Saturday, June 09, 2007

150

Etu či léku-puléku sam stignal i du post-a broj 150. Sigje-je za navaršimi idna gudinka… Pa sam sam se mislil, či s tazi prelega da uguda neštu málku po-drugjijáče…

Klipvete sa ud Vinga, ud tazi-gudišnija program za "Svetotu trojstvu". Se nadevam, za vu harésvat (makár na močitata J)

Moderin tánc sas Ana-Maria & Raluca

http://www.youtube.com/watch?v=Hajb4CbjMIg

Orientálin tánc s mumite ud ansámbala "Balgarče"

http://www.youtube.com/watch?v=FLkcK_fcgHQ

I idna pesma s Kristina Baghinka

http://www.youtube.com/watch?v=lDPaE4XFUck

========================================

Zapanti:

1. Dovečnata ljubov ni tráj po-više ud ...3 meseca...
2. Nide flezva u sveta na droga i na pijánstvotu ... i taj smi mlogjije véć...
3. Da imaš čista savest zlamenuva da imaš kasa pámeć...
4. Ni jé glávnu ti da preigráš, glávnu ij da napráviš taj, či ondzi drugjija da izgubi...
5. Horata dumat, či ni sam ni za nijdi – ama ás misla, či sam haznuvit - makár kača primer za drugjijete, či kaćé ni treba da se vládat...
6. Da grešiš ij čelešku, ama da ukriviš drugjija ij po-čelešku...
7. Ni jé glávnu ti da znáš neštu - glávnu ij da gu puznávaš ondzi, kojtu ji znáj...
8. Ij dubre da ustáviš pićétu na starna, ama ij hargjevu da zabráviš kade si ji ustávil...
9. Ni noscete právat sréćata, tija ja kupuvat na gutovu...
10. Hitrustta me sledi, ama ás sam po-barz...
11. Da znájti, či na sveta ima i po-hubav žuvot, sámu či ij mlogu skap...
12. Se duma, či ud rabota ne umrel nikuj... ama zašto da riskuvaš?...
13. Se duma, či pićétu te sturisa bávnu ... ama ni jé báj, ás idin ni barzam...

========================================

Kaćé da prepuznáš idin idiot:

- Aku gu vidiš, či sedi 20 menute i glade idna kutija sas sok ud pumaránčita, na kujatu piši "koncentrát"...
- Aku gu vidiš, či proba da udávi idna riba...
- Aku gu vidiš, či se prepené u idin bizdrotin (wireless) telefonj...
- Aku ij ustánal zaklučin u idin magazin sas pukaština, no toj spi pu dole...

========================================

Káj či...

... Horata ni možat da si liznat laktite...
... Krokodila ni moži da si izvádi jazika...
... Svinjete ni možat da pugladet nanagore, kantu nebeto...
... Zapálkata (briketata) ij blá izmudrina napreć kibrita...
... 75% ud unezi, kujatu sa prečali tuje, sa probali da si liznat lakaća...

========================================

Za kursántete pu NLP i ne sámu...

(Tekst namerin u Internet)

Idin denj, kaćétu se ij šétal iz gurata, idin čeleć ij nameril idno manenu sikolče, dabe izlezalu ud čurupkata. Toj si ij dál isáp, či aku za ji ustávi tám, to za crakni, taj či ji ij zal u tej i ji ij ugudil zágjnu sas pilčitata, kujatu i tija ud skoru sa se bli izlupili.
I taj, sikolčitu ij purásilu zágjnu sas pilčitata i, razbire se, ij naučilu da se vláda kača idna kukoška: to ij kaljválu za da trasi čarvejčeta i bumbare, ij jálu mlenna i kukuruz, ij naučilu da kutkudeka i, makár či ij bilu s kriláta, ne se izdigalu po-više ud neku cent ud zemete - istu kaćétu i kukošćite.
Menali sa taj nekolku meseca, vreme u kujétu sikolčitu ne si ugvádelu niti za mig problemata, či négvotu mestu ij drugji nejdi, udvan u guvnutu, zágjnu s kukošćite. Po-više još - to ij blo uverénu, či ij kukoška! Ama satu tuj du dene, kugátu ij pugládelu na nagore, kantu sinotu nebu, i ij videlu idin sikolj kaćé farka u visinite. Tugázi, ud idnaž ij razbrálu sikolčitu, kuja ij négvata istenska saštnust i si ij dálu isáp, či ništu ni gu preči da si utagni kriláta i da farakni: ništu drugu, udvan miseljta. Taj či, sled nekolkus probvanjéta to se ij izdignalu u visinite, u istena slobudnu...

