Tuesday, January 13, 2009

371

U pustinjata, tám kadetu sa žuveli parvite krastijáne, ij imálu idin stárca, kojtu u sétnotu vreme ij počnal da zabráve sé po-častu. Pa se ij mislil toj, či za utidi vaz idin mudréc, Abba Iván, da gu pita, či kako treba da právi za da ni zabráve više. Sled katu ij dubávil saveta, či kako treba da právi, se ij varnal u négvotu kilijče. No za žálust, iz pate ij zabrávil kako mu se ij ubádilu. Taj či udnovu se ij varnal vaz Abba Iván, a tozi udnovu gu i pusavetval, či kako i kaćé. No, se razbire, iz pate stárca pá ij zabrávil...
Tuj neštu se ij slučilu po-više pate: Abba Iván mu ij ubáždel kako treba právi, no durdi si utij, stárca ij zabrável. Durdi, idin denj stárca ij prestánal da hodi vaz mudréca.
Sled neku mesec sa se sretili dvámata i stárca ij rékal na Abba Iván:
— Znáš, sétnata féć pá sam zabrávil kako si mi rékal. I bij dvádel još vaz tébe, no me ij blo srám, či i taj sam te pustánval s mojta problema i nisam štel više da ti bada térak.
— Znáš kako? – mu ij udvarnal Abba. Idi zapali idna svešt.
Stárija ij zapálil sveštta. Abba ij prudalžil:
— Sigá dunesi drugjije svešti i gji zapali ud parvata.
Stárija ij naprávil taj, kaćétu mu se ij ubádilu. Tugázi Abba gu ij pital:
— Misliš li, či na parvata svešt ji ij naškodilu s neštu, či ij trebalu da dadé svetlinata i na drugjijete svešti?
— Ne.
— No pa taj ij i sas méne. Celija grád Scetis aku bi dušal da mi išti saveta, ás bij gji pumognal sate, biz tuj da mi naškosi s ništu. Zaradi tuj da znáš, či možiš da dodiš vaz méne gá god žéliš!
* * *
Mládite ni znájt, a stárite sa zabrávili.
(Tajlándska puguvorka)
========================================
Legendata ubážde, či idin denj Bog ij izprodil idin ángjel vaz Učitela, kojtu mu ij rékal:
— Išti mi da žuveš idin miljon gudini, i ás za ti izbadna žélbata. Aku žéliš, možiš da mi ištiš da žuveš i idin miljárd gudini. Kolku mlogu ištiš da žuveš?
— 80 gudini mi stigat, ij udguvorl, biz nikak da se buni, Učitela.
— No, Učitelju, misli se kolku pukulénjita bija mogali da se haznuvat ud tojta mudrust, aku ti bi žuvel idin miljon gudini – sa skoknali négvite učenici.
— Aku bij žuvel idin miljon gudini, horata bija se interesuvali, či kaćé da si prudalžat i tija žuvota, ud kolkutu da se trudat da stánat po-mudri.
* * *
Aku ištiš da razberéš koj ij čeleć, ugudi gu da válda.
(Robert Brasillach)
========================================
Idna žina, sirumá, ij flezala s navidén pogled u dugjine. Se ij dubližila du sobstvenika i gu ij pitala, dali bi mogal da ji dadé neštu za jádenji na vera. Mu ij ubádila, či tejna maž ij mlogu bulnáv i ni moži da rábuti, a ima i čitiri dicá, kujatu treba gji nahráni. Sobstvenika ji se ij sopnal, či homa da izlezi ud négva dugjén. No žinata mu ij rékala:
— Vu se mola! Homa koče za imam nosce, za doda da vu plata.
No sobstvenika pá ji ij rékal, či ni moži da ji dadé ništu.
U dugjéne ij imálu još idin čeleć, na kojtu mu ij dušlo žálji za žinata, pa ij rékal:
— Mola vu se, za plata ás satu kakotu išti tazi žina.
Kača u sila, sobstvenika ij rékal:
— Imaš já idno listu, sas kakotu ištiš da kupiš?
— Dá, imam – ij udvarnala žinata. Si ij braknala u džéba i ij izvádila idno listu sas neštu napisanu na néj.
— No pa tugázi ugudi listotu na kantáre, pa ás za ti dáma tolkus jádenji, kolkutu tažku ij tojtu listu.
Sas navidén pogled žinata ij ugudila listotu na kantáre. Učite na sobstvenika i na kupuváče sa se utorili šaroku katu sa vieli, či kantáre ij natažel kantu listotu.
— Ni mi dváde da vervam! – ij izmarmoril sobstvenika. I ij počnal da ugváde na kantáre različi jasćéta. I sé ij tvárel i tvárel, durdi ne imálu više mestu na kantáre. Posle ij dál satu tuj na žinata. tá ij zafálele i se ij mánala. A kupuváče ij platil za satu 50 dolára.
Nervozin, sobstvenika ij zal listotu, ama ij videl, či na nij ne bli napisani različni raboti za kupuvanji, a ij imálu idna mulitva: "Skapi Bože, Ti znáš sate mojte nuždi, taj či gji ustávem, u Tojte race".
— Da znáš, či ij zavredvalu sate nosce – duma kupuváče. Sámu Bog znáj, kolku taži idna mulitva...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home