Wednesday, April 02, 2008

226

Test ud Harvard!

Po-dolnija test ij bil naprávin ud departamenta za geriatrija ud pručutija universitet Harvard. Sadneti spukojni i probajti da prečéti seku idin red na glás, biz da grešiti. Aku sti grešili, treba se zavarniti na parvija red. Se duma, či horata po-stári ud 25 gudini ni sa kadarni da svaršat testa du krája. Vu žéla sreća!

1. Tuje ij taje visoku.

2. Da ištiš možiš dalboku.

3. Nikuj néma da vidiš.

4. U rakata daržiš žitu.

5. Ni si zajat dnés.

6. Biz niti idin lej.

7. Gladeš dartija darták uvit.

8. Ud tažku vreme ubit.

9. Gada hvarlin na tura.

10. Kača gá idin umrel.

11. Niti cel menut žuvel.


A sigá se zavarni udnovu i prečeti sámu pu tréćata hurta ud seku idin red, ud gore na dole!!! Čestit 1 April!

========================================

Se duma, či idin mladok, palćenin ud nášte, ij utišal iz sveta, da si trasi sréćata. Stignal ij toj u idin gulem váruš i se misli, či treba si trasi rabota. Kaćétu šéta pu ulicite, vidi u péndžarata na idin gulem magazin idna ubjáva: „Trasimi prudaváč“ Homa ij flezal vatre i ij iskal da hurtuva sas šéva. Toj mu ij rékal:

- U náša magazin purdávami ud satu: ud igli du rakéti. Dali za možiš da izburáviš? Purdával li si nekupać neštu, u toja žuvot?

Mladoka se ij zamislil málku, mu ij dušlo napámeć kaćé ij hodil sas bába mu iz pijácete ud Timišvár, da purdávat patladžánj, čarvén pupér, časnov luk i točini listá, taj či ij mradnal kurážnu s glavata či „Aha!“. Šéva na magazina ij zaharésal náša mladok i mu ij rékal:

- Za te zama na proba, za idna nedele. Utre ránu da si tuka! Večerta, sled gá zatoriti magazina, za doda da vida kako si navaršil.

I taj, na utre sutrenjta, makár či ij blo petak i málku gu ij marzelu da stáni ud odara, náša mladok ij dušal na rabota. Cel denj ij sedel iz magazina, i katu ij stignalu vremeto da gu zatorat, se ij pujavil i šéva:

- No, kako si navaršil dnés? Kolku kupuváče si udslužil? Kolku tima sa kupili neštu ud tébe, dnés?

- Pa lel idin!

- Sámu idin? - se ij razsardil málku šéva. Pe lel nija na denj imami kulu 20-30 kupuváče… Za kolku nosce si mu purdál?

- Za 101.237 dolára!

- Za 101.237 dolára? Pa kakaj gjáv si mu purdál za tolkus nosce? – se ij začudil sigá šéva.

Mladoka ij počnal da mu prekázva:
- Parenj sam mu purdál idno manenu karliče za riba. Posle sam mu purdál idin karlić po-gulem. Sled tuj sam mu purdál idna vadica, ud náj-hubavite. Posle sam mu purdál i drugjijete urede nužini na idin ribár – ud šápka du kuka - i sam gu pital, či di misli da utidi na riba. Toj ne znájal kako da mi udguvori, taj či sam mu predlogal da si kupi idna lagja s motur, za da moži da luvi riba ud nasreć udata. No sled katu ij kupil lagjata s dvá moture, čeleka mi ij rékal, či sas négva stárija automobil Honda Civic nište moži da tagli takvazi lagja pu patištata, taj či sam mu purdál i idin nov automobil 4x4 Expedition…

Šéva ij ustánal sas zinati ustá:

- Brej, pa da znáš či si strášin! Čeleka ij flezal za da si kupi idno karliče za vadica, a ti si mu purdál lagja i cel kamion!?!

- Á, ne! – udvrášte mladoka. Čeleka ij flezal za da kupi tampone (pamuk) za žinata mu pa ás sam mu rékal: „Brej, lel taj kaćétu utre ij sabuta, a sas žinata ti ni možiti da páviti ništu, bi blo fájanu da utidiš na riba…

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

pa ud cuia famia se tagli toz?

10:32 PM, April 02, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home