*******************************

Cigurnu, či mlogjije ud vás puznávati tazi istorija, napisana ud Anthony de Mello, i kujatu ij častu pate haznuvana u knigji taj-zváni za self help, u različni traning-ve, speech-ve i t.d. Ama tuj, kujétu po-málku tima ji znájat, ij efekta, kojtu gu ij imála tazi slučka nad drugjiete žitele ud guvnutu: Sled katu sa videli, či tejna drugár ud "ditinstvu" - sikole - ij fraknal u nebeto, mlogjije kukoščći sa si dáli isáp, či kolku "drébin" ij tejna žuvot i sa počnali da sanuvat, či sa sikole.
Izparvu sa počnali da se čujat različni prikazći, posle a se utvorili báš i filosofični škuli, kujatu sa razjasnevali, či vatre, u seku kukoška, sedi idin zaspán sikolj, kojtu dabe čaeka da badi uslubudén. "Tuj, či sti kukošći, ij sámu u vášta miselj" - sa dumali idnija kukošći-profete. "Umeni si náčina na mislenji, i nebeto ij tojtu" - sa tvardili tija. Sa počnali da badat publikuvani i različni knigji sas zaglávija kaćétu: "Sikoljicibernetikata", "Análiz na sikoljstvotu", "Kaćé da stániš sikolj za 30 dene", "Hubustta na farkanjétu", "Uslubudi sikole ud tébe" i t.d.
Za unezi, kujatu sa bli po-zamožni, sa se pujavili i semináre (pu Kukošku-lingvističnu Programirvanji) kaćétu i kursve audio i video, kadetu se ij učilu, či kaćé da vizualiziraš sveta ud gore (tojest da se raportiraš na tuj stánji), kaćé da usetiš vetara u kriláta (zaštotu, za da stániš sikolj, parenj treba da si utvoriš senzorijálnite kanále) i t.d.
Sa se pujavili i drugije interesni neštá: idnin metod za análiz (kukoškugramma), kujatu ij iznamervala 9 fela pu kujatu možiš da badiš kukoška, taj či ij imálu i 9 različni patišta pu kujatu da stániš sikolj. Sa se pujavili i različni tehniki, kaćétu CFT (chicken freedom technique), kujatu sa te učili, či kako moži da se sluči aku natisniš nekuja točći ud na kriláta i dumaš "Si ubičem i si uvažávam mojte krilá" - tojest za možiš da preminéš straja ud visučinata (kojtu ij glávnata prečulća pu pate kantu sikole).
Idna po-hitra kukoška ij iznajidila i idin sistem multilevel marketing, spured kojtu si dubável različni točći, kujatu si gji imál aku si uspel da purdadéš kursve i semináre na drugjije kukošći, i pu tozi náči si se dubližval po-barži du tuj, či da stániš sikolj. Aku si zavaršval nekolku kursve, si dubável sertifikát i diploma za "kokoška-coach" i si pumágal na drugijete kukošći pu pate na tejnotu razvivanji.
I aku já nekuj ij probval da gji razvarni, i da nji ubádi, či tija sa kukošći i ništu dugu, homa ij bil kalnén i mu se ij ubáždelu: "A-be, pa ti si zabrávil za náša drugár, kojtu, sled katu ij žuvel kača kukoška, ij fraknal kača sikolj? Vervaj i ti u tuj neštu, i za uspeš i ti!".

Kako možimi da naučimi ud tazi prikazka? Pa lel, zašto - ali sas kako- ij po-dubar sikole ud kukoškata? Lel to ij hurtata za dve različni sturénjita, sas različni poitencijále, talente i različni sili. Da se sabudimi i da vidimi, či žuvejmi u idin socijálin sistem, kojtu mu deka da smi fest nizaduvolini, katu mu predlága modele kujatu trudnu možimi da gji sledimi, i u saštotu vreme mu purdáva (ali mu nabiva u garlutu) "soluciji", "rešnijita" (tojest cela industrija) kujatu da mu pumágat durdi tičemi sled tezi modele. Naprimer, ti se pukaži nekuj, kojtu ij preigrál idin miljárd na LOTO, i probat da te uverat, či i ti možiš da preigráš. Ali ti se pukáži iodna supervedeta i ti se ubádi, či i ti možiš da stigniš kača néja, aku kupiši toze parfum, ali teze dreji, ali uneze ubici, ali taze trusa za make-up i t.d.

ás idin iskrenu misla, či idna kukoška ij idna kukoška, a idin sikolj ij idin sikolj. I vervam, či na sveta ima i mlogjije prosti i bumbesti skole, kaćétu ima i mlogu hitri kukošći, i da gji uspuredevaš idnija s drugjije néma zašto. No vervam i u tuj, či seku idin ud námu bi trebalu da si eksploatira vatrešnija potencijál, ama biz da se uspuredeva sas drugji nekuj, udvan sas sébe si, a osubitu ni treba da trasi vanšni modele, nalágani ud drugjijete, kujatu némat drugji cél, udvan da ti purdadat tejnite "soluciji". Vervam, či seku idin ud námu ima vatre, u sébe si, fantastični potencijále, i moži da si pudubri žuvota i da se razviji samija sébe. I ni zabrávem, či seku idin du ámu ij idinstven, i či ima tolkus nštá vatre, u sébe si, či aku bi štel da gji eksploatira sate, ni bi imál vreme da badi ninavidin na drugjijete. taj či, dumam: nide da slediš modele, badi ti idin model!

*******************************

A za u guvnutu, kako da ubáda: káj či nekolku kukošći sa uspeli da se ubugatat, drugjije trasat još tehnikata za da se izdignat ud na zemete, a náj-mlogjijet ud tej čekat da dodi "Gulemata Kukoška", kujatu za gji uslubudi sate...
No, du kolutu sam razbrál, niti idna kukoška još ne se izdignala u visinite...

========================================

Još ud vingánsćija spektákal za "Sv. Trojstvu"

Idnija mlogu talantirani mumičita ud grupata "Gim Team" sa bli pukázali nekolku momente sas aerobična gimnástika

1

2

3

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home