Friday, July 13, 2007

162


U sabuta, 30 juni 2007 g. ij bil reda na ivánovčenete da puhodat Bišnova. Tuj se slučva seku gudina ud pudpisvanjétu na Protokola za pubratevanji megju dvete selá, Ivánovo i Stár Bišnov: idna gudina utidat bišnuvenete gustene u Ivánovo, na drugata gudina, za Petrodenj, mu dodat ivánovčenete gustene u Bišnov.
Sélutu Ivánovo ij puznátu na nemcete pud imetu Iwanowo i još kača Alexanderkirchen (čarkvata na Šándor), a na madžerete, pud imetu Sándorhegyháza.
Ivánovo ij blo usnuvánu prez 1868 g. ud balgarete-palćene, kujatu sa se presélili tuka ud Stár Bišnov i ud nemce ud Banát. To ij usnuvánu sas cársku (austroungársku) rešénji, i ij blo koloniziranu sas 200 balgare-palćene i s distina nemce. Po-kasnu, prez perioda 1883 - 1886 g., sa dušli tuka i madžere i sekuje ud Bukovina i ud južin Banát.

U knigjite za ráženji ud Ivánovo, na 14 april 1868 g. ij upisanu parvotu ráždenji ud Ivánovo, u familijata Telbis, a na 9 juni, idno ráždenji u familijata Kojov. Prez september ij rudénu i idno dite u idna nemska familija, Huber. Parvite madžersći imená upisani u ráždenite knigji ud Ivánovo sa ud gudinata 1883. Za tezi madžere se znáj, či se taglat ud Andrašfalva. Prez april saštata gudina sa upisani i idnija madžere ud mestnustta Ištenšegič. Saštata gudina sa dušli u Ivánovo još 800 madžere.
Ivánovo se namerva na 44° 44' 10.73" severna geográfska širina i na 20° 42' 02.57" iztočna geográfska dalžina, na jugo-iztok ud grada Pánčevo (21 km), pukraj Dunava, na idna aluvijálna terása sas visučina ud kulu 70-73 métera nad murjétu. Ivánovo ij náj-manenotu sélu ud obštinata Pánčevo, katu se raztile na sámu 4.817 hektára.
Hutárete na Ivánovo graničat sas hutárete na Vojlovica i Stárčevo (na sever), sas hutárete na Omoljica (na iztok i jugo-iztok) i s hutáre na Banátsći Brestovac (na jug). Na západ, jug i iztok to ij nauklunénu ud uda.Udtáta Dunava, kojtu tičé prez západnata starna na Ivánovo, náj-bližnite sélá sa Ritopek (2 km na sever) i Grocka (5 km na jug). Dunava svazva Ivánovo, prez odnite patišta, za drugjijete mestnusti kujatu se namervat na téčata. Udvan tuj, Dunava ij hubav za luvánji na riba (seku gudina, kulu krája na april-počnivanjétu na máj, tuka ima gulemi šaráne), za pulivanji na gradinite, ama i za pretaglivanji na turiste.

Idna legenda duma, či imetu na sélutu varvi ud imetu na parvija stanovnić, balgarina Gurán Iván. Saglásnu tazi legenda, pu vremeto kugátu se ij právil diga kojtu ij naoklu sélutu i ji zaštiteva ud prelivanjétu na Dunava, Gurán Iván ij imál idno dugjénče (u dnéšnata ulica Lole Ribar, broj 31), kadetu sa dvádeli rabadžijete da si kupat tuj-unuj ud „Vaz Ivána“ ("Kod Ivana"), pa taj ij ustánalu i imetu na sélutu: Ivánovo.
Prez gudinata 1890 madžerskata vlást ij umenala imetu u Šandoreghaza, i dabe sled uslubudénjitu ud 1920 g. si ij varnalu sélutu stárotu ime, Ivánovo. Taj madžerskotu ime, kaćétu i nemskotu, zlamenuvat „čarkvata na Šándor“, ime kujétu ji ij dubávilu pu Bonnáz Sándor.

Statistikite pukázvat tuj: prez 1869 g. ij imálu u Ivánovo 824 duši, ud kujatu náj-više sa balgarete-palćene. Prez 1880 g. ij imálu 724 duši (náj-manenija broj); namalevanje dalži náj-više na epiudemnijata ud koler . Slédva idin skok na broja, kača rezultát na nova kolonizácija na madžere ud Bukovina,dunésini tuka prez gudinite 1883-1884, katu prez 1890 g. u Ivánovo sa registrirani 2.129 duši. Saglásnu oficijálnotu prebrujevanji ud 1897 g., u Ivánovo sa žuveli 2.527 žitele. Du 1910 g. brija na žitelete rasté, no počni na novu da upáde prez 1921g. pusledstvu na Parvija svetovin boj.
Megju dváta svetovni boja broja na žitelete ij bil begju 2000-3000 hora. S počnivanji ud Drugjija svetovin boj broja na stanovnicite ud novu ij u upádak. Náj-gulemotu "izpráznivanji" na sélutu se ij slučilu megju gudinite 1965-1970, kugátu ud Ivánovo sa emigrirali u západnite daržávi kulu 700 duši, ud kujatu sa utišli náj-više u Suedija.
Du gudinata 1981 broja na naselénjitu upáde. No s počnivanji ud 1981 g. se usešte léka tendencija na purástvanji na stanovnicite (1.947 žitele) a prez 1985 g. Ivánovo ij imál 1.980 stanovnici. Za tuj purástvanji na naselénjitu gulema rolja ij igrálu izgráždenjétu na zaštitnite digve (sistema za drenáž na udata), katu pu tozi náčin, ud nekupaćšnite dávenini se ij storila plodurodna zeme. Pa za tuj sa počnali véć da dvádet u Ivánovo i mládi ud ukulinata, a báš i ud Pánčevo. Prez 1991 g. sa bli 1.439 žitele (ud kujatu 46,14% balgare-palćene) a prez 2002 g. - 1.131 žitele (ud kujatu 39,96% balgare-palćene).
Dnés u Ivánovo ima 1.200 žitele.


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hello


just signed up and wanted to say hello while I read through the posts


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

10:12 AM, April 10, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home