Wednesday, July 23, 2008

286

Katu sam bil dite, ij blo „na moda“ da imaš džobnu nožče kujétu se utváre i kujétu, udvan samija nož, da ima kolkutu se moži po-mlogjije drugjie dupalnitelni neštá: utvaráčka za konzervi, za železni zaplatálći, za darveni zaplatálći, farkulica i kako li ne. Náj-jáćija ud námu ij bil idin, kojtu ij imál na nožčitu i... lužica. Smi si igráli pu različni náčine s tezi nožčita i, za sréća, ne tikalu krav. Taj či, aku já sti imáli i vija takozi nožče putraseti ji, natučeti ji i... etu kako možiti da napráviti:
Vu ij nužnu málku darvu ud lipa („tei“ na rumansći, „basswood” na anglušći) ali drugu darvu kujétu léku se prerabotva, dalgju ud kulu 12 cm i šaroku ud kulu 4-5 cm.
Svetičitata pukázvat sami kako ij za právenji. Uspeh u rabotata!
1 Comments:

Blogger -MC- said...

Wow that's very impressive! That takes some skill :)

12:14 AM, July 24, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home