Saturday, November 21, 2009

457

Ima li Bog?Profesora ij štel da si razdrázni málku studentete pa gji pita:
— Dali Bog ij sazdál satu, kujétu ji ima?
Idin student ij utguvoril na glás:
— Dá!
Tugázi profesora ij pital udnovu:
— Aku Bog ij sazdál satu, zlamenuva či toj ij sazdál i ničistija, hargjevotu. I taj kaćétu ničistija i hargjevotu gji ima na sveta, a tuj nija možimi da ji vidimi na sekade naokulu námu, zlamenuva či Bog ij hargjevu neštu!
Studenta više ne znájal kako da utguvori i taj ij izgladvalu, či profesora ij „dusvedočil“, či verata u Boga ij sámu idna prikazka za dicáta.
No etu či idin drugji student diga rakata i išti da ubádi neštu.
— Dá, kolega, ubadeti! – mu duma profesora.
— Guspudár profesor, bij štel da vu pitam i ás neštu. Moži li?
— Razbire se, či moži! – mu ij utguvoril profesora.
— Guspudár profesor. Spured vás, dali ji ima „studénotu“?
— Razbire se, či ji ima. Kako, tébe ne ti blo studénu, ni si tripéril nikade ud stuć? – se ij razsmel profesora.
No mládija student mu ij udvarnal:
— U istena „studénotu“ ji néma. Saglásnu zákunete na fizikata tuj, kujétu nija ji zvémi „studénu“ ij sámu idna hurta s kujatu upisvami neštu, kujétu ni jé guraštu. Seku neštu možimi da ji izslédvami, aku to izlačva energija – u náša slučaj, guraština. Absoljutna nula zlamenuva, či néma nikak guraština, ama „studénotu“ ni možimi da ji udmerimi. I kugátu ričémi, či mu ij studénu, tuj upisva sámu, či némami guraština u telotu.
I studenja ij prudalžil:
— Ampa kako za ričéti? Tamninata ja ima?
— Razbire se, či ja ima! – utguváre profesora.
— Udnovu ni sti práv, guspudár profesor! – duma studenta. Niti tamninata ja néma. Tuj, kujétu ji ima, ij svetlinata. Tá moži da badi izslédvana. Kugátu némami svetlina, ričémi či ij tamnu. Ama tamninata ni možimi da ja udmerimi ali da ja izslédvami. Tamninata ij sámu idna hurta iznajidina ud horata za da upišat kako se slučva, kugátu némami svetlina.
I na sétne studenta pita udnovu:
— Guspudár profesor. Ampa hargjevotu, absoljutontu hargjevu, dali ji ima?
— Oooo! Cigurnu či ji ima. Pu kaćétu sam ubádil, stiga da pugladeš naokulu námu, pa za vidiš iznasilvanjéta, ubijstva, bujove na sekade pu sveta.
— Ne, guspudár profesor. Hargjevu néma. Pu kaćétu sam ubádil i u predišnite primere, „hargjevu“ ij neštu iznajidinu ud horata za da upišat kako se slučva, kugátu Bog fáli ud čeleškotu sarci.
Sled tezi hurti profesora si ij snel paralijata i ne rékal više ništu.
A za studenta, se duma či négvotu ime ij blo Albert Einstein…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home