Wednesday, February 08, 2012

677

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

похвално е, че има хора, които пишат на този говор

10:30 PM, February 09, 2012  
Anonymous Anonymous said...

NA KOJ?

7:40 PM, February 14, 2012  
Anonymous Anonymous said...

"na kogu" se duma.
Koj ij pisal? Cine a scris?
Koj = cine,
na kogu = cui,
Na kogu pisat? Cui scriu?
Na koj kat sedis?
Na koj = la care

Na kogu sa kinigjte? Ale cui? I NE NA KOJ

ali

Sekuj znaj da sadi.
Na sekugu mu harisva da se mese.
i NE NA SEKUJ mu harisva....

ALI

Nikuj ni prav nistu.
Na nikugu ni mu harisva da prav nistu.
I NE NA NIKUJ ni mu harisva...

Marijka C.

10:45 AM, February 15, 2012  
Anonymous Anonymous said...

Zafálem Marijku či si mu razsvetlila,možiš li sigá da mu ubádiš du gá (du kugá) za se haznuva sarbizma “nikade” namestu “nikugá” i di (kade) se namerva izura na tojtu znájenji,taj či i nija sami da probam da se naučim.

2:32 PM, February 15, 2012  
Anonymous IvAnKa said...

..."Babilonska turna"... ud kade se ij krénalu (počnalu) pa du di (kade) se ij stignalu (zasigá)...

... ud napisanotu ud parvija Anonymous, tojest ud
idno pufálvanji, kujétu na banátsćija balgarsći... jazić bi "kanjtelu" (dávam idin slobudin prevod, idna variánta na pretulmáčvanji, preubráštenji ud knižovnija balgarsći jazić na kujétu ij blo napisanu):
"Pufálnust ij, či ima hora, kujatu pišat na tozi govor".
Druga variánta na prevod:
"Dustojnu ij da se (pu)fáli, či ima hora, kujatu pišat na tozi govor".
Idin tréć (trétj) prevod bi bil:
"Zavredva da se (pu)fáli, či ima hora, kujatu pišat na tozi govor".
Sigurnu, či bi imálu i drugjije variánti za previždenjétu na dádinija tekst.
A na vlášći (rumansći), idna variánta na prevoda bi blá:
"Este lăudabil (demn de laudă) că, sunt oameni care scriu în acest grai".
Du tuka ništu strášnu.

Ama slédva drugjija Anonymous, kojtu se pita (sébe si) ali mu pita námu: "NA KOJ?" i s tazi simpluvána pitanka-pitánče (sastávina sámu ud dve hurtičita) utváre (za nekuja) "kutijčitu" na Pandora...
Pitankata moži da ij:
1. sámu taj, zafarlina u tozi post, kaćétu ij imálu du sigá, ud drugjije "zafarlini" pitánčita pu tozi blog...,
2. sva(r)zana s "tvard" vaRzelj za pasrvija komentár (dáklem na parvija Anonymous),
3. ...
Dáklem "NA KOJ?"... Kako "NA KOJ?":) "(Za)tratina" pitanka, biz svaršvanji na idejata...
Na paruv pogled ij hurtata (vájda) za niduvaršinata pitanka NA KOJ GOVOR? (NA KAKAJ GOVOR?)... I ni se va(r)zvami za otguvora, zaštotu tám bija bli drugjije "interpretáciji"...

No, moži da ij i taj pu kaćétu misli tréćija Anonymous(na puluvina Anonymous, taj katu se pudpisva na krája s Marijka C.), dáklem NA KOJ IJ PUFÁLNU?, pa tugáz se umenevat... rabotite. U tazi situácija ima právu tréćija Anonymous ("alias" Marijka C.), či korektnata pitanka bi blá NA(/ZA) KOGU IJ PUFÁLNU? Makár, či ima mogjije... tima, kujatu ni ulágat, pa haznuvat, uputrebuvat "grešinkata" forma...

9:18 PM, February 15, 2012  
Anonymous IvAnKa said...

Drugjija sétin komentár (zasigá):

Dáklemus :), aku ij hurtata za... makár kako, pitankata bi blá: NA KOJ? Primernu: NA KOJ (kakaj) jazić? (În ce limbă?)
NA KOJ ostrov? (Pe care insulă?)
NA KOJ MAŽ/NA KUJA žina sa tezi dicá?... U tazi sétnata situácija ij hurtata za "cazul GENITIV al substantivului"=RODITELNIJA padež na saštestvitelnotu ime(na bg.)
GENITIV = cel care generează, dă naştere (întrebarea "al cui?")...

