Wednesday, January 07, 2009

366


Kade ij grešil belija čeleć?
Idin 90 gudišin šév na indiánete ud Ámerika ij bil pusetén ud idin sigášin amerikánsći šév ud Belata Kašta, za da se pusavetva s négu:
— Vija sti imáli prelegata da viditi kaćé se ij vládal belija čeleć vreme na 90 gudini. Sti videli kaćé se ij ubival u strášni bujove, kaćé ij napreduval u tehnologijata. S drugjije hurti, sti videli négva progres, ama i négvotu upádenji. U dnéšnite deni smi stignali da žuvejmi u gulema kriza. Imajći u predvid satu tuj neštu, kade misliti, či ij grešil belija čeleć?
Indiánina ij mradnal s glavata, či ij saglásin, či naistena taj ij. Sled tuj se ij zabunal málku, posle ij udguvoril:
— Napreć da dodi belija čeleć pu teze zemi, tuka smi vládali nija, indiánete: ni smi plášteli i ni smi zemeli niti kakvi táksi, ni smi imáli záeme u bánći, naoklu ij blo palnu sas bivule i sekak fel divi dzveri, udata ij blá čista i bistra, palna sas riba. Žinite sa právili sata rabota a nija, mažjétu, smi bli pu cel denj na lov ali na riba; a prez nuštta smi se rádvali na nášte žini… I stárija indiánin se ij razsmel: Sámu idin bel čeleći moži da ij tolkus prost da verva, či bi mogal da pudubri idin sistem kača tozi!
* * *
Idna turistka amerikánka glade idin gjerdán:
— Ud kako ij naprávin? - pita tá idna támkašna žina.
— Ud zabi ud krokodil, guspogju.
— O, razbirem. Cigurnu, či za vás ij neštu mlogu cenuvitu, kaćétu naprimer sa vaz námu gjerdánete ud perli.
— Ni báš! Lel to sekuj moži da utori idna skoljka...
* * *
Za istensćija mudréć, dijamánta ni jé ništu drugu, udvan idin kámak.
* * *
Na Gjurka mu ij dušla idin denj idna strášna ideja: Kako bi blo, aku bi mogal da právi petriola, benzin i muturina ud uda! Mačil se ij toj kolku se ij mačil, razgánel ij različni knigji, ud kimija pa du kabála, no satu ij blo za bedevá. Durdi idin denj ij razbrál, či u daléčnija Tibet žuvej idin láma mudréc, kojtu znáji satu na sveta i kojtu moži da mu dadé formulata na kujatu ij sanuval. Taj či ij sadnal pa ij napisal idno pismu kantu láma. I ne gulema mu ij blá iznenádata, katu ij dubávil otguvor, či láma ima formulata i za mu ja dedé. Sámu či mu ij ugudil tri uslovija: za treba da dodi du vaz négu samičeć (a pu kaćétu se znáji, patuvanjétu du Tibet ni jé léka rabota); za treba da dodi u peš (tojest za treba patuva neku gudinka) i sled katu stigni napreć négu, za ima právu da mu ugudi sámu idna pitanka, ne po-više, na kujatu za dubávi žélinija otguvor.
Gjurka si ij rékal, či néma na kade, za ji naprávi i tuj, sámu da dubávi strášnata formula, s pumuštta na kujatu ali za stáni náj-bugátija čeleć ud na sveta, ali za ugudi kráj na sirmašlaka ud na sveta, još ne bil sassém jásin, či kako za právi du na sétne.
I etu, či sled neku gudina patuvanji, sled gulemi izmenati trudnusti, ij stignal napreć láma. No kako da vidi? Se ij saštisal ud idnaž! U mestu da nameri idin stár čeleć, napreć négu ij sedela idna hubanka muma, po-hubanka ud sate žini kujatu gji ij videl Gjurka prez celija négva žuvot.
Bulkata mu se ij razsmela i sas ángjelsći glás gu ij pitala:
— Si uspel da preminéš sate trudnusti, da se vazkáčiš na teze visoćite planini i da stigniš du vaz méne. Tuj pukázva, či tojta žélba ij istenska. Taj či, ubadi mi, kako ištiš da me pitaš?
— Išta da pitam, dali sti užénata - ij rékal Gjurka razsmen du ušite...
* * *
Aku sretiš pać biz prečulći, sas sigurnust toj ni vodi kantu nikade.
(J.F.Kennedy)
* * *
Savremennata indijska tanciorka Sudha Chandran si ij izgubila idin krák u idna nisréća, prez 1982 g. Ama tuj neštu ne ja zaprelu tá da tancuva i nadálja, i báš da stáni idna ud náj-puznátite tanciorći. Katu sa ja pitali, či kaćé ij uspela tuj neštu, tá ij udguvorila: "Za da tancuvaš ni ti treba kráka".
Na sveta satu ij vazmožnu, sámu da imaš dubra ole!
Filma Naache Mayuri (1986) u kojtu igráj, ij naprávin pu tazi tejnata nisréćna istorija.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home