Saturday, March 22, 2008

223

Imálu ij nekupać idin sadija, kojtu makár či ij bil ćorav, ij bil puznát na sekade za négvata hitrust. Idin denj ij dušal vaz négu idin targovic da mu se revé, či ud magazina sa mu bli udkrádnati mlogjije raboti, ama ni znáj, či koj ij kradéca. Sadijata gu ij nakárel da izvádi vratáta ud magazina, pa da mu gji dunesé. Sled tuj, ij dál zápuvest da važat tezi vratá u centara na pijáca i da gji bičuvat sas 50 biča, zaštotu ni sa si upázili stupánina ud kradéca. Sa se prebráli mlogjije hora u pijáca, za da vidat takozi, kakotu du tugázi nisa videli: kaćé sa pedépsani idnija vratá...
Sled katu ij izbičuval vratáta, sadijata se právi či gji pita, na glás:
- No, sigá za ubáditi li koj ij kradéca, ali za vu dáma još 50 biča! I si ij navél uhotu kantu tej, kača gá sluše, kaćé mu šapnat neštu. Posle si ij izdignal glavata kantu náruda i ij rékal:
- Vratáta dumat, či kradéca ij ondzi, kojtu ima na kačulata idna pájažina!
Homa ud megju horata idin si ij ugudil rakata na kačulata, za da pruveri. U tozi moment sate sa si dáli isáp, či koj ij bil kradéca...

(Anthony de Mello)

========================================

Igrata kujatu ubiva ráka

Za kompjuternata igra "Re-Mission", kujatu za ja nameriti na ádresa http://www.cancergame.org i kujatu ij biz pláća, se duma, či ubiva. ...ráka. Distina dicá, bulnávi ud rák, sa uspeli da uzdrávet, sled katu sa igráli tazi igrta, u kujatu treba da izgarmiš i da ubiš idnija kletći (celuli) s rák. Napávina ud Yuko Oda i Dave Kristula, u igrata ij hurtata za idin manen robot (nanobot), zván Roxxi, kojtu flezi u telotu i počni da ubiva kletćite s rák. Igrata ima 20 misiji i u seku idnja ud tej igráče se bori s različni formi rák. Toj razpulága sas idna logura uružija, kaćétu naprimer: Kimio Bláster, Antibionična Rakéta i Radioaktivna Puška, s pumuštta na kujatu moži da učisti bulnávite mestá. Dofturete dumat, či igrata ij mlogu dubra, osubitu za mládite paciente, kujatu pu tozi náčin usaznávat procesa na uzdrávenjétu; u momenta na lekuvanjétu bulnávite častu pate pádnat u depresija, a tazi igra gji pumága da menat prez po-trudnite momente. No tá ni zamestva kimioterápijata naprimer, a sámu pumága, kača idin fel psihična terápija.

========================================

Satanistkata čarkva ud Rumanija (http://www.bisericasatanista.org) ima véć više ud 6.800 člena, kujatu žélat da se zapišat u "Secretariatul de Stat pentru Culte", za da stánat oficiálnu prepuznáta religija!
Satanizma se ij pujavil u Rumanija nejdi prez gudinite 1980, kugátu nekolkus mládi sa si bli naprávili običája da hodat u različni grobišta i da pálat tám oganj. Sled 1990 g. satanistete sa se uzmložili, ama pá sa bli dosta málku i sa se vládali još "ditinsći": sa se upivali, sa slušeli muzika "jáku", sa kratili tuk-tám pu neku križ. Sled 1995 g. u Rumanija ij počnala da se purdava knigata na Anton Szandor LaVey, "Satanistkata biblija" i mlogjije mládi sa počnali sas sastanistći magji. Prez 2002 g. sa bli véć dubre organizirani, pud imetu "Satanistkata čarkva", sas sájt na Internet. Na tejntata Internet starna moži da se zapiši sekuj, da si prodi svetičitu, da se zapuiznáj virtuálnu s drugjijete členve. No udvan tezi virtuálni srešti, ima i "istensći" srešti, kujatu se právat na falezata ud Constanţa ali na idna mestnust zvána "Bázata" ud Brăila. Dnés u seku gulem váruš ud Rumanija ima i sataniste.
U drugjije daržávi, kaćétu Ámerika, satanistete sa prepuznáti oficiálnu. Dali skoru tuj za se sluči i u Rumanija?... Za da badi prepuznáta kača religiozna asociácija "Satanistkata čarkva" ima nužda ud slédnotu: da ima idin statut, idin simbolo, da ij dejstvala u Rumanija ud 12 gudini, da ima náj-málku 300 člena. A za da badi prepuznáta kača reliogiozin kult treba da ima 22.000 členve, pa tugázi moži i da dubáve parična pomušt ud starna na daržávata - duma Bogdan Moroiu, konslier u Secretariatul de Stat pentru Culte.
Rumanskata Patriárhija, prez Constantin Stoica, duma či ništé se meše u tazi problema: "Ni jé rabotata na Čarkvata, či kako ištat da právat satanistete. Némam kako da komentirvam" - duma Stoica.
Etu nekolkus pravilá ud "Satanistkata biblija" na Anton Szandor LaVey:
1. Nide dáva savete, aku ni sa ti iskani.
2. Nide si prekázva nakázete na drugjijete, aku ni si cigurin, či tija žélat da gji čujat.
3. Kugátu fleziš u svetotu mestu na drugji nekuj [u druga čarkva], pukaži pučitvanji, drugjijáče nide hodi tám.
4. Aku nekuj flezi u tojtu svetu mestu, pa ni ti pukáži pučitvanji, utnásej se kantu négu biz mila.
5. Nide právi seksuálni predláganjéta, aku vidiš či ni si žélin.
6. Nide zéme unuj, kujétu ni jé tojtu.
7. Prepuznáj puterata na magijata, aku ti ij pumognala nekupać. Aku ni ja prepuznáš tazi putera, makár či si ja "vikal" i te ij pumognala, za izgubiš satu, kujétu si dubávil prez néja.
8. Nide se revá ud ništu.
9. Nide právi hargjevu na dicáta.
10. Nide ubiva márvata, udvan aku si atakuvan ali za tojta hrana.
11. Nide preči na nikugu. Aku nekuj te preči s neštu, pumuli gu da zastáni. Aku ni zastáni, uništi gu.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home