Monday, September 29, 2008

335

Emisijata Rádio Timišvár 28 september 2008 g.
Boomp3.com

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nuzin sam da uputrebuvam bloga na Nick Markov za da si izkaza idna ideja, kujatu Svetlana Karadzova ni mi dupuste da ja izkaza u tejna blog ("Falmis"), zaradi tuj, ci sam "anonimen". Interesnu ij, ci i u tejna blog ima opcijata "anonimen". Aku Svetlana ni zeli da se ubazdet anonimni komentatore, tugazi neka iztriji tazi opcija. As misla, ci druga ij bla pricinata, ci ij udhvarlila moja komentar. Etu komentare, kojtu se utnase na postirvanjetu ud 20 september 2008 g. u svazka s 10 gudisnotu praznikuvanji na beatifikacijata na Blazenija Evgeni Bosilkov:

U idin tejin komentar, Svetlana ij kazala slednotu:
"За закриването на училището всеки от нас е виновен - при липсата на деца не можем да се надяваме подобна институция да оцелее."

Sam palnu saglasin s tuj po-gornotu tvardenji na Svetlana i zela da dupalna slednotu: sinca se radvami, ci siga ima sistri ud banatski balgarski proizhod u razlicni carkovni redove. Samu ci (u Rumanija) tezi sistri rabutat za drugjije, a ne za namu banatskite balgare. Misla, ci ni smi tolkusi "bugati" da mozim da si dupusnim da darevami pomust na rumancete, du katu nija sami imami nuzda ud pomust za da ni se izgubimi. Naj-glavnata "misija" za siga, misla ci ij tazi, da imami po-vise dica, kujatu da sa garanti na nastu badeste. Zastotu biz dica, nasa pac u istorijata za se svarsi. Tazi misija, misla, ci ij po-glavna za namu, ud kacetu makar kuja da ij druga misija.

Si ista uproska, ci ij trebalu tuka da si izkaza idejata, a ne tam kadetu bi trebalu da badi tejnotu mestu, to jest u bloga na Svetlana. Aku gresevam ja, mola vu, ubadeti mi, no ilati samu s validni argumenti.

S pucitvanji kantu sate citatele na tozi sajt.

8:41 AM, October 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

gupudar , as ni razbirem svazkata...
za kuja sistri i hurtata? i kakva i tejnata krivica ci banatskite balgare
nemat dica? tija rabutat tam detu gji nakare carkvata i ne dit mislim nija!
Banatskite balgare da bija pocnal u istena da vervat u BOGA i da darzat negvite zapuvesti BOG bi-se ubarnal kantu tej!

Na zalust naste Carkvi ud denj za denj sa se po prazni a drugijete mesta ne taj ''blagusveni'' detu mladite gji izpalnivti ni gji ucat
da zuvejat u familija negu na protiv!

Taj ci: As misla ci naj glavnata rabota za sega ij tazi-Da se ubarnim kantu Satmoznija Storitelj
stut moj po barz pa za ima toj briga za namu damu ima i na daljia i da ni se izgubimi!

5:32 PM, October 02, 2008  
Anonymous IvAnKa said...

Milni brajce i sistri (pu jazic, vera i t.d.),

1. Sekuj ima pravu da misli, hurtuva i pravi kakotu isti, ama u ramcite na legalnotu i moralnotu, tojest du kolkutu (obektivnu) ni preci (na) drugjijete.

2. Sekuj ima opcija: da stani Bozjij sluzitelj (aku ima, u istena, tuj vikanji i darba za da badi misnic, kalugjerica); da se zeni ali ne; da prava dica ali ne.

