Monday, March 05, 2007

114

Trite patišta
Se duma, či ij imálu trimata prijatele, kujatu sa šteli da se vazkáčat na idna planina, otu tám, na varha, ij žuvel idin stár učitelj, a tija sa iskali da gu puznájat.
Varváli sa idno vreme zágjnu, durdi ni sa stignali du idin krastupać, ud kadetu sekuj si ij izbrál pate, pu négvata ole i pu kaćétu gu ij dekalu sarcito.
Parvija ij izbrál právija pać, kojtu ij kačil naprávu kantu varha na planinata. Ne mu blo briga, či treba da kači, ali či moži da pádni - toj ij štel da stigni kolkutu se moži po-barži du učitela.
Drugjija ij izbrál idin málku po-léć pać, kojtu ij menuval prez tesni planini, kadetu sa duli strášni vetrove.
A tréćija si ij izbrál náj-léćija, ama i náj-dalgjija pać, kojtu ij zabidval izléku planinata naoklu.
Sled sédem dene parvija ij stignal na varha, izmurén, palin sas karvavi ráni. Ij sadnal i si čeka prijatelete.
Sled sédem nédeli ij stignal i drugjija, zamájan ud strášnite vetrove. Malćelivu ij sadnal pukraj parvija i čekat.
Sled sédem meseca ij stignal i tréćija, vésel i rádusin.
Parvite dváta sa bli jadosani na négu, zaštotu ij trebalu da gu čekat tolkuz dalgju vreme, i či tejnite patišta sa bli tolkuz trudni; a pak za négu ij blo idna rádust da patuva. Pa sa pitali Učitela, či koj ud tej ij izbrál náj-dubrija pać.
- Ti kako si naučil? - ij pital učitela parvija.
- Sam naučil, či žuvota ij palin sas tažkusti i trudnusti i na seku rázkač moža da bada narnén, taj či za seku idin rázkač treba da se Bora. Dali sam izbrál ás náj-dubrija pać kantu tébe?
- Dá, si izbrál dubre... Ampa ti, kako si naučil? - ij pital toj drugjija.
- Sam naučil, či u žuvota mlogjije neštá možat da te razklunat ud pate, nekupać možiš da izgubiš pate i da stigniš na drugu mestu. Ama, aku ni si izgubiš Uvervanjétu, du na sétne za uspeš. Dali sam izbrál dubre?
- Dá, si izbrál dubre... Am ti, kako si naučil? - ij pital toj i tréćija.
- Sam naučil tuj, či moža da se rádvam na seku rázkač kojtu gu práva pu pate, aku imam Tarpelivust i aku galdem na žuvota sas Razbirenji. Tugázi toj ni jé tolkuz tažak, a ij idno čudu, kujétu ás sas rádust ji prejémem. I sam razbrál i tuj, či Ljubovta, kujatu me naukluneva ud sate starni, moži da mi razsvetli dušata, aku ji dupusna da flezi tám. Dali sam izbrál dubre?
- Dá, si izbrál dubre...
Učudini ud otguvorete na učitela, trimata prijatele sa se zabunali. I náj-posle sa razbráli, či pu seku vreme, na seku karastupać, možat da Izbiret... A žuvota na seku idin ij rezultát na tezi izbore.
========================================
Kámaka
Nekuj se ij prepenal u négu;
Drugji gu ij zafarlil nervozin;
Tréći ij izgradil neštu s négu;
Páura, pustánat, ij sadnal na négu, za da si pučini;
Za dicáta, kámaka ij bil idna igrulća;
Drummond ij napisal za négu poeziji;
Dávid ij ubil s négu Goliáta a Michelangelo ij izvádil ud négu náj-hubankata skulptura...
U sate tezi slučaje, kámaka ij bil saštija, različni sa bli sámu horata.
Néma kámak pu toja pać, kojtu da ni možiš da gu uputrebuvaš za tojtu usavaršestvuvanji, s kojtu da ni možiš da izgradiš vrazći usnuváni na ljubov i na prijatelstvu.
========================================
Kasa istorija na medicinata
2.000 n.I. – Zami i izeš tazi žila
1000 g. – Da jadéš žili ni jé krasrtijánsku, bolja izmuli tazi mulitva
1850 g. – Mulitvite sa sámu supersticija, bolja glatni tozi cer
1940 g. – Cera ij naprávin ud zamnji i žábi, bolja zami tazi medecina
1985 g. – Medecinite ni pumágat, probaj bolja tozi antibiotik
2000 g. – Antibioticite sa izkustveni, bolja izeš tazi žila...
========================================
Ditenče ij uzkrasnalu ud martavite
Pu kaćétu zajaveva sájta www.bbc.co.uk, prez 2005 g. Jon i Karen Lander ud Anglušku sa sapćásali idin denj, či tejnotu monče, Woody, kujétu ij blo na sámu dve nédeli, ij počnalu da publedeva i da iztinva. Homa sa ji zanéli u špitále ud Leeds, kadetu dofturete sa nji ubádili, či mončitu ij imálu sardečin udar, tojest mu ij zastánalu sarcito.
Za bedeva sa probali dofturete da ji sažuvat... Ditenčitu ij blo martavu!
Sled katu sa ustanuvili smraćta, dofturete sa dupusnali na rodnicite da si zamat sétin izbogum ud néj... Vreme na 30 menute, žálnite rodnici sa si pregrášteli i sa si bácvali manenotu pukojnu. Ama, u tuj vreme, ditetu ud idnaž se ij zakášlilu! To na istena ij uzkrasnalu ud martavite!
Dofturete sa zajavili, či takozi neštu još ne videli: da uzkrasni nekuj sled 30 menute!
"Sarcito na manenija Woody ij počnalu da biji ud novu, durdi gu ij pregraštela májća mu. Takozi neštu još ne mu se slučvalu, i tuj ij istensku čudu. Smi operirali ditetu i sigá to ij napalnu zdrávu" - ij zajavil kardiologa Mike Blackburn. "Niti dnés ni znájmi sas sigurnust kako se ij slučilu tugázi. Znájmi sámu, či se ij slučilu idno istensku čudu" - ij ubil još doftura.

