Thursday, January 22, 2009

380

Svetotu Trojstvu
Idin sélenin se ij slučilu da patuva zágjnu sas misnika na sélutu. Sa si hurtuvali tija iz pate za tuj-unuj, durdi čeleka si ij izkázal idno nirazbirenji:
— Guspudine, ni moža da razbera kaćé u Svetotu Trojstvu sa tri Personi, kujatu právat Idna. Kaćé taj Baštata, Sina i Duha Svetija sa trimata, ama u istu vreme sa ujdinati i nirazdelimi, no biz da se umešet idin sas drugji?
— Sinko, mu ij udguvoril misnika, ima i raboti, kujatu nadviševat nášta pámeć i miselj, ama na tojta pitanka otguvore ij mlogu lésin za razbirenji. Da zamimi primera na Slancitu! Da ričémi, či négvata vatrešnust, sarcevinata, unazi kujatu ij ud pámtiveka, ij Baštata. Posle da ričémi, či svetlinata kujatu varvi ud Slancitu ij Sina, Isukrast, kojtu ij dušal da mu usvetli žuvota i da mu izbáve ud grehvete. A guraštinata, kujatu varvi pá ud Slancitu, da ričémi či ij Duha Svetija, kojtu sas Négvata ljubov mu ugreva zamraznantite ud hragjevotu duši. Vidiš li, sinko, Slancitu, sas négvata svetlina i guraština sa idno i saštu neštu, no pá ga hurtuvami za tuj, hurtuvami za seku idno uddelnu. Istu taj ij i sas Svetotu Trojstvu: Baštata, Sina i Duha Svetija sa Idin i saštija Bog, u kojtu vervami nija, karstijánete.
(Pu Leon Magdan)
========================================
Idin skapéc se moli:
— Bože, aku Ti bi mi dál sto hiljadi doláre, ás bij dál 10.000 ud tej na sirumásete. Ubićávam se! Aku ni me vervaš, možiš da si gji udtagliš Ti, pa da mi prodiš sámu ustánalata suma...
========================================
Neku mudra hurta svazana sas rabotata…
Kugátu rábutiš, igráj si. Rabotata, aku stáni zadalžitelna, za te ubiji.
(Max Jacob)
***
Nide rábuti tolkus mlogu, zaštotu ni šté ti ustáni vreme da práviš nosce.
(Čuhutska puguvorka)
***
Na marzelivija furt mu se právi néštu, sámu či s počnivanji …ud utre.
(Vauvergnades)
***
Marzele ij baštata na sate nidustátaci, no, kača seku baštá, treba da si gu puštuvami.
(Robert Frost)
***
Káj či rabotata ne ubila nikugu. Ama zašto da riskuvaš?
***
Némam ništu protiv tuj, či da hoda na rabota, ama da čekam 8 saháte durdi da si utida u dumá, mi se vidi neštu bizsmislenu...
***
Sekudenjšnata trudba mu právi savaršéni...
Ama nikuj ni jé savaršén...
Taj či, zašto de se trudimi?
***
Tojtu badeštu zavisva ud tojte saništa. Taj či, márš u odara!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Sled katu sam precal tezi "gulemi isteni" za rabotata, taj me ij uluvala idna gurasta zelba za rabota, ci siga homa, e, u tozi mig za... zaspa.

12:23 PM, January 23, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home