A pak pitankata: NA KOGU=CUI (na rumansći)... géltva (važi) za "cazul DATIV al subst."=DÁTELNIJA padež na saštestvitelnotu ime
DATIV = dă (întrebarea "cui?")...

No, (ku)gá hurtuvami, nekuja ud námu ni "sedat" málku da se mislat, a "tratat" izrazite taj kaćétu nji se "vidi", "useštet" či ij po-lésnu ali kaćétu sa naučili ud tejnite rodnici...
Eeee... pa pá ij hubeve, či sa naučili neštu, zaštotu ima mlogjije dicá ud novite pukulénjéta ban. bg., kujatu ni znájat májćina ali/i baštinsćija jazić... A tuj véć ij druga tažna, žálna, "kompleksna" problema...

No, za da ni "zabrezna", se zavráštem kantu "lingvistično-gramatičesćite" ni(du)razbirenjéta ud tozi 684-ja post. Sam blá "zastánala" na tréćija Anonymous ("alias" Marijka C.), kujatu se ij putrudila da napiši neštu haznuvitu, makár či biz nužnite akcente (diakritici) ud náša jazić i s nekolku lingvistično-gramatičesko-logičesći grešći. Ama ni sam áz tazi, kujatu da sadi. Sámu sam štela, s pučitvanji, da pupráva neštu, kujétu ji znája. Či lel za kakotu ni znája, ni šta se mešem da se faluseja.:)))

Ima i č(i)tvartija Anonymous, no za tazi persona némam komentár:)))

Bij predlogala/prepuračela, da ni se krijmi pud tolkuz Anonymous 1, 2, 3, 4, pa makár da si napišim neku pseudonim/prekárvanji za da se razlikuvami idin ud drugji.
Istena ij, či "varvi", se dubližva Faršángjétu, kugá možim(i) da se maskirami=predrešvami=preprávemi i pud máskata na "ANONYMOUS"... No, pá, po-hubanći, remnivku i pravédnu ij kugá si napišimi neku... ime (kaćétu na primer ij napisal tréćija Anonymous=Marijka C.).
Sklučvam tezi "nekolku" redelčeta s idin primer na greška, kujatu častu pate ja právimi:
"Áz" mi harésva da...
Korektnata forma ij "Na méne" mi harésva da...
se pudpisvam katu:

1. IvAnKa
2. Anna Christina ali Christianna
ali
3. Bg. Banat Balkan
(Antonia Francesca, Claudia Silvia, Doris Gina, Ecaterina Elisabeta, Larissa Monica, Liudmila Svetlana, Magdalena Theresia, Mira Vera, Nadia Tania)

9:24 PM, February 15, 2012  
Anonymous IvAnKa said...

Ud náj-groznotu (pu stánji=situácija i pisanji):
"Ima bălgăre-pălchiene, kuiăt nî sî uciăt dîţată dă hurtuvăt nă bănatschi bălgărschi iăzichi."

... du (vájda) po-málku groznotu (pu pisanji, a ne pu stánji=situácija):
"Ima balgare-palcene, kujat ni s ucat dicata da hurtuvat na banatsc balgarsc jazic."

... du (vájda) náj-korektnotu (pu pisanji, a ne pu stánji=situácija):
"Ima balgare-palćene, kujatu ni si učat dicáta da hurtuvat na banátsći balgarsći jazić."

Pa tugáz ud "dî"(kade) du "dî"(kade) da znájat - tažko ij s dicá - da pišat na tozi jazić... Da mislat, da sanuvat, da deklamirvat poeziji, da pejat pesmi, da se molat na TOZI BANÁTSĆI BALGARSĆI JAZIĆ...

No, ni jé satu izgubénu. Nitu u Timišvár, nitu u Bréšća, nitu u Stár Bišnov ali na drugjije mestá ud pu sveta. Aku áz, ti, toj, tá smi si naprávili (i vájda si právimi još) dlažnustta...

Léka nošt! Prijátni saništa! ali Léć san!

9:47 PM, February 15, 2012  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home