Saturday, January 17, 2009

376

Protiv "Pečáta 666"
Pu kaćétu sti mogalu da četéti i u sétnija broj na Náša glás, s počnivanji ud tazi gudina Europejsćija Sajuz ij rešil ugradevanjétu na idin chip u ličnite dokumente na horata (pašaporte, buletine), chip u kojtu za badat zapisani različni biometrični dáti (amprenta, svetiče u elektronin formát i dr.), ama i idin kod sas bári (barcode), kojtu sadarže numera 666.Guspudin Iustin Pârvu, Izpuvednić na Rumanskata Ortodoksija (Duhovnicul Ortodoxiei Romane) proba da "utori učite" na horata u svazka sas tuj neštu. Toj tvardi, či "za mlogjije hora tozi chip ni zlamenuva ništu strášnu ali opasnu, ama nadzać tozi sistem za zabelezvanji na hora, za kodirvanji i zapázvanji na dáti za identifikácija, se kriji idna cela diktatura, idin gjávsći plán, prez kojtu, biz da te deka nikuj, si purdadéš dušata na ničistija. Zabelezvanjétu na horata kača márvite ij sámu parvija rázkač, sled kojtu varvat drugjije merći za absoljuten kontrol nad čeleka". I, duma toj, čelešćite pravá treba upázini báš i aku zaradi tuj treba da si álduvaš žuvota! U teze tažći vremená, duma toj, "idinstvenotu spasénji za ji namerimi u mačeničestvotu".
Istu taj, saglásnu gusp. Iustin, rumancete sa idna nácija po-puslušna, ("po-dolna" - duma toj), ud kaćétu sarbitu ali garcete, kujatu sa sas mlogu po-vervašti i sa protiv tuj zabelezvanji.
Zágjnu sas tezi tažćite hurti kantu rumansćijá nárud gusp. Iustin ij naprávil i idin protest kantu rumanskotu pravitelstvu, pudpisan du sigá ud 3015 tima: http://www.petitiononline.com/NU666/petition.html.
(Za unezi, kujatu uputrebuvat rumansćija jazić ij još po-strášnu tuj, či Instituta pu biometrija, nosi imetu na pakale: Information Acces Division = IAD = pakal na rumansći jazić).
Parvija rumanec, kojtu ij imál takazi pašaport, ij bil ministera Gabriel Oprea. No, pu kaćétu se vidi, tuj ne mu dunélu gulema sréća, zaštotu sled sámu neku denj ij bil izfarlin... Idin klip sas kaćé si ij zal toj pašaporta za nameriti tuka: http://www.victor-roncea.blogspot.com/.
=========================================
21 december 2012
Civilizácijata Maya ustánva idna tájna još nirazkrita. Ama náj-interesnotu neštu svazanu sas tazi civilizácija ij tejna kalindár, kojtu meri vremeto istu kaćétu i dnéšnija kalindar: vaz Maya gudinata ima 365,242129 dene a u dnéšnija kalindár – 356,242198 dene. I makár či, ud dnéšna gledna točka, tozi kalindár ij mlogu točin i makár či toj upisva neštá, kujatu sa se slučili sas hiljadi gudini nadzać, u menatotu, kalindáre svaršva na 21 december 2012 gudina! Sate dumat, či tuj zlamenuva Krája na Vremeto. Puznátija Nostradamus ubážde i toj za 2012 gudina i krája na sveta.
Ama da se razberémi: krája na Vremeto ni bi trebalu da zlamenuva i krája na Sveta!
Naučénite ud Sibir dumat, či tuj neštu moži da se dalži i na flezvanjétu na nášata Slačeva sistema u Fotoničnija Pojas (Photon belt), idna kosmičeska zona sas mlogu energija. Centara na Galáksijata se namerva u Konstelácijata na Plejádite, na 400 gudini svetlina ud námu. Fotoničnija Pojas ubigarniva Konstelácijata na Plejádite.Nášta Slančeva sistema meneva prez tozi Pojas dvá pate u 25.920 gudini, period kojtu se zvé Galaktična gudina (puznát kača Gulemata Gudina u antičnustta), a menevanjétu prez Pojasa tráji 2.000 gudini. Se duma, či náštu Slanci ij flezalu véć u Pojasa još prez 1998 g. a Zemete (Terra) za flezi prez 2012 g.
Tuj neštu za dunesé gulemi umenuvanjéta u žuvota na Zemete i osubitu u horata: unezi, kujatu sa egoistični, tojest imat nizći vibráciji u energetičnata áura, ništa udcelejat na visokata radiácija izlačina ud Fotoničnija Pojas. Sas drugjie hurti, za se sluči idna naturálna selekcija na duhovan usnova. Zaštotu, ni treba da zabrávimi, či u Universa ništu ni jé slučájnu i satu ima idin idinstven cél: evolucijata na žuvota. Seku žuvu sturénji ij sazdádinu u paruv red ud energija. A energijata zlamenuva informácija i ubrátnu. Taj ij i sas čeleka: satu tuj, kujétu toj ji žuveji, useštbite (čuvstvata), žélbite, mislite imat idna vibrácija. A pu sate puznátite na námu zákune, negativnotu – negativnite misli, useštbi i dejstvija – ij logičnu da ima po-dolni vibráciji.
