Wednesday, March 07, 2007

116

Idin stár čeleć si ij kupil kaštiče pukraj idna škula. Parvite dve-tri nédeli sa menali spukojnu i u mir. Sled tuj ij počnala škulata. Homa na drugjija denj posle-pládne, trima mončita škuláre sa menali na ulicata kadetu ij stujál stárija i sa počnali da udrijat sas pratišta u kovite sas smeti. Tazi "muzika" se ij puvtorila i na drugjija denj, i na tréćija. Stárija si ij rékal, či ij vreme da právi neštu. Taj či ij izlezal na pate, da čeka mládite "muzikánte". Katu sa nabližili, toj gji ij zaprel i nji ij rékal:
- Mončita, mlogu mi harésva kaćé hubanći znájti da bijti u tezi kovi sas smeti. Za da vu ubáda istenata i ás, katu sam bil na vášte gudini, sam právil pá takozi. Pa se misla, dali bijti mi naprávili idna usluga? Za vu dáma na seku idin ud vás pu idin dolar, aku mi ubićájti, či za menuvati seku denj pu tuke i za mi "sviriti" vášta muzika.
Dicáta mlogu sa se zarádvali na tuj, i seku posle-pládne, kugátu sa si utvádeli ud škulata, sa menuvali prez kaštata na stárija i sa mu právili "koncert". Ama sled nekolku deni stárija pá nji ij rékal:
- Mončita, ni znája kaćé da vu ubáda, ama mojta pénzija ij dosta manena, pa taj či ud sigá nadálja za moža da vu pláštem sámu pu 50 centa, za da lopati u kovite. Dali sti saglásni taj?
Na dicáta ne nji náj harésvalu tuj, ama lel du na sétne sa se saglasili.
No sled još nekolku dene stárija pá gji ij zastávil i žálin, nji ij rékal:
- Vižti kako se ij tréfilu. Ud dve nédeli ni sam si dubávil pénzijata, taj či ni moža da vu dávam po-više ud 25 centa. Dali sti saglásni?
Mončitata homa sa skoknali:
- Sámu 25 centa? Pa lel za tolkuz ni šté se trudimi nija seku denj da ti lopami... Aku ti misliš, či nija i na dálja za dvádemi da ti právimi muzika seku denj, se váraš! Taj či, nide mu čeka više!
I taj, stárija se ij utarvál ud muzikata i ij žuvel dalgji gudini u mir.
A ás kako da riča? Vájda ij dubre da se pumislimi, napreć da počnimi da se káremi sas tozi ali sas ondzi, kugátu ni mu harésva négvotu vládanji. Stiga da imami istarplénji i da se pumislimi málku. Lel to za seku problem vájda ima i pu idno “mirnu” rešénji...

========================================
Náj-visoćija čeleć ud Rimskata imperija
ij imál 2,88 métera
Na 27 august 1955 ij blá izdádina parvata edicija na knigata “Guinness Book of World Records”. Ama manijata na rekordite ni jé nikak nova: izgladva, či tá traj ud katu ij sveta.
Taj ubáždet i arheolozite Cecilia i Allan Klynne ud Suedija u tejnata kniga "Kniga na rekordite ud antičnustta".
Idin ud parvite rekorde upisani u knigata ij tozi na rimsćija cár Augustus, za kojtu se duma či ij imál idin gárvenj, kojtu ij znájal da duma 'Ave Caesar!'. Tozi gárvenj gu ij kuštuval 20.000 sesterca, tojest 120.000 de euro.
Idin drugji rekord ij tozi na Dionyssios ud Syracuza, kojtu ij imál náj-mlogjijete sikofánte (znájti vija, hora kujatu harésvat da ližat...).

