Thursday, July 14, 2011

641

14 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Slab,mlogu slab argument ij napisanata statija "zako pisimi uglEdalu a ne uglAdalu",ne zastotu se prutiva na kazanotu,ama zastotu ij napisana sas zanimarenji na sobstvenija jazic.Daklem aku palcenete (uprusteti nista da vu antagonizirvam), BANATSCITE BALGARE sa hurtuvali i hurtuvat na idin nacin,nija treba da izmudrim gramaticesci formi sam za da ji dublizim jazika du idnija drugjije formi javevasti se u drugjije dialekte ud kojtu se ij formiral posle knizovnija balgarsci jazic.Tuj izgladva po vise na diktatura i aku znajti nestu ud namorenji ali pretiskanji vajda za razbereti ci ni mu trebat predici.Istenata ij kacetu i vija sami ubazdeti ci nimozi da se diskutirva seku hurta ali nacin na izguvor,no pa treba da se pucitva jazika majcinija.Za vu dama idin primer na hurta,ne za da prava polemika sas nekuj,sam za da dusvedoca ci ima i drugu nestu udvan pogleda na nekuja.Hurtata ij "zajdnu".ni znaja zasto u piceta se haznuva "zagjnu",nali istiti da se darziti du etimolozcite i pravopisnite zakune,a u balgarscija jazic ij du kolku znaja "заедно".Taj sam naucil i as ud mojta majca.
Gramatikata se pisi kacetu i recnicite,sled ga se izuci jazika.Tija mozi da badat deskriptivni ali preskriptivni.Tuj znaci ci tija mozat da zabelezat makar koj jazic kacetu se namerva,ali da mu nanaset novi i du siga nipuznati pravila izmudrini ud pisatela/sabirace kojtu zeli vajda da gu uspuredi (novija jazic) du nekuja drugjije slicni du negu.Tuj satu naj na setne ni zlamenuva nistu,zastotu jazicite niprekasnatu se umenevat i pisatelete/sabiracete na recnici treba da udstepet sas vremeto.PuglaAdejti sam na hurtata "praznic" kujatu ud naprec se ij pisala "prazDnik" tojest prazin denj,ali dene kuga ni se rabuti.Se dublizva NeDelete...

5:10 PM, July 15, 2011  
Anonymous Niparkusnikus said...

Kaće-j korekt:

1. laDJa ali laGJa
(ali či yacht za ribáre s dalgja vadca u selsćite udi/pari) ?

2. na loV ali na loF
(u selsćite zemi/guri/pari) ?

3. zaGJnu ali zaDJnu ?

4. noV biroV ali noF biroF ?

(Ni)anonymus, to jest (ni)puznat.

8:27 PM, July 15, 2011  
Anonymous Anonymous said...

"Slab,mlogu slab argument", sti napisali, gusp. Anonymus I. Mozi da imat pravu, ama vija ni sti dusli s niti kakaj drugji argument, bil toj slab ali jak. Taj, ci, uprusteti mu, ama biz argumente ij macnu da sedimi na hurta.

Ni znaja za kakvi "izmudrini gramaticesci formi" hurtuvat, ci nija ni smi izmudrili nistu, samu smi analizirali kako se dugazde s derivatite na hurtata "glade" i tuj ne na drugji dialekt, negu na nasa majcin jazic (aku zeliti Vija – palcensci jazic). I tuj nestu, kujetu smi ji pisali ij sassem elementarnu i nema nuzda ud niti kakva visoka nauka ali filosofija za da se vidi jasnu, ci ij taj, a ne drugjijace.

Ni znaja za kakva diktatura hurtuvat, ci nija ni smi kareli nikugu da pisi kaca namu, negu s tezi statiji samu probami da se branimi ud unezi, kujatu biz prestanka mu atakuvat na sekade (u setnotu vreme cac i u idna krastijanska nuvina, za kujatu smi mislili, ci bi trebalu da nosi pumirevanji megju horata, a ne da drazni). Vajda sti imali u predvid diktaturata na tezi, kujatu bija steli da mu nasilat da pisimi kacetu na tej nji haresva...

