Saturday, March 10, 2007

118

Mončita! Aku já za tozi gudišnija 8 Márt sti ji luftvali sas pudáraka, pa vájda ni sti dubávili gurašta čurba, za dugudini možiti da se orientirati kantu neku po-interesin za žinite pudárak. Naprimer, idin specijálin sahát...
...ali či báš idin personaliziran laptop...
... ali možiti da napráviti idno ukačilu za u kapilutu ud plij ud konserva!
Katu u predišnija post ij blo hurtata za ubuština, etu sigá osem fela pu kujatu možiti da si važiti pertlite:
Feri ij spumenal u predišnija post, či predstávinata ubuština bi blá dubra za na lov. I taj kaćétu sam ustánal dlažin sas idnija po-stári svetičita, gjiu ugvádem sigá. Ij hurtata za dve svetičita naprávini na 27 január t.g. u Stár Bišnov, s prelegata na zatvárenjétu na luvdžijsćija sezon za zájaci.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home