Sunday, December 03, 2006

81

Náj-strášnija recépt protiv grip!
Allium sativum, tojest časnovija luk, ij idin ud náj-puznátite pudprávći za u nášte kalbasi. No častu pate toj se uputrebuva i kača cer, otu ij antiseptičin, antiguta, antibaktericid, antispasmodik, antiaterosklerotik, antirák i t.d.
Aku já imati grip, ali či, aku još ni sti se razbuleli, niti žéliti da se razbuliti, ij dubre da napráviti slédnotu: za udrežiti dvá darábe tifon (pansament) dalgji ud kulu 8-10 centa; za zamiti idna glava časnov luk i za ja smácati na pásta. Tazi pásta za ja pudeliti i néja na dve i za uguditi na seku idin daráb tifon, posle za nasučiti tifone s pástata časnov luk taj, či da napráviti kača cigárče (kača gá bijti navili barkanu pitče s madžunji!). Za zamiti idno “cigárče” i za ji uguditi u ustáta, u gornata desna, usreć zabite i vatrešnotu na ustnite; istu taj i s drugotu “cigárče”, ujétu za ji bakniti u dolnata desna, tojest pá usreć zabite i vatrešnustta na dolnite ustni. Du sigá, ništu strášnu. No spektákala sámu ud sigá počniva! Za utiditi u kapilutu, nad kjuvetata (ali levore) i za probati da daržiti tezi “cigárčita” u ustáta náj-málku 3 menute. Za ričéti vájda, či tuj ij lésnu neštu i ni jé gulema rabota. Ama vervajti me, za imati idna gulema iznenáda! Sled nekolku sekundi (náj-više sled 30), za usetiti kaćé desnite se zagrevat i posle za plánat! Za vu se išti da izváditi “cigárčitata”, ama nideti se ustáve, zaštotu drugjijáče ni sti napávili ništu. Tuj ij po-više idna psihična vojna, pa za tuj ij dubre da izdaržiti na tozi impuls. Sled još málku vreme učite za se začarvat i za počniti da revéti. Dá, za revéti sas istensći saldzi, vájda taj, kaćétu ud kole ni nsti reváli. Prez satu tuj vreme treba da stujiti nad kjuvetata, zaštotu ni treba pud nikakaj náčin da galtati slinćite, kujatu za vu tičat ud ustáta, a za gji ustáviti da tičat u kjuvetata. To u istena u tuj sedi i tájnata na tozi recépt: sate toksini, satu hargjevotu sabránu u telotu za badi “izsmuknatu” ud časnovija luk i za se preberé u slinćite i u samija luk ud tifone. Za tuj, za da izbegniti sekakaj risk, sled katu sti sedeli trite menute, tifone s luka treba homa da gu farliti na smetite i da si umujti hubeve ustáta i zabite. Aku já mirizmata na časnov luk sled tuj za vu preči, probajti da davčiti nekolku lisčita ud céler, patrunjélj, kim, ali 2-3 zarančeta kafe. Nideti já sled tuj vreme na 2-3 saháte. Puvtureti satu sled tri dni, i za usetiti kaćé váštu telu za stáni po-zdrávu!
========================================
AMR 29
S počnivanji ud 1 január 2007 g. za možimi da patuvami u 23 ud 25-te daržávi ud Europejsćija Sajuz sámu sas buletina. Dvete daržávi, za kujatu za mu treba još pašaport sa Česku i Kipar. No treba da znájmi, či aku imami pašaport, ni treba da gu farlimi, zaštotu za moži da se patuva i s négu u sate tezi daržávi.
========================================
Marijka Hajlemás u Deta, 2006 g.
http://www.youtube.com/watch?v=94k1L4Rmkik


Muma ud májća se uprášte,
Posle baštá si pregrášte.
Muma ud májća se uprášte,
Posle baštá s’ pregrášte.

Se uddile ud rudbinite,
Saldzi kaptat ud učite.
A svircite svirat žálinu,
Izpráštem te čadu máminu.

Milni rodnici gji ustáve,
Za utránvanji nji zafále.
Milni rodnici gji ustáve,
Za utránvanji zafále.

A puznátite-ud malata,
Za j’ ustánat u dušata.
A svircite svirat žálinu,
Izpráštem te čadu máminu.

Ud rodna kašta se uddile
Pate sas saldzi gu pustile
Ud rodna kašta se uddile
Pate s saldzi gu pustile

Muma na vinčenji utvážde,
I nadzać ni se ubrášte.
A svircite svirat žálinu,
Izpráštem te čadu máminu.

Stárija svát véselu vika,
Svátbata na pać se diga.
A svircite svirat žálinu,
Izpráštem te čadu máminu.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home