Sunday, August 10, 2008

294

Gulema zafálnust na Jáni Négjva, kojtu ij skaniral idna mlogu interesna rabota:
Pismotu na Jozu Rill kantu G.S. Rakovski:
Kakvi hubavi spomene mi ij sabudil tozi tekst… Katu sam učil u Sofija, sam hodil dosta častu u Nárudnata biblioteka. I pánta či u desnicata ij blá sálata sas stári periodični publikáciji, kadetu sam imál dupušténji da flezvam. Homa pukraj vratáta ij blá kolekcijata na “Periodičesko spisanie na balgarskoto knižovno družestvo v Sofia” i kolekcijata na “Sbornik za narodni umotvorenia i narodopis”. Kolku pate sam gji razgánel... U tejnite starni sam bil čal i za tuj pismu, i misla či parvata naučna státija za námu, napisana ud Cirbusz Géza prez 1882 g., kujatu se ij namervala u prevod na balgarsći jazić u “Perjodičesko spisanie”, kn. XII-XIV, 1884-1885 g. [Aku já bi mogal nekuj da ji skanira i tuj, bi blo gulema rabota!]. I još mlogjije drugjije interesni neštá: “Sbornika” na brájćete Miladinovi, studijite napisani ud Ljubomir Miletič, “Bit i kultura” na dr. Karol Telbizov i t.d.
Se nadevam, či idin denj satu tuj za možimi da ji saberémi u nášta Virtuálnata biblioteka...

* * *
Sam se mislil ás kolku sam se mislil, na dalboku i na šaroku, pa sam izmislil, či ni bi blo hargjevu da grupiram nekać sate knigji ud Virtuálnata biblioteka, za gá imati ćéf da četéti, da ni treba „prelistvati“ sat blog u trasenji na knigjite. Taj či sam počnal da rábuta na idin sájt speciálin za bibliotekata (http://www.nasaglas.link.ro/virtualnabiblioteka/index.htm). Dizájna sam gu „uzájamil“ ud sájta na Jagiellonskata biblioteka s nadeždete, či „brájćete“ ni šta mi se razsardat (sam gu adaptiral málku). I taj kaćétu seku idna seriozna institucija, blo tá i virtuálna, treba da si ima sobstveni „beleci“, sam izmislil (prepuznávam, vájda na barži) i idnin blazonj za nášta biblioteka:
na idin štit srebren (srebrenotu simbolizirva mir, spukojstvu, isrenust) sedi u centara idno kulelo (kulelotu na sadbata, kujatu mu ij lutala pu sveta i mu ij dunéla tuka, u Banát), i idna utorina kniga, na kujatu ima kinensći-japonsćija simbol za véčnust. Sam ugudil tozi simbol za da unesa málku misterija ama i za da pudbeleža tuj, či smi utorini kantu sveta, kantu satu. U desnicata sedi perotu i mu deka da pišimi i nadálja a u levicata sedi ángjela, kojtu da mu bráni ud satu zlo (toj za námu zlamenuva nášta vera, kujatu mu ij upázila prez vekovete a u heráldikata simbolizirva dustojnstvu, glorija i pučitvanji).
Aku imati drugjije ideji, ubadeti mi!
Sam se mislil i na idin slogán, da ričémi: „Verba volant, scripta manent”.
Za sigá tozi sájt ij sámu idin proekt, sam ugudil na seku starna sámu pu neku primer, za kaćé bi izgladvalu i čekam vášte ideji za pudubrevanji!
Čekam da mi ubáditi dali sti saglásni sas kategorijite (“Religija” i t.d.) ali bi trebalu drugjije? Izparvu ás sam se bil mislil sámu na dve: “Nija za námu” i “Drugjijete za námu”, posle sam Štel da grupirami knigjite pu jazika na kojtu sa napisani no posle sam si rékal, či taje vájda ij po-dubre.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Fájanu si naprávil,le to véć se-j useštela nuždata još sas po-stárite brojve na nuvinata,
spisánjitu i parvite knigji za kujatu ne imálu mestu na sájta na Nášá Glás.Linkve kantu blogve i sájtve sas kontent svazan s námu bi bli haznuviti za unezi kuja paruv pać za se sretat s tazi biblioteka.Pá taj fáli i dezignácija či kakva ij,to jest jásnu kázanu či tazi ij banátska balgarska biblioteka(po-više za korist na čuždencite,či le nija znájmi).Nikuj vája ni ima u négvata kolekcija satu napisanu na náša jazić ali ud drugjijete za námu.Za tuj napraveti idno naznajénji u sledvaštija broj na nuvinata za puleznusta da se skanirat i preberat sate tezi raboti,saštu apelirajti za putrebnite stvári nužni za duvaršvanji na toja projekt.Gerba ni mi náj hrésva,ne tolkus simvolete negu kaćé sa naredéni,angjela preliče mlogu na noštna dáma a na mestu japonsćija simvol neku znák ud glagolicata (le ij balgarsku) bi izgladval po-dubre aku málku misterija si iskal.Razdelete moži da se málku umenat posle aku ni udguváret.U idna reálna biblioteka gá flezi čeleć gu pusretat znáci kuja da gu nasočat kantu "fiction" ali "nonfiction",a svetičitata za treba i tija da se razdelat pu različni kategoriji.No tuj nijé tolkus glávnu još,negu kako za se namerva vatre gá se pudpalni satu.Tuka bi mogalu da se publikuvat i tvorbi kuja u reálnija svet némat mlogu šáns da se napičetat skoru,ali prebráni na idno po-interesni statiji ud vestnika(naprimer prikazćite na dedu Bonu Rigjva kuja smi gji čali udkole).Ti žéla uspeh i na mlogu gudini.
J.N.