Saglasni smi s Vas u svazka s hurtata "zagjnu". Tuka treba da ubada, ci u menatite gudini smi bili kareni da pisimi "zagjnu", a ne "zajdnu" i, vidit li, kace idna greska, kujatu se puvtare, naj-setne stigni da badi prejata kaca nestu korektnu, makar, ci to ni je taj. Udvan hurtata "zajdnu" ima josi drugjije hurti (zadosta mlogjije ), s cijetu pisanji ni smi bas u red, ama, vervajti mu, ci mu ij straj da korektirvami taj mlogu i taj barzi, ci homa za badimi bedeni, ci harami i umenuvami majcina jazic. Ama istenata ij, ci se po-vise se useste nuzdata ud unificirvanjetu na nasta pismenust saglasnu gramaticescite normi na nasa majcin jazic, a ne na drugjije jazici ali dialekte. Ci drugjijace kolku skoru za se pretupimi u tazi babilonija na dnesnata globalizacija. I, vervaiti mu, tezi ni sa prazni hurti, negu, mu ij straj, ci bas taj za se dugudi. Daj, Boze, da nemami pravu!

Vida, ci sti sapcasali dubre, ci jazicite "niprekasnatu se umenuvat". Ij hurta tuka za "zuvite jazici", to jest na kujatu se hurtuva i pisi u katadensnija zuvot. Ci ima i "martavi jazici" (naprimer latinscija), kujatu nema vise koj da gji hurtuva (i umenuva). Daj, Boze, nasa majcin jazic da se umenuva jos dalgju, dalgju vreme,(to jest da ustani jos dalgju vreme idin zuv jazic)! A korektnustta na idin jazic se zapazva naj-dubre u negvata pismenust. Za tuj mislim,ci ga pisimi ij nuznu da trasimi uvec pravilnija, koreknija variant na hurtata, makar ci toj ni savpade zamanj i pudpalnu s hurtuvanata forma. Ga hurtuvami, mlogu pate imami tendencijata da prehapvami i ustarbevami hurtite, pa aku prejemimi i da pisimi hurtite taj ustarbeni, tugazi prez neku vreme naste naslednici nista znajat vise kakaj jazic hurtuvat i pisat. Za stignat nekace prelicnu s sedmigrasdcite balgare ud Cerged (taj-zvanite skei). Kako pa da hurtuvam za tuj, ci maj-seku celec ima sobstven sluh i cuji malku drugjijace hurtite ud kacetu drugjijete hora. Taj, ci aku pisimi taj kacetu cujmi, kace za izgladva nasta pismenust? Biz normi i pravila, to jest biz gramatika nema pismenust (na nitu kakaj jazic). Misla, ci ni ste me ukrivevat za diktatura, ci sam probal da si ubada tezi miselji.

Ud kacetu da se kritikuvami, po-dubre i po-haznuvitu za namu sincata bi bilo aku bijmi probali da razberemi, ci biz gramatika, nasa jazic za se izgubi u dnesnija svet.

Dezurnija redaktor

5:11 PM, July 16, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Dragji redaktore
Aku preceteti jos idnas moja skoresnija koment za viditi ci nisam prutiv kazanotu ud vas za kace da pisimi hurtata kujatu stuje u zaglavjetu na editoriala ud nuvinata.Kakotu sam stel da ubada (izgladva ci sam zabarkal otu mojtu slabu puznavanji na palcenscija knizovin jazic ij po vise ud za dosta za da zamagli pusokata),ij ci se polzvati ud idna gramatika jos ni napisana.Zatuj naj naprec da predikuvati bi trebalu da se pukaziti sas recnic i gramatika na nasa jazic,pa posle da zatvaret ustata na seku idino mamrenji prutiv nalagnji na nekakvi jos nipuznati logicni ali ni gramaticesci formi.Seku jazic si ima gramatika,ama kacetu vajda znajti sate (knizovni) jazici sa stignali du idin kompromis u tejna knizovnija varijant.U seku savremenin jazic ima i izklucenija (exceptii),pa zatuj se misla ni bi li bilo po korestnu da se sastavi idin pravopisin recnic,makar sam privremennu durdi se zapuznajmi sincata sas po novata leksika.

