Tuesday, August 02, 2011

648

Idin čeleć mlogu ij harésval da hodi na lov. Zaradi tuj si ij kupil i idno izvanrednu luvdžijsku kuče: to ij bilo tolkus hitru, či ij naučilu da varvi pu udata! Ij bilo idinstvenotu kuče ud na sveta, kujétu ij mogalu da varvi pu udata.
Niti na čeleka ne mu dušlo da verva, katu ij videl za paruv pać tazi čudésa! I sé se ij mislil, či kako li za ričé négva náj-dubrija prijatelj, gá vidi kako moži da právi tuj strášnotu luvdžijsku kuče?
Taj či idin denj gu ij pukánil na lov.
Sled katu sa debnali iz papure, čeleka ij nakárel kučitu da utidi i da izgoni divite virdéčći, za da možat da gji grabnat. Kučitu homa ij skoknalu na udata i, kača idin balerin, ij počnalu da bega pu néja i da goni virdéčćite. Čeleka tolkus se ij rádval na kučitu, či niti ne ulágal virdéčćite, i sé ij gladel kantu négva prijatelj, či kako li za ričé? Ama tozi – ništu! Ij garmel nadálja u virdéčćite, kača gá ni bi videl ništu izvanrednu.
Cel denj ij skáčelu kučitu nasám i natáta pu udite, biz da fleti vatre, ama drugáre na náša čeleć ne kázal niti idna hurta za tuj neštu.
Náj sétne, katu sa si krénali kantu kašti, čeleka za gu pita:
— Bej, pa ni si sapćásal ništu izvanrednu sas mojtu novotu luvdžijsku kuče?
— Bá, sam sapćásal, či ni znáji da pluva! – ij dušal otguvora.
* * *
Morálata? Čudésite gji néma za unezi hora, na čijétu učite ni štat da vidat!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home