Monday, February 23, 2009

395


-->
Véć sti mogali da četéti u bloga na Svetlána za idna žina ud Argentina kujatu si trasi rudbinite ud Banát. Dá, temata za Argentina ij dosta aktuálna za balgarete-palćene. Pu kaćétu izgladva, i ás sam imál nekakvi rudbini (misla či ud familijata Kerčov), uču mu na moja dedu, Čépu Márkov, kojtu ij bil emigriral u Argentina. Horata sa bli sirumáse, pa sa trasili po-hubav i po-léć žuvot za tej i tejnata čeleć, blo to i tolkus deléku ud familijata i rudbinite. Istenata ij tazi, či mlogjije sa se nadevali, či za naprávat imánji i na barži za se se varnat nadzać u Bišnov ama izgladva, či sadbata ij udlačila sassém drugu neštu. Pánta, či sam bil nameril idno pismu ud rudbinite na moja dedu, u kujétu ij pisalu, či kaćé sas žálust emigrántete sa rešili da ustánat u Argentina i da ni se vráštet više i sa ubjasnevali, či kaćé familijata kujatu ij ustánala u Bišnov, da si razdeli tejnotu „imánji“, kujétu, megju drugotu, ij blo i …idna kukoška! Guspudin Gjuka Augustinov ud Timišvár ij imál i toj u familijata emigránte u Argentina.
* * *
Ud svetičita prodini ud Bibian, kujatu žuvej u Cipolletti, Argentina, izgladva, či tejna dedu ij bil ud Stár Bišnov. Sa gu zváli Gjuka Vasilčin, rudén na 28 september 1905 g., sin na Nikola i Maria Vasilčin. Pu kaćétu misli tá, tejna dedu ij bil 23 gudišin kugátu ij emigriral u Argentina, ama ij ustávil idno dite, monče, rudénu u Bišnov. (To sigá bi blo na kulu 84 gudini i ij žuvelu u Madžersku?).
Tuka, u Argentina, toj si ij umenal imetu u Jorge Vasilcin i ij imál još pet dicá, ud kujatu sa žuvi čitiri: Ana, Helena (ij pučinala), Maria, Roberto i Rodolfo (náj-manenija, kojtu ij tejna baštá).
Etu familijata na Jorge (Gjuka) Vasilčin ud Argentina:
* * *
Ugvádem po-dole i ustánalite svetičita izpordini ud Bibian (prez Svetlána). Na unezi, na kujatu ij imálu neštu napisanu na garba, sam ji prepisal pud svetičitu.
Ud tezi svetičita ás sam razbrál taje: či tejna dedu ij imál idin brát, kojtu ij ustánal u Bišnov. Etu kako ubážde idnotu svetiče, izprodinu na Gjuka ud négva brát:
Za pomen na báčvata familija,Gjuka Vasilčin ud Ámerika.
Štámpanu u 1940, 1 január.
Etu i svetičitu ud kujétu razbiremi, či tozi brát sa gu zváli Mitu (Dumitru) i ij bil užénat za Sofi:

Za pomen na moja báču Gjuka deléčin.
Tuka smi se štámpali kat sam si učal parva féć u Bišnov sas Sofi. Ánka ij blá sas manenija u 3 meseca. Nija smi se užénali u 20 septembera 1942 a tuje štámpanji ij za Kolada 1942 gudina. Tuka ás sam se predrešil sas Sofi u palćensći dreji ud báča Stépanka Dánkvična.
Taj smi nasedeli, gá gladeti ud levicata na desnicata:
Vasilčin Dumitru
Vasilčin Mikolš
Vasilčin Ána
Vasilčin Sofi.
Štámpanu 1942.28.XII.

Tozi brát, Mitu, ij žuvel u Bukureš:
Tozi ij Mitu na 26 gudini.
Amintire din Parcul Carol
1939 XII 3 ora 12 1/2 (sahta 12 1/2)
Pomen ud gradinata Karoly. Takozi zlamenuva gornotu pisanji.
Ud tréću svetiče razbiremi, či i négva brát, Mitu, sas žinata mu, Sofi, sa žuveli, makár idno vreme, u Bukuréš:
Tuka smi vinčeli 2 mládi bišnuvene kuja sa se užénali i svátba právili u Bukuréš. Ás sas Sofi smi bli kumove u 1946 6/6. Za pomen na báčvata familija ud Ámerika.
1. Vasilčin Dumitru
2. Kalapiš Gizela
3. Párvan Gjuka
4. Vasilčin Sofi
5. Vasilčin Virgil
Ud čitvartu svetiče razbiremi, či ij imál i idna sistra, Maria Vasilčin, kujatu prez 1950 g. ij žuvela i tá u Bukuréš:
Ti práštem tuj na mojtu mestu. (Sas)20 kila sam po-málku ud kaćétu me znáš, himam 48 kila a sam blá 68.
Izbogum,
Maria Vasilčin
Str. Viilor 31
Bucureşti
Za pomen na moja brát Gjuka sas négvata cselety (čeleć=naslédnici).
8 máj 1950, Bucureşti
I idno svetiče kujétu ij pisanu pá ud nekuj ud familijata:
I tuka Gjuka takozi ti puzdrávem: Smi se ubićáli sas Miša Mučćina aku Bog dadé da se vidi nali, či ij upásana, štámpana náša Gjuri i tejna Jáni i za ti propdimi svetičitu, zašto tija dváta (si) igrájat.
Drugu: Péća si ij dubávila još idno mumiče, toj ij véć 4 meseca. Istu i Guna na Maćuška Karakva pá mumiče.
Drugu: Katarinka čičvata-ti ij vinčena za u Dibélčve, sigá, sled Vligdenj.
Pa sigá, Gjuka, izbogum.
Májća ti ij učlá na pijác a ás sas mananija páza kaštata. Mitu ij učal (...) vájda rábti (...).
Vasilčin
* * *
Pu kaćétu se vidi, u tekstvete ud svetičitata sa spumenati: Stépanku Dánkvična, Miša Mučćina(ta), Kalapiš Gizela, Párvan Gjuka, Guna na Maćuška Karakva.
Zamolvam unezi, kujatu znájat neštu za tazi familija i bija mogali da pumognat, néka da se javat!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

taz familia dat tras rudbante ud bisnov nia smi rota....puznavam sate ud sveticitata...trasetu mu

11:54 AM, May 10, 2010  
Blogger Nick said...

Aku bijti mi dáli i idin e-mail ádres bi blo mlogu dubre, zaštotu ud tuka néma kaćé da vu kontaktuvam, otu sti flezali kača Anonymous.

Nick

5:18 PM, May 10, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home