Tuesday, April 03, 2007

131

Gusp. Todor Bozhinov právi idna mlogu dubra rabota: toj ij sazdál starnata za banátsćite balgare na Wikipedija, na anglušći jazić. Pu tozi náčin možat da mu puznájat po-dubre mlogjije hora ud pu sveta. Mu zafálem mlogu za tazi trudba! Starnata možiti da ja pusetiti na ádresa:
A ud sigá nadálja tá za sedi i u Links tuke, na bloga.
========================================
Da sediš pravnič cel denj ij dosta izmuritelnu. Ama já si predstaveti nekuj, kojtu sedi pravnič vreme na 12 gudini! Bajrang Das ni sede nikade, niti prez dene, niti prez nuštta. Toj jadé pravnič i spi pravnič. Tezi hora, zváni khareshwari, se ubićájat da ni sedat sadnič vreme na nekolku gudini. U slučaja na Bajrang, toj se ij ubićál da ni sede vreme na 12 gudini. Toj pu nekupać stujé sámu na idin krák, katu drugjija si gu sviji málku.
========================================
Olive Riley, kujatu ima 107 gudini, ij počnala da piši blog, imenuvan "The Life of Riley". Izgladva, či tá ij moži bi náj-stárija blogger ud na sveta! Etu kaćé se predstáve samáta tá u parvija post: "Dubra sutirna na sincata. Mojtu ime ij Olive Riley. Žuveja u Austrálija, blizu du Sydney. Sam rudéna u Broken Hill na 20 oktober 1899 g. Broken Hill ij idno minjorsku gradče ud centara na Austrálija. Moja prijatelj, Mike, me pumága sas bloga. Toj piši a ás mu prekázvam. Duma, či tazi ij idna dubra ideja. Toj véć ij napávril i idin film za méne, kojtu horata sa gu harésvali, taj či moži bi za harésvat i bloga – duma toj. Ustánva da ji vidimi”... http://www.allaboutolive.com.au/
========================================
Náj-mládata májća
Vervati ali ni, náj-mládata májća ud na sveta ij blo idno 5 gudišnu mumiče ud Peru! Tejnotu ime ij Lina Medina, rudéna u gradčetu Ticrapo i ij naprávlu istorija u medicinćinsćija svet, sled katu ij rudilu, na 14 máj 1929 g., idno monče. Tugázi Lina Medina ij imála 5 gudini, 7 meseca i 21 denj. Rodnicite na Lina izparvu sa bli mislili, či tá ima tumora u kuréma, no sled katu sa ja zanéli u špitále ud Pisco dofturete sa nji rékali, či kuréma ji ij nadut zarad či ij... niprázna. Posle Lina ij blá transferirana u špitále ud Lima, kadetu ij rudila.
========================================
Parvite lični submarine ud na sveta kuštuvat £65.000 (126.912 USD). Olandezete, kujatu sa lansirali tezi submarine, zváni C-Quester, dumat, či tija "farkat prez udata". Submarinete sa dalgji 2,7 métera, šaroći 3,3 métera i imat mestu za dváma hora. C-Quester moži da flezi pud udata na dalbučina du 50 métera i moži da sedi pud uda dvá saháte i pulvina.
========================================
Pregarnati sled 5.000 gudini!
Arheoloze ud Itálija sa namerili, u Mantova, idin grob ud epokata na neolita, kadetu, (verujátnu) maž i žina, sedat pregarnati ud 5.000 ali báš i 6.000 gudini. Arheoložkata Elena Menotti duma, či tuj neštu ij jáku interesnu, zaštotu du sigá ne se namervali neolitni grobve, kadetu da sa zakupáni pu dváma u idin grob, a osubitu i pregarnati! Izgladva, či dvámata pukojni sa umreli dosta mládi, pu kaćétu pukázvat tejnite zabi.
========================================
Parvata električna kitára, puznáta kača "The Frying Pan" ali Mona Lisa na muzikálnite instrumente, moži da se vidi u izložbata na magazina Harrods ud London. Du sigá, tá ne blá pukázvana udvan USA.
========================================
Parvotu dite naprávinu in-vitro ij stánalu... májća!
Louise Brown ij parvotu dite ud na sveta naprávinu in-vitro. Tá se ij blá rudila na 25 juli 1978 g., sled 12 gudini medicinsći izslédvnjéta ud starna na anglušćite dofure Dr. Robert Edwards i Dr. Patrick Steptoe. Sigá tá ij stánala májća, katu ij rudila idno monče.
========================================
Morsćija lav Jonao ud Yokohama znáj da piši!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home