No kako mislat naučénite, či za se sluči prez 2012 gudina na Zemete? U paruv red, kolkutu za tráj preminevanjétu prez Fotoničnija Pojas, zaradi visoćite elektromagnetični izlaćvanjéta, sate tela za "svetat". Kača rezultát, vreme na máj 2.000 gudini, ni šté ima nošt! Teláta za svetat sas "studéna" svetlina i ni šta imat senća. Celata slančeva sistema za si umeni molekulárnata struktura i fotoničnata energija za stáni glávnata sursa za horata, slobudna (neštu kujétu ji ij mislil još Nikola Tesla). Terra za si umené vibrácijata, "ritama na sarcito"; taj zvánija "rezonans Schumann", kojtu vreme na hiljadi gudini ij bil idnákuv, s počnivanji ud 1980 g. ij počnal da rasté na 7,8 Hz, katu dnés ij stignal véć na 12 Hz. Na kasu ubádinu, tuj zlamenuva, či 24 saháte ud nekupać sa rávni na sámu 16 saháte dnés. A tuj neštu misla či ji useštemi sincata unezi, kujatu smi uluváli i vremeto ud napreć 1980 gudina! No izgladva, či za sigá još moži da se burávi, makár či sincata se useštemi sé po-izmuréni, barzami kača ludi nasám-natáta i sé ni mu stiga vremeto…
Kako za se sluči u momenta, kugátu Terra za flezi u Fotoničnija Pojas, prez 2012 g. (ali prez makár kuja druga gudina)? Pa lel neštu, kujétu za sigá ni možimi niti da si ji izmislimi: celata planeta za flezi u idna nova dimenzija! Kaćé? Pa lel puznátite na námu 24 saháte za stánat 0 saháte! Tojest, vremeto na Terra ni šté ji ima više! I za da badi satu još po-interesnu, u ondzi moment "nula", za se umenat i magnitnite poljuse na Zemete.
Civilizácijata Máya mu ij ustávila nekolkus informáciji u svazka sas umenuvanjétata kujatu za se slučat:
- Slančevata sistema za se sinkronizira sas Galaksijata i sas celija Univers, a tuj ij dubre;
- Za napusnimi dnéšnata tehnologija i satu tuj, kujétu sigá ji znájmi za Vremeto i za Prostárnstvotu;
- Noscete ni šta mu trebat više i za izčeznat;
- Za flezimi u petata dimenzija;
- Čelešćija DNA za badi reprogramiran, katu za stigni na 12 spiráli ud dnéšnite 2.
Ni vervati? Makár či znácite pukázvat, či krája nabližva?
Aku usešteti či:
- Vu buli glavata dosta častu;
- Sti pustánati, izmuréni, se zamájvati, vu drázni sarcito;
- Imati oganj, se putiti, vu bulati kokalicite, tojest imati sipmtome na grip, ama medecinite ni pumágat kača nekupać;
- Usešteti bulevi u muskulaturata, tažkusti u uddišenjétu, usešteti, či sti izmuréni biz da sti právili ništu tažku;
Sate tezi beleci, saglásnu specialistete, pukázvat či váštu telu ij počnalu da se pákva za tezi umenuvanjéta… Stárite knigji upisvat tuj neštu kača "izdiganji u visinite".
Sas kako za se udberémi nija?
- Paranormálnite vazmožnusti u čeleka za se razvivat po-barži i za imami po-više telepáte i bio-energo terapeute;
- Za si uputrebuvami muzaka po-više ud kaćétu dnéšnite 10-15%;
- Sate bolesti za izčeznat.
* * *
Ni znája kolku ij istena i kolku ij prikazka u satu tuj, lel to mlogjije tima sa čekali krája na sveta i prez 2000 g. pa vidimi, či sincata smi udceleli. No, aku putrasiti u Internet hurtite "photon belt" ali "2012", za viditi kolku mlogjije materiále za nameriti. Izfarletiu gji unezi, kujatu hurtuvat prustiji i prečeteti gji makár unezi, kujatu sa naučni. Taj či, da zabeležimi makár tuj, či ij hurtata za idin astronomičin fenomen, prez kojtu čelečestvotu još ne menevalu još.
Idejata ij, či 2012-ta gudina nabližva i vájda mlogjije tima ud námu za dučekami da vidimi, dali satu ubadinotu tuka ij sámu idna laža ali báš za se izbadni...
* * *
Idin video svazan sas tuj:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Brej, bratko, ni znaja dali za badi taj ali ne. Sled katu sam videl i filma, se pitam dali sam prepravin ali ne. Ama kace treba da se prepravimi za tuj umenuvanji, ci to aku treba da se dugudi, sekace za se dugudi, i aku smi prepravini, i aku ni smi prepravini.
Aku dumas, ci za se dugudi idna duhovna selekcija, tugazi neka se dugudi idnas, ci mi ij dutagnalu ud tuj "manelistkotu" stanji, ud tazi "bekalizacija" i ud "basisma" ud nasta darzava.
Ama aku dumas, ci niste imami vise nuzda ud pari, tugazi as se pitam kako za pravat, be, cuhutete, kujatu vladat dnes sveta prez parite? Kace za mu uvizdet tija ga i ga u neku kriza, ud kujatu nija treba da stanimi se po-sirumase, a tija se po-bugati?
As misla, ci du katu za ima cuhute na sveta, treba da ima i pari. Ali tazi novata selekcija za mu udkupi ud cuhutete?...
Bija imal jos i drugjije mlogjije pitanci, ama za siga neka ustanat samu tezi, pa sled ga dubava otguvor (aku dubava), tugazi za pitam jos nadalja.

4:28 PM, January 19, 2009  
Anonymous Anonymous said...

vab банк
vab банк
[url=http://globalist.org.ua/?p=19244]vab банк[/url]
http://globalist.org.ua/?p=19244 - vab банк

2:53 AM, December 17, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home