Wednesday, July 04, 2007

158

Srécin práznic na brájcete ud Amerika!
========================================
Nov blog
"Banátska balgarka sam ud sélutu Bardársći gerán" - taj se predsáve Svetlána Karadžova na tejna blog
(http://www.karadzhova.blogspot.com/).
I prudalževa: "Misla, piša, rábuta dukolkutu moža za obštnustta na banátsćite balgare, razprasnata pu celija svet". Svetlána ij blá, megju 1998-2003 g., glávin redáktor na spisánjétu na banátsćite balgare ud Bardáre "ФАЛМИС-Uvec falim!" a s počnivanji ud 2004 g. rábuti u katoličánskata nuvina ABAGAR, katu ud január t.g. ij glávin redáktor.
Guraštu vu prepuračvam da pusetiti tejna blog, kadetu za nameriti dosta informácija svazana sas námu, banátsćite balgare, sas katoličánsćija svet i ne sámu. Link-a kantu bloga na Svetlána za sedi i tuke, u desnicata, za po-barz dostap.
========================================
Za si dupusna da komentiram málku teksta na Feri ud predišnija post:
Aku ij hurtata za nosenji na reportere, ás idin bij gji dunél u Bišnov, zaštotu ima kako da vidat: idno sélu palnu s kontráste. Naprimer:
- Báš u centara na sélutu ima idno novu, hubanku igrište za dicá, a prezpate nij sedi “šojmuša” - pulvina magazin, pulvina sruševina palina s bujač...
- Pukraj Rángata, ud kantu Pijáca pa du uddloe Ránga, trevata ij učistina i satu ij mlogu hubanku, no ud menuškata natáta, kantu Bártulčove, te ij stráj da menéš, či trevite sa štut čeleć...
- Imami licej s balgarsku ime, ama kulu pulvina ud škulárete ni sa palćenčita...
Da prudalževam li s kontrástete?

Reporterete bij gji dunél na neku práznić, kaćétu naprimer "Dvete Nédeli", aku bij štel da nji pukáža igri i pesmi na scenata. No tuj spured méne véć ij suvu neštu. Taj či po-bolja bij gji dunél na idno ubivanji, pa da ji prekáža kaćé se ij právilu nekupać, či ij sedela slaninata pud koša i pu dve gudini. A dnés, zakadimi málku šunćite i kalbasite sas firispor i sled tuj u kondželatore s tej. I za 6 meseca moži da gji farliš, či véć se umerišet i si umenat ukusa... Ali náj-dubre, bij gji dunél kugátu se vari iz sélu rićija. Tozi ij vájda idinstvenija "zanaját", kojtu ij ustánal čist i niumenat još ud neokomunizma zván UE...

I taj kaćétu sam se ukrénal, dáj da si ji izubáda du na krája...
Varijánt 1: Aku bij bil istensći radikalist taje nekać bij rékal:
- “Kaštite za stárite” (azilete) sa jáku na moda u “belija svet”. Ama zašto ij taj? Pa lel ij po-lésnu da si zaneséš stárata májća ali baštá u takvazi kašta, či lel káj za nji imat briga. No istenata ij tazi, či za si mániš ti idna briga ud na glavata i za badiš ti uslubudén ud tejnotu brigosvanji. U Bišnov, još ij sramutá da si zaneséš rodnicite ali bližnite u takvizi kašti. Dá, za ričéti, či kako ij za právenji sas stárite, kujatu némat niti dicá, niti rudbini? Pa lel tija imat kumšije! I aku sa se vládali dubre prez žuvota, cigurnu za nji se udvarni sas dubro... Misla, či náj-gulemija prioritet bi bil tozi: idna dubra škula, ama ne ud unezi, kujatu da te učat različni “suvi” naući, a ud unezi, kujatu da te učat kaćé treba da se vládaš u žuvota. No tuj neštu ij nutopija u dnéšnotu vreme. Zaštotu, spured méne, groznite isteni sa tezi: u paruv red, koče smi se rudili, počnivami da ustarevami. A drugata istena ij tazi, či ni se rudimi niti idnákvi, niti slobudni. A se rudmi véć dlažni. (Aku smi krastijáne, se rudimi i grešni...) Smi dlažni na nášte rodnici da nji imami briga u stárust, taj kaćétu tija sa mu brigosvali u náštu ditinstvu. Ama koj ulága tezi neštá u dnéšnite vremená?...