PROBLEMATA NI JE CI NEMA ZADOSTA DICA. DRUGA IJ PROBLEMATA. KAKO PRAVIMI S TEZI DICA... KACE GJI UTRANVAMI? UCIMI LI GJI NASA JAZIC I NASTA VERA? DAVAM LI NA TEJ NASA LICIN DUBAR PRIMER?
NA PRIMER: KAKO VREDI, CI RODNICITE SA I DVAMATA BALGARE-PALCENE, AKU NI SI NAUCAT DITETU (DICATA) DA ZNAJI (ZNAJAT) BALGARSCI-PALCENSCI?
VREDI LI S NESTU FAKTA, CI IJ NAUCAT DA ZNAJI NEKU POEZIJA I NEKU PESMA NA PALCENSCI, CI IJ PREMENAT U PALCENSKA NARUDNA NUSIJA, AKU TO, TAZKO MU S DITE, DABE RAZBIRE GA MU HURTUVAS NA PALCENSCI?! DITETU NI JE KRIVU! AMA GA PURASTE, KAKO ZA KAZI? PU KAKAJ NACIN ZA SI KARE NADALJA PALCENSCIJA KORENJ, GA TO DABE RAZBIRE PALCENSCI. (UTNASEM SE KANTU PALCENETE UD RUMANSCIJA I SRABSCIJA BANAT, NE KANTU UNEZI, KUJATU SA SE ZADUMILI UDKOLE I SA ZA DOVEKA NA DRUGJIJE MESTA PU SVETA).
PUZNAVAM RODNICI, KUJATU SE KAJAT, CI NI SA SI NAUCILI DICATA PALCENSCI. PUZNAVAM I IZVARSINI HORA, KUJATU SE KAJAT, CI TEJNITE RODNICI NI SA GJI NAUCILI NA VREME PALCENSCI.PUZNAVAM DEDVE I BABVE, KUJATU SE ZALAT, CI NI MOZAT DA SE RAZBERAT S TEJNITE UNUCI NA PALCENSCI, A UNUCITE GARCAT NOS I SE SARDAT AKU STARITE PROBAT DA NJI PURDUMAT NA PALCENSCI! ...
IMA I DRUGJI... PARADOKS:
DITETU IMA MAJCA PALCENKA, A BASTATA UD DRUGA NACIJA. DITETU ZNAJI PALCENSCI, AMA U „RECENSAMANTA“ - „PREBOJEVANJETU“ IJ UPISANU PU NACIJATA (NARODNUSTTA) NA BASTATA.

Etu, nekolku aspekti, faktore, kujatu imat prinos za ... nastu „purpadenji“. U zakljucenji:
1. spadenjetu na razdaemostta (scaderea natalitatii);
2. ninaucevanjetu na balgarscija-palcenscija jazic, kojtu ij parvija faktor za etnicescija identitet na makar koj celec ud na tazi planeta; kace ditetu bi mogalu da ubice, pustuva i ceni... tuj kakotu ni razbire, ni sa ji naucili negvite rodnici? (ij hurtata za jazika);
3. fakta, ci u prebrojevanjetu na naselenjetu - recensamantul populatiei, u rubrikata „narudnustta“ - „nationalitatea“ mozi da se upisi samu idna „etnija“, a ima se po-vise meseni familiji. AMA aku ditetu bi znajalu palcensci i bi usestelu i „palcensci“, tugaz ga puraste bi imalu PRAVU NA IZBOR u svazka s kakaj da se deklarira u prebrojevanjetu.
Etu, samu nekolku ... raboti...

Dano Satmoznata Bozanska Pruvidnust da mu upazi, ujakni i... razsvetli!

IvAnKa

10:00 PM, October 02, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Brej, kakva polemika ij predizvikal moja komentar! Misla, ci ij dubre, ci ima interes kantu takvizi problemi. Tuj zlamenuva, ci moja (parvija) komentar ne bil za bedeva...
Siga bij stel da udguvora na idnija pitanci "izdignati" u drugjija komentar. Za da nema nirazbirenji, parvu za citiram otkasa ud tozi drugjija komentar:

"gupudar , as ni razbirem svazkata...
za kuja sistri i hurtata? i kakva i tejnata krivica ci banatskite balgare
nemat dica? tija rabutat tam detu gji nakare carkvata i ne dit mislim nija!
Banatskite balgare da bija pocnal u istena da vervat u BOGA i da darzat negvite zapuvesti BOG bi-se ubarnal kantu tej!"

Ij hurta za sistri ud razlicni carkovni redove, kujatu rabutat u Rumanija, u Balgarija i mozi bi i na drugjije mesta.
Pitat "kuja ij tejnata krivica ci banatskite balgare nemat dica?". Otguvora ij, ci tija nemat niti kakva krivica. Naprotiv, tija varsat dubri i koresni raboti za horata i sekuj ij palnu slobudin da si izbere kace zeli da zuveji i kako zeli da pravi sas negva zuvot. Ta, krivicata ij nasta, to jest na namu sincata kaca obstnust. Zastotu ij nuznu da razberemi predimstavata na vremeto, kujetu ji zuvejmi. A tezi predimsta za siga glasat, ci aku prenebregvami (zanimaremi) nuzdata da imami po-mlogjije dica, tuj nestu mozi da duvede kolku skoru du kraja na nasa pac u istorijata. Sam dal tozi primer sas sistrite, samu za da pudbeleza tuj, ci nija banatskite balgare smi gutovi makar ga da se alduvami (zertvuvami) za drugjijete, no castu pate si prenebregvami (zanimarvami) naste sobstveni interesi, kaca obstnust. Tazi ij idinstvenata "svazka" sas sistrite.