Ama i caricite sa si namerili mestu u tazi kniga. Naprimer tuj, či Valeria Messalina si ij iznevervala maža, stárija cár Klaudius, ij neštu dubre puznátu na istoricite. Ama tuj, kujétu du sigá ne se taj znájalu ij, či tá ij blá organizirala idin konkurs, idin fel "seksuálin maraton" sas náj-puznátata i náj-dubre kotiranata u unuj vreme prostitutka; i razbire se, či caricata ij preigrála, katu ij imála seksuálin kontakt sas 25 mažje na idnaž...
I kátu ij hurtata za konkurse, u knigata ij upisan i Aleksándar Makedon, kojtu ij učástval na idin konkurs za pijenji i ij preigrál, katu ij izpil 13,5 litera vinu. Sled tuju ij pádnal na zemete i ij umrel... Aktrisata Galeria Copiola si ij igrála pantomimite pu scenite na Rim du 104 gudini, tojest du tejnata smrać. Ama tejna rekord ij bil zadmenat ud idin Marcus Aponius, kojtu ij žuvel du 140 gudini. Náj-visoćija čeleć ud istorijata na Rimskata imperija ij imál 2,88 métera, a náj-manenija ij imál sámu 60 centa.
Megju drugjijete rekorde upisani u knigata na arheolozite ud Suedija sa i slédnite: idin čeleć ij begal 238 kilumétera u idin denj; sled 220 gudini sa bli namerini u idin pudrum nekakvi burkáne sas bob, kojtu ij bil još hubav za jádenji.
Knigata ima i idna sekcija sas rekordite ud arhitekturata. Naprimer, náj-skapata kašta pusrujéna u unezi vremená ij blá 'Domus Auraea', paláta na Nero, kojtu ij imál uklučinu idin sistem za cuhune, prez kujatu ij tékal parfum! Náj-visoćija apedukt ij bil pustrujén u francuzku, u Nimes; toj ij imál idna visučina ud 48 i ij rábutil vreme na šést veka, a náj-gulemija hipodrom ij imál 250.000 mestá u tribunite.
Megju drugotu, antičnite hora gji ij interesuvlu tuj, či "kolku kuštuva náj-skapija rob" ali či "golku dubéla ij náj-dubélata... kukareška!

========================================
Ti si ti
Nikade nide zabráve:
Tuj, či žuveš, ni jé tojta sobstvena ideja,
i tuj, či si uddišeš, ni si ji rešil ti.

Nikade nide zabráve:
Tuj, či žuveš, ij idejata na Nekugu,
i tuj, či si uddišeš, ij Négva pudárak za tébe.

Nikade nide zabráve:
Nikuj ni misli, i ni usešte, i ni dejstva taj, kača tébe,
i nikuj ni se smejé taj, kaćétu sámu ti znáš.

Nikade nide zabráve:
Nikuj ni vidi nebeto taj, kaćétu ti ji práviš,
i nikuj, nikade ne znájal tuj, kujétu ti ji znáš.

Nikade nide zabráve:
Nikuj na sveta néma tojtu lici
i sámu ti imaš tezi oči.

Nikade nide zbráve:
Ti si bugát, nizavisimu dali imaš ali ni nosce,
zaštotu možiš da žuveš, i nikuj ni žuvej kača tébe!

Ti si žélin, ni si dite na slučájnustta, niti kapriz na naturata.
Nizavisimu dali sviriš muzikata na toja žuvot u minorna ali mažorna gáma,
Ti si Božji tvurénji, i udgore na tuj – genijálnu.
Jurgen Werth


========================================
Idin eskimos i idin geolog varvat iz snega na Aláska. Na idnaž se ij pujavila idna bela méčća. Na barži, eskimosa si ugvážde skivete na krakatá. Geologa mu duma:
- Za bedevá, i taj ni šté možiš da si po-barz ud méčćata!
- Glávnu ij da bada po-barz ud tébe! – mu ij udguvoril eskomosa i ij fažnal ud tám.
========================================
Dváma mladoci sa rešili da ugrábat idna bánka. Za da ni gji uluvat taj barži, sa se mislili, či za utidat u idno po-deléčnu várušče. Kulu večerta sa stignali u varuščetu i, na barži, vidat da piši nejdi na gulemu BANKA. I taj kaćétu ni sa videli niti idin policáj naoklu, sa si rékali da flezat. Sa utorili dosta lésnu vratáta. Sled tuj, biz gulema maka, sa utorili i seifa [železnata kása]. No vatre ni sa namerili niti nosce, niti zlátu; ij imálu sámu stotini burkánčita sas bela budinka. I taj kaćétu sa bli ugladneli, sa se ugudili i sa izeli sata budinka.
Na utre, pu televizijata i pu rádio se ij blo čulu: Snošti nipuznáti tolvaje sa ugrábili náj-gulemata bánka za sperma ud Amerika...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home