Sunday, April 01, 2007

129

Ud dvá dni se mača da uguda idin kas video sas Lázaricata ud unazi gudina, ama vida či neštu ima bájve sas upload-a na YouTube. Durdi se upati, za se pufála sas mojta mašina za právenji leb! Právi sekak fel leb – bel, čarin, kriváj – a moža i da ja programiram ud večera, pa sutrenjta, kugátu se sabuda, u kašti meriše na presin leb...
========================================
Sam nameril naskoru idna intersna prikazaka: Nekuj ubážde, či katu ij utišal za paruv pać u Suedija, prez 1990 g., idin négva koleg, rudén tám, gu ij nosil seku sutirna sas automobila du fabrikata Volvo, kadetu sa rábutili. I taj kaćétu tija sa stigali ránu sutrenjta, megju parvite, náša čeleć, španiolec, ne mogal da razberé zašto négva drugár furt ij parkirval automobila náj-deléku ud puhortata na fabrikata, makár či sate mestá za parkirvanji sa bli prázni. Taj či, sled kulu idna nedele, toj si ij pital drugáre:
- Zašto parkirvaš taj deléku ud puhortata, kátu ima mestá po-blizu?
A toj mu ij udguvoril spukojnu:
- U tazi fabrika ima kulu 2.000 rabadžije, kujatu dodat na rabota sas automobila. I taj kaćétu nija stignimi po-ránu, imami dosta vreme da utidimi du puhortata i da flezimi, ama unezi, kujatu stignat po-kasnu, ij griftá da gji ustáva da zakasnejat, katu si trasat mestu za parkirvanji, pa zarad tuj nji ustáva mestáta kujatu sa po-blizu du puhorata.
Različni daržávi, različni mentaliteta...
U savazka sas tuj “spukojstvu”, po-novu, u Europa ima dina tendencija zvána "Slow Food". Meždunarodnata asocijácija za spukojnu hránenji (Slow Food International Association), kujatu ima kača simbol idna kukareška, se namerva u Itálija. Glávnata ideja na asocijácijata ij tazi, či horata treba da jadat na spukojnu, da imat vreme da se rádvat na jádenjétu zágjnu s horata ud naoklu tej, s familijata. Idejata se prutivupustáve na spirita Fast Food i na satu unuj, kujétu toj predstáve kača náčin na žuvot. No izgladva, či “Slow Food” ij sámu idin varh na aisberga zván “Slow Europe”. Koncepta ij upisan i u revistata Business Week, kadetu se duma, či francuzete, makár či rábutat po-málku (35 saháte u nedelete), sa po-produktivni ud kaćétu amerikáncete ali anglušete. I nemcete, kujatu u nekuja fabrići sa uvéli rabotata ud 28,8 saháte u nedelete, sa videli, či produktiviteta ij purásnal sas 20%. Tazi "slow attitude" ni zlamenuva da rábutiš i da práviš po-málku, a da ji práviš po-hubavu i po-dubre, katu se koncentriraš varhu rabotata, a ne varhu stress-a.
Mlogjije ud námu fest barzami, nikade némami vreme, trasimi vreme. No ji namerimi dabe kugátu umrémi ali ud sardečin udar, ali ud katastrofa pu ulicite palni s automobile i sas šofere kujatu barzat... Drugjje pak sa nitarpelivi da žuvejat u badeštotu i zabrávet za dnéšnija denj kojtu ij idinstvenotu vreme kujétu ji ima u istena. Sincata nija, ud na taze planeta, imami pu 24 saháte na denj, niti po-više, niti po-málku idin ud drugji. Rázlikata sedi u tuj, či kaćé si gji prekáremi tezi saháte... Pu kaćétu izgladva, stárite reči “Barzaj puléku”, “Barzotu néma varh” i t.d. zavredvat náštu vnimánji. Treba naučimi da se rádvami na seku mig ud žuvota zaštotu, pu kaćétu duma John Lennon u idna ud négvite pesmi: "žuvota ij unuj, kujétu se slučva durdi si planirvami badeštotu".
A ás vu graturirvam, či ti uspeli da prečetéti tuje du krája. Mlogjije tima bija ji prečali sámu du pulvina, za da ni si izgubat cennotu vreme u toze globiliziranija svet...
========================================
Kaćé da žuvejmi 1.000 gudini...
Kinenčenina Cheng Dong ud Chongquing, katu ij navaršil 50 gudini, si ij umenal sassém žuvota, sled katu idin drugár mu ij rékal, či moži da žuvej 1.000 gudini aku ni jadé mesu i ni právi više seks. Négvata žina, Ya Hui prekázva: “Toj jáku ij počnal da verva u tuj neštu i ud 1989 g. me ij nakárel da mu gotva jádenji biz mesu. Pá ud tugázi smi počnali da spimi uddelnu”. Ama Ya ne mogala da tarpi tozi “režim”, taj či dvámata sa se pudelili. Cheng ij trebalu da ji plati 10.000 dolara sled razvoda...
========================================
Andrew Schneider ud New York ij naprávil idnija nagradnici, pukriti sas solárni kletći i sas port USB. I taj, aku si “ublečéši” mumata sas Solar Bikini, tá za moži da sluše ljubimite pesmi na MP3 playera durdi sedi na pláža, a aku si hitar, na tejnite nagradnici za možiš da zakopčiš i idin mini-hladilnić, kojtu da ti darži pivata studéna...
========================================
Náj-dalgjija internet-ádres ud na sveta ima 63 sluvá:
www.llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochuchaf.eu.
Ij hurtata za sájta na idno gradče ud Wales kujétu nosi tuj ime. U prevot bi blo “Čarkvata Sv. Marija, ud dulinata na belite lešnika, blizu du barzata téča ud pukraj čarvénata peštera na Sv. Tysilio”. No horata si imat i idin po-kas ádres:
http://www.llanfair.wales.com/.
========================================
Life Magazine umire véč tréćija pać
Time Inc., sobstvenik na Life Magazine ij zajavil, či za spré publikuvanjétu na izvestnata revista. Sétnija broj za izlezi na 20 april t.g., sled kujétu za ustáni sámu u Internet. Sájta za badi gutov du krája na tazi gudina i za sadarže kulu déset miljone svetičita, ud kujatu 97% ni sa bli pukázvani du sigá na publikata. Life Magazine ij blá “umrela” za paruv pać prez 1972 g., ij blá “sažuvéna” prez 1978 g., prez 2000 g. ud novu ij blá u koma i se ij relansirala prez 2004 g.
========================================
John Backus, sazdátela na jazika za programirvanji Fortran, ij pučinal na 82 gudišna vazrast. Toj si ij bil počnal rabotata još prez 1954 g. u IBM a Fortran, baštata na jazicite za programirvanji, ij bil gutov prez 1957 g.
========================================
Više ud 400 rodnici sa demonstrirali na 28 márt t.g. napreć Parlamenta ud Wellington, Nova Zeelándija, za právotu da si bijat dicáta! Tuj ji právat protiv idin nov zákun, za kojtu sa pudpisali véć 50.000 tima, zákun kojtu za zabrani na rodnicite da si “pumilvat” dicáta s neku plesnica – rzbire-se, aku zavredvat!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home