U svazka s verata u Boga, sam palnu saglasin s tuj, kakotu sti pisali. Samu, ci, dupusneti mi da dupalna jos i tuj, ci Bog ij zapuvedal na parvite hora da se uzmlozvat i da napalnat zemete s naslednici. Dara aku uistena zelim da izpalnevami Bozijte zapuvesti, tugazi hajdat da pocnimi s tazi zapuvest, kujatu Bog ja ij dal na parvite hora. Misla, ci naprec Satmoznija Bog treba da stujemi sinca pravi i iskreni, biz da se krijmi nazac niti kakvi celesci pravila (bli tezi pravila i carkovni)...

Aku sam uvredil nekugu s tozi otguvor, si ista uproska. Celta ni je da prava polemika, negu da probam da predizvikam sabuzdenjetu na savestta.

S pucitvanji, (za siga jos)
"Parvija anonimin"

11:44 AM, October 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Sate po-gornite komentatore imat právu,du nejdi.Dá,ima nužda za vervanji u Boga i krastijánsći žuvot,taj kaćétu smi naslidili ud nášte stárite.Drugjjáče satu puléku počni da se razvále zájdnu s upádaka u morálnusta na horata.Vidimi báš u teze deni di stiga dnéšnata bizbožnust,kugá s lákumust unezi détu ništu ni proizveždat spekulirvat sas parite na drugjijete.Ama sámu s vervanji ništé se upázimi kača balgare-palćene,zaštotu napreć Satmožnija sate sa idnákvi,néma náciji.Napredaka ij dunél s négu trudnusti s kujatu sate malcinstva se borat,a tuj ij globalizácijata.Paradoksa ij tuj či sigá kugá smi náj-slobudni i sekuj moži da si izberé négva pać u žuvota,broja na náštu malcinstvu na mestu da rasté to namaleva. Vájda báš zaradi tuj,otu néma unuj nividinotu pretiskanji ud familjata,ud kumšijete,ud sasélenete détu ij blo nekupać.Sekuj ij sigá slobudin i ni sluše upatvanjétata na misnicite,negu právi kakotu šté.Idnaž katu palćenina ij bil uddelén ud zemete,i paurijata ij stánala neštu s kujétu da se srami,ni mu ustánva drugu udvan da si trasi drugji náčin na uživenji.Zaštotu pu seláta néma náj rabota-sámu zemedelstvutu,taj mlogjije se izsélvat.Kugá zažuvejat na lucku mestu prejemat i običájete i jazika i narávete na čuždite i taj se pretupevat.Tuj satu ij sveizvestnu i ij blo ubáždenu ud po-mudri s po-više právu da hurtuvat ud méne.Aku pa nekuja imat unuj vikanji i se udlačat da si izberat žuvota u služba na drugjiete i na Boga treba da smi falosi s tej,tija ni sa izgubéni negu "raznáset" sledi kantu véčnotu udkupénji i vesti za námu pu di hodat u tejnata misija.A nitu nisa tolkus mlogjije za da naškodat broja na palćenete prez udlačvanjitu da ni ustávet naslidnici.Náj negativnotu za náštu malcinstvu ij tuj či mlogjije napuštet tejnite dumá i ni žuvejat u tejnata katadenjšnust u kontákt s drugjije palćene.Drujijáče ubádinu da bi žuveli mlogjije palćene na idno mestu pu seláta sas idno i saštu zanimávanji bi imáli mládite šánsi da se puznájat,svazvat brák,narudat dicá,predadat jazika i običájete i badeštotu ni kača utdelnu malcinstvu bi blo garantiranu.
J.N.

12:25 PM, October 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://www.jurnalul.ro/articole/135534/drumul-catre-minoritati

http://www.renasterea.ro/ro_articles.php?id=11717

http://www.renasterea.ro/ro_articles.php?id=11617

5:14 AM, October 11, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home