Varijánt 2: Ama zaštotu sam realist, za riča:
- Sam napalnu saglásin, či ima GULEMA nužda ud brigosvanjétu na stárite ud Bišnov. Samija ás, sled málku vreme, za se namervam vájda u tazi situácija. Ama, pu kaćétu znája, sate studiji ubáždet taje: Parenj se počni sas grižisvanjétu "la domiciliu", tojest se nosi na stárite jádenji i nužnite za uživenji neštá (darvu za prez zimata i t.d.) i se ima briga za tej u tejnata kašta. U paruv red, zaštotu, sociolozete i psiholozete sa saglásni sas tuj, či aku premestiš idin stár ud négvata kašta, to se dugudi idno "dezankorirvanji" i za kulu pulvina gudina, mlogjije ud tezi stári pučinat. A u drugji red, ij s mlogu po-jévtinu da organiziraš takozi neštu, ud kaćétu da imaš briga za cel azil. Taj či, realističnu aku ji zamimi, prioritet bi blo vájda parenj organizirvanji na idin takaz "sociálin servis". Ama i tuj neštu ij pulvina utopija u dnéšnija ruimansći svet, zaštotut, aku iz Europa i Amerika se rábuti sas dubruvolce (voluntariat), kujatu ni sa platéni, ali či nji se dáva idna simbolična suma pari, a tija ji právat tuj neštu zaštotu imat nužda ud "prepuračvanjéta" (recomandare), či sa právili takozi neštu, to u Rumanija sistema ni varvi taj, i aku ni plášteš, ni šté ti sedi nikuj... No i tuj bi mogalu vájda da se upati, taj kaćétu moži da se rábuti sas dubruvolce ud čužbina... Ama kako za právimi, aku gji naučimi i tej da kradat???

- Za infrastukturata ud Bišnov: kašti gore-dole ima, ni se náj rušat (kaćétu u Telepa) a se gradat. Ij palnu véć i sas termopáne. U centara sa se pudnuvili trotuárete, i tuj ij idna dubra rabota. Magazine, fála Bogu, ima. Birtve, još po-više (Sam izbrojal "sámu" 10 + dve sladkárnici)! No ima (još) i dispensár, tojest dofture - i generaliste, i zabáre -, ima i dve patići. A, da ni zabráva, imami i čitiri čarkvi: katoličánska, nazarejska, pravuslávna i baptistka.

Tuj ji ima. A kako néma?

- Néma zadosta rabotni mestá u Bišnov, no pá se ij utorila idna manena atelijer, kadetu rábutat 25-30 duši i se duma, či tejna broj za se uveliči. Du tugázi, náj-mlogjete mládi právat naveta u Smikluš, kadetu se trasat rabadžije. I makár či tija žuvejat u Bišnov, sa izgubéni za Bišnova, zaštotu sa izmuréni ud rabota i némat vreme niti da flezat u gradinata, a kako da hurtuvami za učastvanji u sociálnija i kulturnija žuvot na sélutu? Pu kaćétu izgladva, i tejnite dicá, koče purastat, za si gji zanesat na škula u Smikluš, pa za ustánimi i sas prázin licej...

I još neštu:
- Izgladva, či ima iz Bišnov hora, kujatu sa málku “uplášini” ud tuj, či za si izgubimi palćenskotu i za se pretupimi u “balgarskotu”. Tuj ij náj-više u svazka sas nusijata, sas pesmite i igrite. Da badimi serjozni: náša “repertoár” ud pesmi i igri ij dosta manen, i aku glademi i slušemi sé idno, za se nasitimi i presitimi. Za tuj, ij dubre či ima varijáciji, i tuj ni zlamenuva či za si napusnimi nekupać nášte palćensćite pesmi i igri. No, ud kaćétu da nabakami srabsći ali vlášći, bolja balgarsći. A ás za pitam sámu taje: zašto smi si napusnali nášte palćensćite igri na svinka i na pupić i sigá umiremi za fotbala???

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home