========================================
Zaspánata muma ja ima u istena!
Sate ji dumat "zaspánata muma", kaćétu u puznátata prikazka, ama Nathalie Hoyland ij idna istenska muma, kujatu žuvej u Anglušku. Izvanrednotu vaz néja ij tuj, či častu pate, gá zaspi, tá se sabudi dabe prez idna nedele...
Hoyland ima 26 gudini i žuvej u Thirsk, North Yorkshire. Tá páti ud idna izvanrednu redka bolest, zvána "san u tránsa".
Tejna prijatelj, Steve Tarplee, dváde seku denj da ja vidi, i aku já se skluči neku sutirna tá da ni se sabudi, homa zajavi dofturete.
Dofturete dumat, či tazi bolest se dalži na idna redka genetična mutácija, ud kujatu páti idn čeleć ud idin miljon hora. Za žálust, cer za tazi bolest još néma...

========================================
Amerikánsći policáj se ij štroval samičeć
Dick Knoebel, amerikánsći policáj, ij zadminal nizakonnu idin škulsći autobus i zarad tuj se ij štroval samičeć, sas 235 dolara i s penalizirvanji ud 4 točći. "Policistete právat seku denj i hubavi neštá, ama pu televizijata i u nuvinite se pukázva i se piši sámu za hargjevite neštá" - duma Knoebel, ud 20 gudini policáj-šéf u Kewaskum (Wisconsin, Milwaukee). Tuj, či se ij štroval samičeć sled katu ij grešil, mu ij dunélu mlogjije simpatizánte ud pu celija svet, ud Tajlánda pe čeć du Rusija, a dváma počitátele sa mu izprodili báš i nosce, za da ima ud kade da si plati amendata...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home