Sunday, December 03, 2006

82

Kaćé da sedimi?
Sinca znájmi, ud maneni, či kugátu sedimi sadnič na stol, treba da sedimi pávi. No etu či náj-sétnite studiji pukázvat drugu: náj-dubrata pozicija za sedenji sadnič na stol ij tazi, s krasta udpusnat na 135 grádusa i sas krakatá na zemete. Tuj sa ji iznamerili učeni ud Kanáda i Skocija. Taj či, imájti si briga, aku si kupuvati nov stol.
========================================
Sled distina gudini Balgárija za si izgubi idin fartálj ud naselénjitu!
Naselénjitu na Balgárija izpáde náj-barži ud kaćétu u sate drugjijete europejsći daržávi. Tuj se slučva zarad či mlogjije balgare predpučitat da rábutat u drugjije daržávi, a i ráždenjétata sa mlogu maneni. Tuj moži da se sapćása náj-dubre na sélu, kadetu celi hektáre sas livádi, gradini i seri sa ustávini pustoš, a na balgarsćite tarpézi sé po-više si namervat mestu zelenčuci i ploda ud import. Aku rátata na ráždenjétata u Balgárija za ustáni kaćétu ij sigá, to za distina gudini Balgárija za si izgubi kulu idnin fartálj ud naselénjitu, kujétu sigá ij ud kulu 8 miljona hora (7.385.367). Za da ni se sluči tuj, to u Balgárija bi trebalu rátata na ráždenji da badi ud 2,2 dicá na idna žina, a tá dnés ij ud sámu 1,3 dicá na idna žina...
========================================
Kaćé da si zapišimi videoklipvete
ud na youtube.com