2:52 PM, July 17, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Nadevam se, ci sam Vu razbral. Aku pa nisam Vu razbral dubre, Vu mola da me uprustiti. I jos nestu, bij Vu zamolil da probat da razbereti i Vija tuj, ci nija ni nalagami niti kakvi “jos nipuznati logicni ali ni gramaticesci formi”. Nija pisimi, ci zatuj smi tuka, za da pisimi. No drugjije “nemat mestu” ud namu i niprekasnatu mu “rovat”, mu “debnat” seku napisana hurta. Po-vise, nija ni zatvarem ustata na nikugu, negu samu tolkus zelimi, da badimi ustavini na mira da mozim da si pravimi i dalja rabotata. Smi gutovi da stujemi na hurta s makar kogu, ama u normalnin kadar, kaca usrec hora, kujatu se pucitvat idin-drugji, a ne s bedenjeta i navikvanjeta, ci harami i umenuvami jazika. Tuj zlamenuva, ci makar koj, kojtu mozi da argumentira, ci smi gresili nejdi, neka da mu ji ubadi, i aku negvite argumente sa validni (stujat pravnic) nema zasto da ni prejemimi za dubro tuj kujetu toj ji puddarze. Tuj, kujetu smi ji napravili s tazi statija ij bilo da dademi idin manen primer na kakvi usnovi bi trebalu da se nosat tezi diskusiji, a ne da “zaplastem ustata” na nekugu.

U svazka s recnika i gramatikata na nasa jazic, ni bi trebalu namu da mu bediti, ci nema napicetini takvizi knigji. Ni smi nija naj-gulemite specialiste filolozi, kujatu da nalagat kace treba da se pisi. I taj sti mu bedili u parvija Vasa koment za diktatura. Pudbelezvami jos idnaz, ci nija ni nalagami nikumu kace da pisi. Sekuj ij slobudin (i bi trebalu) da misli s negvata glava i da udlaci kace ij dubre da pisi. A u tozi “sekuj” se racunimi i nija, kujatu rabutimi u tazi redakcija. Vajda i tuj bi trebalu da ubada jos, ci sled 21 gudini ud katu pisimi, smi stignali du idno prakticesku razbirenji na nuzdata da se pudlozimi na gramaticesci normi, makar ci tija ni sa jos napicetini. A tuka bi trebalu da ubada jos nestu: spumenuvam si, ci katu sam bil skular u Bisnov, daskala pu balgarsci jazic u lekcijite ij probal da mu predava paralelnu balgarscija knizovin jazic i nasa banatsci dialekt. Prakticesci ij bilo hurtata, ci u seku idna dadina situacija, ucitela ij probal da mu razjasni s kako si prelicet i s kako se razlicevat knizovnija jazic i nasa dialekt. Tuj nestu vajda me ij pumognalu da si dama po-lesnu isap, ci ima gramaticesci normi i pravila i u nasa jazic (kacetu ima u sate jazici, kujatu imat pismenust). Ali vajda bas tuj nestu siga me preci i ni me dupuste da pisa taj kacetu cuja, negu me kare da trasa palnata (originalna) forma na hurtata. Jos idnaz, nija ni nalagami nikumu kace da pisi, ama ni stemi nitu nija da badimi nasilini da pisimi kacetu istat drugjijete (aku ni dodat s validni argumente).

U svazka s kompromisa i izklucenijata, sam saglasin s Vas. Ama za da ima izklucenija, treba da ima parenj normi i pravila ud kujatu da se pravat tezi izklucenija (exceptii).

Pudpalnu sam saglasin s tuj, ci ij jaku nuznu da badi sazdadin pravopisin recnic. Vajda bi bilo dubre aku bija se hvanali u tazi rabota i prepodavatelete pu balgarsci jazic i literatura, kujatu sa zavarsili u Balgarija (kacetu i drugjije, kujatu vec sa se pensionirali), zastotu tija sa “u tej, na tejna teren” u tazi oblast na pravopisa i gramatikata. To ima vec idin pravopis sastavin ud Jozu Rill, ama misla, ci toj vise ni utguvare na sigasnite nuzdi na jazika.
Nija ud nasta starna za probami u sledvastite brojve na “Nasa glas” da publikuvami statiji s takvazi tematika, prez kujatu da probami da razjasnimi zasto pisimi taj kacetu pisimi Ama jos idnaz pudbelezvam, ci pravimi tuj samu za da probam da razjasnimi (du kolkutu smi kadarni, otu ni smi specialiste filolozi) malku po-maglevite starni, a niti kace ni zelimi da nalagami nikumu kace da pisi. Sekuj ij slobudin da pisi kacetu toj zeli.

