Friday, October 30, 2009

436

Šolčitu
Maža i žinata sa bli na otpuska u Anglušku. Napreć da se mánat ud tám sa si rékali, či ni bi blo hargjevu da si kupat neštu, za spomen. Osubitu, či sa navaršvali 25 gudini ud tenata ženitba.
I taj kaćétu i dvámata sa harésvali stárite neštá, sa flezali u idin atikvariát. Tám sa sapćásali idno hubanku šolče za čáj.
— Možimi li da vidimi unuje šolče? – sa pitali tija. Nikade ni smi videli po-hubanku šolče za čáj!
— Zapuvedajti!
I durdi prudaváčćata nji utega šolčitu, to ij počnalu da hurtuva:
— Vija ni možiti da razberéti! Ás ni sam blo ud homa šolče za čáj. Nekupać sam blo sámu idna buca žalta kál. No idin denj moja Guspudár me ij udkasnal ud rodnata mi zeme i ij počnal da me máčka, da me udriji.
— Nide právi tuj! – sam vikal. Ni mi harésva! Ustavi me u mira!
No Guspudáre sámu se ij razsmel i krotuku mi ij udguvoril:
— Još ne!
Posle me ij ugudil na nekakvo kulelo i ij počnal da me varti. Pa me varti, me varti…
— Zastani! Dosta! Sam se umájal! Mi ij hargjevu! – sam vikal, ama za bedevá. Guspudáre sámu ij mardal s glava i mi duma:
— Još ne!
Pa me ij vartel, me ij stiskal i me ij máčkal, durdi ne mi dál formata, kujatu toj ja ij iskal.
Posle me ij farlil u sobata. Oh! Nikade u moja žuvot ni sam usetil takvazi guraština! Sam vikal, sam krištel, sam lopal u varatáta:
— Pomušt! Izvadi me ud tuka!
No gu vida, či toj kláti s glava i šapni:
— Još ne!
Tamánj sam si rékal, či po-više néma da moža da izdarža, dušal mi ij krája, i etu či vratáta na sobata se utváret. Pazlivu, Guspudáre me ij izvádil van i me ij ugudil na idna lávica.
— Ooo… Sigá ij s mlogu po-hubeve! Makár imam luft… – se misla ás.
Ama niti sam sváril da si pučina, či toj pá me ij zal u négvite race i ij počnal da me šurva i da me fárbi! Pá mi ij dušlo hargjevu ud tažkata mirizma na fárbite, s kujatu me ij nalécal. Sam mislil, či za se uduša.
— O, mola ti se, zastani! Zastani! – sam počnal ás da krišta,
A toj, udnovu mi udvrášte:
— Još ne!
I pá me ij farlil u sobata!
Ama tozi pać ne blo kaćétu po-napreć. Sigá ij blo dvá pate po-guraštu! Sam mu se molil, sam revál, sam krištel. Mislil sam, či e, sigá báš za umra!
No na idnaž toj me ij izvádil ud sobata i me ij ugudil pá na lávicata. Počnal sam da se svestevam i se misla:
— Ampa sigá, kako za se sluči na dálja? Kako li za me právi još?
No sled katu ij menal kulu idin sahát, Guspudáre mi dáva idno ugledálu i mi duma:
— Pugladej se!
I ás sam se pugladel! Ooo! Kako hubanku šolče sam stánal! A Guspudáre, pukraj méne, mi šapni:
—Znája, či ij bulelu, katu si bil sámu idna buca kál pa ás sam te stiskal, sam te máčkal. Znája, či ij bulelu! No, aku bij te ustávil tám, samičeć, ti bi se izšušil, bi se napukal. Znája, či si se umájal katu sam te vartel na kulelotu, no aku bij prestánal, ti bi se razkacal i bi se razfarkal na sate starni. Znája, či ti ij blo tažku, katu sam te ugudil u ogane, no aku ni bij ji naprávil tuj, ti bi se puknal. I vájda ne ti harésvala mirizmata na fárbite, s kujatu sam te ućičil, ama drugjijáče ti ni bi bil sigá taj hubaći. No sigá, náj posle, ti si stánal neštu! Ti si moja plod!
Zapamteti i vija: Aku nekupać usešteti, či žuvota vu se vidi tvarde tažak, či ud sate starni vu udrijat, vu natiskat, vu dzipat i vu uripvat biz mila; kugátu usešteti, či sveta vu se máji napreć učite; kugátu pátiti i žuvota ij tolkuz tažak, či dabe si uddišeti, sadneti pa si napraveti idin čáj! Nalejti gu u náj-hubakata šola, kujatu ja imati. I durdi daržiti šolata u racite, misleti se na Ondzi, kojtu ja is storil!
* * *

Toj ne imál slugji, ama pá sa gu zváli Guspudár,
Toj ne imál diplomi, ama pá sa gu zváli Učitelj,
Toj ne imál medecini, ama pá sa gu zváli Cernić,
Toj ne preigrál niti idin boj, ama ij usuji sveta,
Toj ne ubil nikugu, ama ij bil propnat na križa,
Ij bil zakupán, ama i dnés stanuva megju námu.
Toj ništé lopa na vratáta ud na tojta kašta, a na vratáta ud na tojtu sarci…
Aku tojtu sarci Gu prepuznáji, uturi Mu!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

U svazka sas ... „Šolčitu“:
Majstura stvare ... s kadarnust, darba-talant i udahnuvenji ... s kujatu ij nadaren (i) spured Satmožnata Večna
Božanska Pruvidnust...

Terez(i)a

5:31 PM, November 03, 2009  
Anonymous Terez(i)a said...

Božanka...

5:35 PM, November 03, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home