12:56 PM, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nekolku interesni knigji megju drugjijete ud na sajta na:

http://www.promacedonia.org/index.html

BOOKS ABOUT MACEDONIA
КНИГИ ЗА МАКЕДОНИЯ
***********************************

http://www.promacedonia.org/bugarash/bnpesni/index.html

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ
СЪБРАНИ ОТ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
ИЗДАВА ФОТОТИПНО
"ИЗКУСТВО И НАУКА" 1981
***********************************

http://www.promacedonia.org/bd/index.html

Петър Богдан Бакшев
Български политик и историк от XVII век
Божидар Димитров (Второ издание, София, 2001)
***********************************

http://www.promacedonia.org/bk2/index.html

История на България
от Блазиус Клайнер,съставена в 1761 г.
Под редакцията на Иван Дуйчев и Карол Телбизов.
(Превел от латински Карол Телбизов, сверил Иван Дуйчев.)
Българска Академия на Науките, Институт по история
(Издателство на Българската Академия на Науките, София 1977
***********************************
http://www.promacedonia.org/tb2/index.htm

Трансилванските (седмиградските) българи.
Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии
Тодор Балкански (ИК “Знак ‘94”, Велико Търново, 1996)
***********************************

http://www.promacedonia.org/jchorb/st/index.htm

Българска диалектология
Ст. Стойков (1962, 1968, 1993; 4-то фототипно изд.
София 2002, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов")
http://www.promacedonia.org/jchorb/st/st_2_b_vun_2.htm
Б а н а т с к и г о в о р
***********************************

http://www.promacedonia.org/chipr/index.html

Чипровското въстание 1688 г.
Петър Чолов (Народна Просвета, София, 1988 г.)
***********************************

http://www.promacedonia.org/banat/index.html

ИСТОРИЯ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ
Яку Ронков, 1938г.
ДУХОВНИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ В БАНАТСКО
Петър Коледаров, 1938г.
БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ ДНЕС (ИСТОРИЯ НА ЕДНО ЗАВРЪЩАНЕ)
Светлана Караджова, 1998г.
"ФАЛМИС" - ВЕСТНИК НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ
"НАША ГЛАС" - ВЕСТНИК НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ
***********************************

http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/edinstvoto_banat_1.htm
Единството на българския език в миналото и днес
Българска Академия на Науките. Институт за български език (1978)
I. ПИСМЕНО-РЕГИОНАЛНА НОРМА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ОБЛАСТТА БАНАТ

3:56 PM, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Vu zamolvam aku znajti i aku stit da mi ubaditi adesa na mail na guspudare Jani Nigjiva.
Zafalem mlogu!


Nikoleta Cokanj
eticiocani@yahoo.com

11:40 AM, August 13, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home