(Sastija) dezurin redaktor

6:24 PM, July 17, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Zakunete za napisanija jazic [makar koj daj toj] ni gji pravi ,,dezurnija redaktor"
Idnija hora kujatu ji-j dragu da pisat knigji, al ci pisat u neku nuvna , al glasnic al ci revista nije idin zakun ci tija treba da bajat i filologi[la noi nu este cazul] tija treba da pisat pu idnija zakune!Nija nemam jos napisana gramatika kaca zakun za nasa jazic i za tuj ni zlamenuva ci dezurnija redaktor toi idin samicec da udlaci kuje-j pravotu ikorektnotu pisanji na nasa palcenscija jazic!
Tezi detu u istena gji grizi nasa jazic i malku i razbiret bi trebalu da se turat i da storat u pocnivanji idnija generalni zakune
na kujatu sate da se pudlozat! Tuj za baj ido krenvanji! Biz taz rabota za bedeva se kontrasuvam ci sekuj darzi ci toj ima pravu.

12:24 AM, July 19, 2011  
Anonymous Anonymous said...

U Vasa koment sti napisali slednotu:
"Zakunete za napisanija jazic [makar koj daj toj] ni gji pravi dezurnija redaktor"... i
"ni zlamenuva ci dezurnija redaktor toi idin samicec da udlaci kuje-j pravotu ikorektnotu pisanji na nasa palcenscija jazic"...

Misla, ci ni sti precali satu kakotu sam utguvoril u moja predisin koment. Za da Vu badi jasnu, ci ni nija udlacvam kace treba da se pisi, za Vu spumena nanovu kako sam napisal malku po-gore (u predisnija mi koment):

1. "Tuj, kujetu smi ji napravili s tazi statija ij bilo da dademi idin manen primer na kakvi usnovi bi trebalu da se nosat tezi diskusiji, a ne da zaplastem ustata na nekugu"...

2. "Jos idnaz, nija ni nalagami nikumu kace da pisi..."

3. "Vajda bi bilo dubre aku bija se hvanali u tazi rabota i prepodavatelete pu balgarsci jazic i literatura, kujatu sa zavarsili u Balgarija, kacetu i drugjije..."

4. "Niti kace ni zelimi da nalagami nikumu kace da pisi. Sekuj ij slobudin da pisi kacetu toj zeli".

Misla, ci siga ij jasnu, ci ni udlacvami nija kace treba da se pisi. Ama taj, kacetu sekuj ij slobudin da pisi kacetu toj misli ci ij dubre, Vu zamolvam da mu dadeti i na namu pa tazi slobudnust da udlacimi i nija sami kace da pisimi. Ci misla, ci nikuj ni je "po-idnakuv" ud kacetu drugjijete...

Vu puzdravem.

12:34 PM, July 19, 2011  
Anonymous banatsci balgarin palcenin kojtu nije saglasin sas pisanjitu ud nuvnata said...

Brajce piset kace stet i kolku stet ama sas idna kondicija! piset sam u vastu licnu ime! Ne u imetu na sate banatsci balgare palcene!ni smi saglasni ni razbiret? gabade da se udlaci kuje za baj korektnotu pisanji na banatscite balgare palcene tugaz za moj da pisit i nikuj niste duma nistu du tugaz NE!
Ne u imetu na sate! JASNU?

10:54 PM, July 19, 2011  
Anonymous marius oanta said...

Sunt un bulgar romano-catolic din Cioplea, as vrea sa public niste articole despre traditia si valorile pavlichenilor. As dori si eu o adresa de mail a revistelor dvs. si nu gasesc. Imi puteti da o adresa de mail, va rog?

