Thursday, January 15, 2009

373


Gjurka sas idin drugár si utváret idin nov magazin u grada. Magazina još ij bil prázin i dvámata tamánj sa počnali da čistat u vitrinata, katu Gjurka duma na négva drugár:
— Moža da se pudfána, či ništé mené pulvina sahát i neku dartuléc za mené iz tuka i za mu pita kako purdávami.
I etu či ne menali 15 menute i idini stár čeleć se dubližva du péndžarata na vitrinata i pita:
— Kako purdávati tuka?
— Magáreta, mu ij udvarnal Gjurka, za da se bazikni.
— O, zlamenuva či vu utváde hubeve. Lel vida, či sa vu ustánali sámu još dve!
I ud tugázi Gjurka ij razbrál, či ni jé hubeve da se meriš sas stárite...
========================================
Pet zápuvesti za u žuvota:
1. Da ni misliš.
2. Aku misliš, da ni ubáždeš.
3. Aku ubáždeš, da ni pišiš.
4. Aku pišiš, da ni pudpisvaš.
5. Aku si pudpisal, da ni se čudiš.
========================================
Žinata moži da badi za tejna maž idina sládka prelest, za kalugjera idna opasna premáma a za tigara idna ukusna pladnina...
========================================
Pitanći i otguvore:
— Gá ij náj-dubre da beréš oškata?
— Kugátu páznika spi!
***
— Kaćé se ubličet eskimosete?
— Barži!
***
— Kako treba naprávi žinata, aku tejna maž pu cel denj glade u drugjije „sukná“?
— Da gu izprodi za idin mesec u Skocija!
========================================
Sam prečal dnés u idna nuvina, či kolku ij opasnu da pušiš i da pijéš. Jáku sam se uplášil i sam se udlačil: Ud utre néma više da kupuvam unazi nuvina!
========================================
Gjurka i Boci, gulemi luvčije, sa zali pud náem idin repiligép i sa utišli na lov u gurata. Pu kaćétu sa se razbráli, pilota se ij varnal za tej sled idna nedele. Toj ij pugladel kantu grabnatite divjači i nji ij rékal:
— Vida či imati dve méčći. Da znájti, či repiligépa ij dosta manen i moži da nosi, pukraj námu sincata, sámu idna méčća. Drugata za treba da ja napusniti tuka.
— Dubrej de, ama unazi gudina pilota ij bil zal dve méčći u négva repiligép, kojtu ij bil istu kaćétu i tozi.
Pilota ne mu náj blo za vervanji, ama náj-sétne ij rékal:
— Dubrej! Aku dumati, či unazi gudina sti nosili dve méčći, zlamenuva či i sigá za možimi da ji naprávimi.
I taj, repiligépa ij fraknal sas trimata hora i dvete méčći. Ama lel kátu ij bil tvarde tašak, ne uspel da se digni mlogu nanagore taj či se ij udáril u idna planina.
Za sréća horata ni sa izpátili ništu. Boci pita Gjurka:
— Kade misliš či se namervami?
— Misla či smi na kulu 50-60 métera ud mestotu kadetu smi pádnali unazi gudina...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home