaj čur za mi služi tuj?
— Probaj, pa za vidiš! - mu ij udguvarnal razsmen mudréća.
Gjurka ne imál na kade. Se ij varnal i ij umenal imetu taj, kaćétu mu se ij rékalu. A na flezvánjétu ij zakáčil šést hubanći srebreni dzonjta. I kako da vidiš? Homa ud na utre sa počnali da flezvat horata.
Uistena, sekuj kojtu ij meneval pukraj hotela ij flezval du vatre, za da ubádi na sobstvenika, či ij grešil, pa umestu pet ij zakáčil sas idin dzonj udviše, uverén či nikuj napreć négu ne zabelezal tuj neštu. No posle, sled katu véć sa bli vatre u hotela, horata sa bli pretaglini ud kolku hubanći ij blo namestinu vatre, ud kaćé hubanći sa se vládali sate sas tej, pa taj či sa ustánvali tuka makár du na utre, za da si pučinat.
Pu tozi náčin Gjurka ij uspel da se ubugatej dosta barži.
* * *
— Doftura mi ij rékal, či treba da prestána sas mulatšága.
— Koj doftur?
— Le ondzi, kojtu sedi udgore méne.
* * *
Deréktura na internáta duma na mončitata:
— Aku já vu pipna, či sti bli u stájite na mumičitata, za vu štrovam sas pu 10 euro; aku vu pipna i drugjija pać, za vu štrovam sas pu 20 euro; a tréćija pać, sas pu 40 euro! Smi se razbráli?
A ud nadzać ij čuć idin škulár da pita:
— Guspudár deréktur, ampa idin abonament kolku kuštuva?
* * *
Maža i žinata tamánj se vráštet ud ukopa na tejna uču, kojtu vreme na 20 gudini ij žuvel zágjnu sas tej i se ij vládal taj hargjevu, či dvámata ij blo nakrája da se razvedat.
— Skapa, treba da ti ubáda neštu, – ij počnal maža. Da znáš, či da ni bij te ubičel tolkus mlogu, ni bij gu tarpel uča ti Kogja niti idin denj po-više.
— Moja uču? – ij izkrisnala učudina žinata. Pa lel ás sam mislila prez celotu vreme, či Kogju ij toja uču!
* * *
Za da razberéš, či si prost, pá treba da imaš i pámeć.
(Georges Brassens)
* * *
Žuvota možiš da gu razberéš sámu aku pugladeš nanadzać, no toj treba izžuven sámu s pogled nanapreć.
(Kirkegaard)
* * *
Sadijata duma na ubvinenija:
— Da znáš, či aku lažiš, pedépsata ij ud šést meseca zatvor!
— Dá, ama aku ubáda istenata, riskuvam šést gudini...
* * *
Slédvaštite redve sa ud idna kniga zvána "Disorder in the Court", kadetu sa zapisani raboti kujatu sa bli ubádini ud različni hora pu vremeto na sada. Nekuja ud tej báš sa izvanredni!
***
— Kugá sti rudéni?
— Na 15 juli.
— Kuja gudina?
— Seku gudina.
***
— Tazi miastenija gravis vu škodi na memorijata?
— Dá.
— I kaćé po-točnu vu škodi?
— Zabrávem.
— Bijti mogali da mu dadéti idin primer, či kako sti zabrávili?
***
— Kolku stár ij váša sin, ondzi kojtu žuvej zágjnu s vás?
— 38 ali 35 gudini, ni sam báš cigurin.
— Pa ud kugá žuvej zágjnu s vás?
— Ud 45 gudini.
***
— Kuja sa bli parvite hurti na váša maž, sled katu se ij sabudil unazi sutirna?
— Kade se namervam, Cathy?
— Pa zašto sti se razsardili?
— Méne me zvat Susan.
***
— Dali sti bli tám, kugátu vu ij štámpal štampáre?
***
— Dali možiti da mu upišiti suspekta?
— Ij bil srednu visoći i ij imál brada.
— Maž ali žina?
***
— Guspudár doftur, kolku autopsiji sti právili na martavi tela?
— Sate mojte autopsiji sa bli naprávini sámu na martavi telá!
***
— Na sate vaprose treba udguvoriti ustnu. Smi se razbráli?
— Dá.
— Kakva škula sti zavaršili?
— Ustnu.
***
— Guspudár doftur, napreć da počniti autopsijata, dali sti pruverili pulsa?
— Ne.
— Ampa dali sti pruverili aku pacienta si uddiše?
— Ne.
— Tugázi, ni ji li vazmožnu pacienta da ij bil još žuv, kugátu sti počnali autopsijata?
— Ne!
— Ud kade sti taj cigurin?
— Zaštotu négva mozak ij bil prebrán ud na zemete i ij sedel u idin burkánj, napreć méne.
— Ama lel, pá, ni misliti li, či pacienta moži da ij bil žuv?
— Dá, ij vazmožnu da ij bil žuv i da ij praktikuval avokaturata nejdi!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mlogu interesin bloga na NICOLETA CIOCANI. Se radvam ci ima jos idin blog palcensci. Sam ci ni razbirem zasto i redaktiran na vlasci. Vaida za da ni mozat da razberat palcenete detu ni zuvejat u Vlasku? Ali za da naucat sate palcene ud na sveta vlascia jazic?...

3:46 PM, January 07, 2009  

Post a Comment

<< Home