Videoklipvete ugudini u tozi blog možimi lésnu da si gji zapázimi i na náša kompjuter. Za utidimi na http://keepvid.com/. Na sájta, u gornata starna ima idno mestu, kadetu za ugudimi ádresa sas filma flash i za natisnimi “download” (možimi da ustavimi drugotu pulje na "any site"). Fájla kojtu za mu se zapiši na tvardija disk ij u formát Flash Video (.flv) i za da gu vidimi, za si iztaglimi, pá ud na tozi sájt, FLV Player-a, kojtu za gu namerimi i tuka:http://cdn.simtel.net.
========================================
Nukleárna fuzija za sekugu
“Ud furt sam mislila, či za stáni gutváč, zaštotu mu ij harésvalu ud manen da meše i da barka različni neštá” – duma Natalice Olson, májćata na 17 gudišnija Thiago Olson (thiago_olson@yahoo.com) ud Oakland Township, kojtu ij uspel, u pudruma preubarnat u laboratorija, da sazdadé nukleárna fuzija. Eksperimenta mu ij “izel” dve gudini i više ud 1.000 saháte. “Nukleárnata fuzija, kadetu atomete sa kombinirani za da sazdadat energija, ij idin fel “svét grál” za fizicite” – duma Thiago. Na sájta www.fusor.net, toj ij klasiran na 18-tu mestu megju ljubitelete, kujatu sa uspeli da naprávat takozi neštu sami, u tejnite laboratore ud kašti. Na kasu, négvata mašina se sastujé ud idin sad, u kojtu naprávi vákuum, tojest izvádi lufta, a u mestu négu ugudi deuterium, idina forma na hidrogen. Sled tuj raztuvári 40.000 volta. Pu tuj vreme atomete se “zalepat” kantu centara i, kugátu se sluči nukleárnata fuzija, možad da se sapćásat maneni “topčita” energija. Za da si napávi mašinarijata, Thiago duma či si ij kupil različnite nužni části ud Internet, osubitu prez eBay.
========================================
Steven J. Backman právi skulptura sas ...kibrit.
http://landmarksofsf.com/photoindex.html
A kaćé možiti i vija da napráviti idno kaštiče ud kibrit za razberéti ud tuka: http://matchhouse.narod.ru/
========================================
Tazi ij náj-gulemata mašina za kupájenji ud na sveta. Ij naprávina ud nemskata firma Krupp. Mašinata ij visoka 95 métera i dalgja 215 métera, taži 45,5 tona, kuštuva 100 miljona USD i ij blo nužnu 5 gudini za da se napávi. Tá moži da izvádi pu 76.000 kubični métera kámaci ali zeme na denj i kupaj sas idna barzina ud 10 métera u menuta.
========================================
Prastenj sas 837 diamánte
"The Dance of Angel" ij idin prastenj naprávin ud ukrainskata firma Lobortas & Karpova ud Kiev. Sas négvite 837 diamánte, tozi ij nov rekord za prastenj. A cenata ij više ud 50.000 USD. Sámu či, za mlogjije hora (uklučinu i za méne), izgladva dosta grozin...
========================================
Lici na komedijánt
Naučénite ud Universiteta ud Stirling sa naprávili idna studija, pu kujatu moži da se vidi, kaćé izgladva licitu na ideálnija komedijánt: oklučestu lici, manenu čélu, široći nos. Izgladva, či anglušćija komedijánt Ricky Gervais se dubližva náj-više du tozi ideál. Za da se napávi studijata sa bli uputrebuvani 179 različni svetici na puznáti anglušći komedijánte.
========================================
Na sámu 6 gudini i 118 dene Christopher Beale, manenija geniji ud Elvecija, ij napisal romána “This and Last Season's Excursions”. Publiciran u Anglušku, romána ij flezal u Knigata na rekordite Guinness. “Máma mi ij rékala blá da napiša idna prikazka, a ás sam napisal cela kniga” – duma Christopher, kojtu žuvej u gradčetu Zug ud Elvecija. Toj ij bil naučil da četé još ud katu ij bil na tri gudini. I taj kaćétu véć znáj dubre da hurtuva italijánsćija jazić, sigá rábuti na idin prevod na négva román. “Ni sam idinstvenija pisátelj ud nášta familija” – piši toj u négva blog (http://www.cbeale.com/). “Tájku saštu piši, no na méne ne mi slobudnu još da mu četa knigjite”. No, makár či Christopher, kojtu sigá ima 7 gudini, ij zajavén za “náj mládija mažći pisátelj ud na sveta”, to u istena “náj-mládija pisátelj” ij idno mumiče ud Washington, kujatu ij blá izdála knigata “How the World Started” kugátu ij blá na sámu 4 gudini, prez 1964 g.
========================================
Kako za ričéti za idin takazi kompjuter?
========================================
Artistični pékani lebčita
Aku harésvati pékanija leb, zašto da ni uguditi na négu i neku interesna ukrása – razsmenu lici, slanci ali šola kafe? Taj vájda sa mislili i unezi, kujatu sa iznajidili Breakfast-Art Image Toaster. A za práznicite kujatu se dubližvat, sa izmislili i novi UKRáSI: čeleć ud sneć, koladnica, Dedu Kolada. Cenata na aparáta ij ud 60 USD.
========================================
Levitácijata ij vazmožna!
Sas pumuštta na ultrazvuci kinensći učeni ud universiteta ud Xi'an sa uspeli da “dignat u lufta” različni bubulečći, bumbare i báš i idno ribče. Bubulečćite sa uceleli sled 30 menute levitácija, ama lel ribčitu, kátu ij ustánalu dalgju vreme biz uda, se ij žertvuvalu za naukata... To takvizi eksperimente sa se právili još prez 1987 g. u idin proekt na David Deak ud NASA.
========================================
Pu kaćétu ubáždet horata ud na http://people.aol.com/, náj-hubavija maž za 2006 g. izgladva či ij 45-gudišnija aktjor George Clooney.
========================================
Nekuja hora, gá čujat za hákere, se najéžat. A pak drugjije gji kánat na tejnite sájtve, za da probat da gji napádnat. I aku uspejat, tija dubávat báš i nagrádi. Etu naprimer sájta http://ps3.shimpinomori.net, kojtu predlága idin Playstation 3 sas tvard disk ud 160 GB, aku uspejti da umenéti svetičitu ud na sájta sas drugu, ugudinu u idin folder. Imati vreme du počnivanjétu na január 2007 g. I drugji sájt predlága nagáda, aku uspejti da gu “hákniti”. Ij hurtata za http://www.hackmyweb.com/, ud kadetu možiti da preigrájti idin monitor LCD ud 15” (málku ij manen, ama tuj si ij to!). Imati vreme du 31 január 2007 g.
========================================
Na sájta http://www.megamonalisa.com za nameriti svetičita s Mona Lisa na Leonardo Da Vinci. Ama sámu či tija sa málku prerabotini... Pu saštija model, sámu či ij hurtata za George Bush:
http://www.million-bush.com/bin-bush.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Zafalem za "Kaćé da si zapišimi videoklipvete
ud na youtube.com" !!!

Venci Ghergulov - (http://vincentiu.blogspot.com)

2:04 AM, December 07, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home