Wednesday, April 14, 2010

526

— Zašto si nakažisan, brej, Gjurka?
— Kaćé da ni bada nakažisan. Lel mi ij umrelu magáretu.
— Brej, tuj si ij to! E, vidiš, taj za si utidimi sincata... Idin pu idin…
* * *
Gjurka išti da emigrira u Nemsku pa si pita kumšijina, či kako da právi, otu ni znáji nemsćija jazić.
— Ni jé báj. Lel bavárcete už sa balgare. Taj či nemsćija jazić ij kača palćensćija, sámu či treba da hurtuvaš mlogu po-bávnu.
Stignal ij Gjuka u Hámburg. Ij flezal u idin birt i duma:
— D-u-u-bar-denj!
— D-u-u-bar! – mu utguvare kelnera.
— Iš-ta-id-na-p-i-i-va.
— E-tu-váš-ta-p-i-i-va!
Sled katu si ij glatnal nekolkus pate, Gjurka za ričé:
— Á-á-s-sam-ud-Bréš-ća. Am-ti-ud-ka-de-si?
— I-á-á-s-sam-pá-ud-Bréš-ća, – mu utguváre kelnera.
— No, pa tugázi zašto si hurtuvami na nemsći?
* * *
Se srešte Gjurka sas Marci:
— Mojta žina ij idin ángjel!
— Ooo, kolku si sréćin! Mojta još ij žuva...
* * *
Gjurka liži u odara. Marci sedi pukraj négu i gu sluše:
— Bej, Marci, ti znáš či si moja náj-dubrija drugár. Marci, useštem, či za umra...
— Begaj ud tuka, be, Gjurka. Ni šté umréš ti sigá, ima da žuveš još, nide se bujá!
— Á ja, useštem, či denite sa mi izbrojani. Pa zaradi tuj bij štel da mi ubićáš neštu.
— Lel znáš či za napráva satu za tébe...
— Ti si mi náj-dubrija prijatel, pa išta da mi ubićáš…
— Ubićávam, sámu ubadi kako ištiš!
— Pa lel kaćé da ti ubáda. Na taváne imam idna baklica sas rićija. Ja páza ud 20 gudini. Pa išta da mi ubićáš, či sled gá umra, za mi pulejéš groba sas rićijata.
Marci sedi i malči.
Gjurka gu pita udnovu:
— Za napráviš li tuj, za toja stár drugár?
Sled drugu kasu malčánji Marci mu udvrášte:
— Dá, za ji napráva. Ama lel ništé se sardiš vájda, aku za preceda parenj rićijata prez mojte bubreci?!…
* * *
Idin maž si ij rékal, či za 50-gudinšninata za si kupi náj-hubavija automobil. Lel ij prebiler cel žuvot nosce, pa sigá ij dušlo vreme i da puhára málku ud tej. Taj či ij utišal i si ij kupil sétnija model Corvette – idin kabriolet čarvén.
Se ij vazkáčil u automobila i káre. Natisnal ij pedálata: 130 km u saháta! Ooo, kolku ij hubeve da ti vetri vetara ćikata... Ali kakotu ij ustánalu ud néja... Suuper!
Katu ij pugladel u ugledálutu vidi, či sled négu varvi idin automobil na policijata, sas girofára i sirenata krénati.
Náša čeleć ij natisnal još po-više pedálata: 160 km u saháta, posle 189, posle 200.
Na idnaž si duma: „Kakaj bábin práva? Sam puludel? Zabrávem, či sam tvarde stár za takvizi neštá?“
Ij zastávil automobila i čeka da dodi policája.
Sled distina menute etu siga i automobila na policijata, kojtu zastánva nadzać négva Corvette. Policája slezva, se dubližva du négu i mu duma:
— Guspudine! Ni znája zašto si káreli taj barži i niti ni me stiska.
Dnés ij petak, ás imam još 30 menute i za si svarša turata. Me čeka idin spukojin weekend. Aku možiti da mi ubáditi idna takvazi laža, kujatu da ni sam ja čul još nikade, za vu ustáva u mira.
Náša maž se ij zamislil idin mig i ij rékal:
— Sigá 20 gudini mojta žina ij izbegnala ud dumá sas idin oficir ud policijata. Pa sam mislil, či ištiti da mi ja varniti nadzać…
— Vu žéla idin prijatin weekend, guspudine! – ij rékal oficire razsmen i se ij mánal.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home