Thursday, July 05, 2007

159

Feri duma, káj či da razdráznimi málku bloga, pa mi ij prodil teze “Comments na comments”. Aku i vija imati neštu da komentirati, nideti se starni, negu se bakajti! Cenzura néma, i se nadevam, či niti káreničća ni šté badi. Sámu či bi blo dubre da si ubádi sekuj kako misli, za da možimi nekać da ji presadimi i da predstávimi neku proekt napreć “puglavárete”...

Sam zabrávil da ubáda: vášte komentárete ni jé nužnu da gji pišiti na palćensći; aku vu ij po-lésnu, moži i na rumansći, ali báš i na anglušći!
Le vájda i tija sa ji sadili nekupać...

Comments na comments:

1. Tai i sas starite, nij dubre da ghi butas ud teinata kasta, sam ci le ima idno vreme ditu bi blo po dubre. Ubazdes ci mladite rabutat u Smiklus? Ampa ditu rabutat u Timisvar? As znaja idin caz ditu begat pu haizlubanete da brigosvat starite ud nakrai silu seku nedele… Po vise bi blo pomus za mladite da bi imalu idin “azil” – kasta za starite centralnu u Bisnov. Le nikui ne rikal da “fortzirvam” neguku da se presil tam, sam ci ima star ditu nitu ni znaiat vise pu di se namervat, dofturete ubazdet ci bi imalu vise ud 20 takviz “paciente” ditu bij blo za nuzda takoz nestu. I po lisnu da ghi brigosvas “centralizat” ud kachit da begash iz satu silu. Ni znaja kako ubazdet sociolozete i psiholozete, sam ci vida ci u Amerika utvazde toz sistem. Plus ci sa u teinotu silu, moi da sedat napate na stolcitu, da gladet horata, aku sa kadarni moi se sitat, moi idat da si vidat kastata ditu sa si zuvel zuvota. Aku ni sa kadarni da slezat ud odara, kako vred ci sa u teinata kasta ditu nima koi da ghi brigosva. Da ghi brigosvat teinite I kumsijete? Pa da, tui i tradicionalnu u Bisnova ud siga 100 gudini (bas ci i tugaz i imalu kasta za starite, ali “shpitale” kachit sei zval, u Bruzdenete) sam ci siga smi u Europa, vremeto sei umenalu, kumsije nima vise, sa izmrel, a “teinite” sa u Timisvar…
Hora! za sto se “prim” nija tuke medzu namu tez ditu ni smi bash umesen? Miki Markov, le vija sti sas “mass media” zasto ni napravit idin “sondaj de opinie” u silu, prez Nasa Glas, ali prez drughi del, naprimer prez obstinata, zasto ni pitat Bisnova da li zakteva “kasta za starite?” Napravet idin “referendum” pa za vidim. Nij hurtata ci as (ali iosh 10-tima) istat, a ti (ali iosh 10-tima) nistat.

2. Contraste, contraste, exact kachit ubazdes. Siga neku gudina sam bil gudil nestu zvanu “State of the nation” na “BulgariansfromBanat.” Tam sam zakteval na naste vladance da ubadat na naruda kako se dugudeva. Bisnova ima i idin “site” na Interneta, pa ud kulu dve gudini. Utorish tam, ubazde: “Bine ati venit!” i “Dubre dusli!” Posle… nima nishtu. Zero. Nista da si kritikuvam drugarete, nista da me mraz nikui, sam ci as bij bil radusin da vida tam idin raport, na primer Proiekte: “Smi ukrinal idin “landfill” = mestu za zaraveni gunoivete na siltu, pate Kucuvatschija. Tam za ghi zaravem, udgore za nabudin darva… i.t.n.d.” Znaia ci tui sei krinalu, sam videl unaz gudina. Posle: “Tui za pumogni da ni se izfarvat vise smetite “na trapishtata” ci tam za napravim idin hubanchi park, naturalin, sas putikcita, sas mesta za horata da idat na riba, i.t.n.d. Drughije proiekte ditu sa se napravli, ali sa u plan da se napravat. Ali nima? Nidet mi se sarde, le as vida kachi utvazdet rabotite tuke, horata istat da znaiat kako se dugudeva. No, katu horata ud Bisnov ni znaiat ios da istat da znaiat , vaida nibi kuvarlu da ghi naucim nija. Ne za drugu negu ci aku ima nekui da mu deka, le tugaz i za pravim po vise, ama aku nikui ni mu pita, le tugaz za i ustavim za utre-drughideni…
“Utre-drughideni” nima kraia, ni se svarsva nikade.
Pa za ubada: nima bai sas “klipvete” ud na toze blog, i Ian i rikal “bei as mi harisvat pesmite.” No, i na mine mi harisvat, sam ci se pitam i as (kaca i drughije): “zasto sam takoz?” Nismi nai razbral kachi reprezentirvam nija Bulgarija… ud Banata? Ama le haida-de, nisti halbika nikui ud tui.

3. Ci za se pretupim u balgarskotu, ali u rumanskotu, ali ci niste se pretupim, tui za se vid. Kachi igraiat i peiat “balgarete ud Banata” moz da i interesnu u Bulgarija ali u Romanija. Za internacionalnija svet bi blo interesnu nestu kaca “The Paulicians, Die Paulichianer.” Istorija, pitanka, misterija, unikat… tui i subiect za National Geographic (sas “contraste, dispute, incertitudini”), ama le nistim da se mesem da ni uvredim.

4. Nisti namerli nikui da preubarni artikola ondz ud madzerski, as bij stel mlogu da gu razbera.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home