1:09 AM, July 20, 2011  
Anonymous marius oanta said...

imi cer scuze, am uitat sa dau o adresa de mail. adresa mea este: mariusu1981@yahoo.com

1:11 AM, July 20, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Punekpac fleza na internet i preceta nuvinata Nasa Glas i se pitam di ij jazika ondzi detu gu hurtuvat baba sas dedu? namera tuka hurti deti ni gj puznavam!
Se misla tugaz starite hora kako razberat ud taze nuvina?
Predlazem na "Dezurnija redaktor" da namere parvite numere na nuvinata i da proba da haznuva hurtite ud tam.
Vu zafalem.

8:56 AM, July 20, 2011  
Anonymous Redacţia said...

Pentru Marius Oanta - bulgar romano-catolic din Cioplea

Una dintre adresele de e-mail ale publicaţiilor Uniunii Bulgare din Banat-România (ziarul „Náša glás„ - „Glasul nostru“ şi revista "Literaturna miselj" - "Gândul literar") la care ne puteţi scrie este:
uniuneabulgaradinbanat_romania@hotmail.com

Redacţia

10:47 AM, July 20, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Brej, brajce, ama se cete "Nasa glas", ne je sala! Vida, ci tvarde mlogjije tima se interesuvat za tazi nuvina u setnotu vreme. Aku nestu ni te interesuva, tugaz ni ji ulagas, ni je li taj? Ama aku bas te interesuva tazi nuvina, tugaz cekas s niiztarplenji da vidis jos kako i kace za badi napisanu u neja. Takazi rating sti napravili na "Nasa glas" s vaste komente, kakajtu ni smi mogali nitu da sanuvami u naste naj-hubancite sanve. Za tuj vu zafalem, dragji komentatore! Karejti ji sam taj, ci ij dubre! Nideti se ustave! Samu naprec!...

Idin po-sardit komentator ij napisal slednotu:
"Brajce piset kace stet i kolku stet ama sas idna kondicija! piset sam u vastu licnu ime! Ne u imetu na sate banatsci balgare palcene!ni smi saglasni ni razbiret? gabade da se udlaci kuje za baj korektnotu pisanji na banatscite balgare palcene tugaz za moj da pisit i nikuj niste duma nistu du tugaz NE!
Ne u imetu na sate! JASNU?"

Brej, kace ni smi te znajali du siga! Nitu ni mozis da si izmislis kako smi izgubili! Ci taj "hubanci" znas da se sopas i da zapuvedvas! Umrel ij Hitler, umrel ij i Stalin, a Ceausescu sa gu grabnali "hargjevite" hora, pa smi ustanali siga "saracita" i nema koj da mu zapuvedva i da mu se sopa. Ud ga zaduvami za idin takazi istensci Diktator, kaca tebe! Lel horata sa puzelni, sa zadni da imat takazi sprudin Diktator, kojtu da nji zapuvedva i da znaji da se sopa. Lel tija tlejat za takazi vladanac kaca tebe, naprec kogu da triperat, da mu se klanat i da mu pejat Osana.
Steta ci ni si zuvel u vremeto na Inkvizicijata, ci tam bi stignal gulem sef! Ama ni je kasnu nitu siga, u Asija i u Afrika ima jos darzavi, kujatu trasat diktatore.
Srecin ti pac!

12:05 PM, July 20, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Ljubopitni smi na vasa otgovor i vu blagodarim guspudine,zastotu nismi se mislil ci ima hora kujatu razbiret i vervat u nasta itena .hubeve sti mu utguvorli na toz! nema kako da trasat takviz hora mezdu namu! bi blo dubre sate detu mislat drudji fel da se izselat stut moj po barz u po gornite spumenat mesta ud naa prijatel! kojtu nije sas namu i prutu namu-tuj sm ij kazval i naprec sas gudini!
Tez kujatu sa sas namu sa bas unez za kujatu ji spumeneval nasa gulemija S. Brukanov u pocnivanjitu na nasta originalna demokracija u '90 gudini. Se gordejmi sas vas guspudar i vu molim da pisit jos!
,,UMNITE" sa sas namu-

dezurnite redaktore

9:18 AM, July 21, 2011  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home