Sunday, August 17, 2008

302

Idin čeleć, kojtu ij žuvel u planinite, si ij varvál prez nuštta iz gurata. Na idnaž ij lasnal i ij počnal da páde u propastta. No u sétnija mig ij uspel da se uluvi u nekakvi klonjta. Uplášin, ij počnal da vika za pomušt, ama nikuj ni gu čuj! Pugladel ij nanadole, ama ne videl ništu, sámu čarnata tamnina i propastta mu se ij videla biz danu. Lésnu možimi da si predstávimi, či prez kako ij menal tozi čeleći celata nošt. Racite sa mu iztrapnivali i smraćta gu ij debnala ud sate starni. No, léku-puléku ij izburávil du zuri. Katu ij pugladel pá na nadole ij videl, či na 15 centa ij blo danutu na propastta i ij mogal sata nošt da sedi spukojnu i biz stráj, umestu da mené prez tezi groznite momente.
Ás moža da ti ubáda tuje: Straja ni jé po-dalkboć ud 15 centa! Sigá ustánva na tébe da udlačiš, dali za sediš zakáčin sas racite u klonjtata i za si prevarniš žuvota u košmár, ali za pusniš klonjtata pa za sediš na tojte kráka. Néma ud kako da te badi stráj!
Osho
========================================
Aku bi razbrál, či dnés za umréš, kako bi se slučilu? Bija te interesuvali još noscete? Ud idnaš, sekakva žélba za nosce bi te napusnala! Aku dnés bi bil sétnija denj ud toja žuvot, ni bi gu izháral za da se misliš na utrešnija denj i na noscete; zaštotu ni šté ima niti kakaj utrešin denj. No taj kaćétu nija žuvejmi za utrešnija denj, noscete sa stánali mlogu glávni. I zaštotu ni žuvejmi, a sámu právimi kakotu právat i drugjijete, noscete sa stánali mlogu glávni.
Nekuj ij počnal da si gradi kašta, i ti se usešteš či si po-dolin ud négu. Napreć sas neku denj si bil zaduolin ud tojtu kaštiče,ama sigá, kátu nekuj si gradi po-gulema kašta, se ij javilu i sravnevanjétu: sigá ti se usešteš po-dolin, toja ego ij naranén. I bi štel da imaš i ti nosce.
Utarvi se ud sate sravnevanjita, za da možiš da se rádvaš na žuvota. Tozi, kojtu se rádva na žuvota, néma niti kakvi žélbi za imánji, zaštotu toj znáj, či istensćite neštá, na kujatu vredi da se rádvaš, ni možat da se kupat sas nosce. Ljubovta ni moži da se kupi. Dá, seksa moži da se kupi.
Taj či, idin čeleć kojtu znáj kako zlamenuva ljubovta ni šté badi interesuvan ud nosce. No ondzi, kojtu ni znáj kako ij ljubovta, za treba da ustáni interesuvan ud nosce, zaštotu s noscete moži da si kupi seks, i toj sámu seksa gu puznáva.
Ni možiš da kupiš nebeto palnu sas dzvezdi. Na čeleka, kojtu znáj da se rádva na nebeto palnu s dzvezdi ni šté mu badi briga za noscete. Ni možiš da kupiš idin zález. Cigurnu, možiš da si kupiš idin Picasso, ama ondzi, kojtu znáj da se rádva na záleza ni šté badi interesuvan da kupi idna svetica. Samija žuvot ij idna tolkus hubanka svetica, i to žuva. Horata kujatu ni znájat da gladet záleza sa gutovi da si kupat svetica ud Picasso za miljone dolara. Tija ništa znájat niti makár kaćé da ja zakáčat: práva, na izvitu, sas krakatá na nagore, ama ištat da nji pukážat na drugjijete, či tija imat svetica ud Picasso.
Sam čul, či idin bugát čeleć ij bil dušal idnaž vaz Picasso i mu ij iskal da mu naprávi, na barži, dve pikturi, za kujatu bi platil makár kolku. Picasso ij iskal idna mlogu gulema cena, zaštotu ij imál sámu idna piktura gutova i se ij mislil, či bugátija niši ima nosce za dve. No bugátija se ij saglasil, taj či Picasso ij zal gutovata piktura, ja ij udrezal na dve i mu ja ij dál. A bugátija ij mislil, či ij kupil dve pikturi.
Sam čul i druga prikazka: na idna izložba na Picasso, sate sa mu fálili pikturite. Na idna féć sa se sabráli sate naoklu idna ud náj-abstráknite pikturi - otu aku neštu ij abstráktnu, to ij idno predizvikvanji za intelekta i seku kritik išti da pukáži, či ij razbrál za kako ij hurtata. No tugázi ij dušal Picasso i ij rékal: "Čekajti málku, nekuj ij zakáčil taze piktura naopaku" - i ja ij ubarnal. A tija sa ja fálili tolkus mlogu!
Picasso, Aficionado (1912)
Aku znáš da se rádvaš na idin trandáfer, na idno cafnatu darvu u dvora, na planinite, na téčite, na dzvezdite, na Meseca, aku znáš de se rádvaš na horata, ništé badiš tolkus interesuvan ud noscete. Obsesijata za noscete se pujaveva zarad tuj, či smi zabrávili da se rádvami. Zarad tuj noscete sa ustánali idinstvenotu neštu s kujétu da se fáliti - tolkus prázin ij váša žuvot... Ás ni vu dumam da se udkážiti ud noscete. Tuj neštu sé vu se ij ubáždelu i nisti se umenali. Ás za vu ubáda drugu neštu: rádvajti se na žuvota, praznikuvajti žuvota i obsesijata za noscete za se iztupi. I ništé ustáni sled néja niti kakva rána.
Osho
========================================
Idin reporter pita idin stár čeleć:
- Vija báš imati 114 gudini?
- Dá!
- Pa kako sti právili, za da dustigniti du tezi gudini?
- Sam imál iztarplénji...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home