Sunday, February 20, 2011

607

Se duma či nekupać, u planinite ud Kina, ij žuvel idin mudréć. Toj pu cel denj ij bil vésel, se ij razsmeval na sate kujatu gji ij sreštel pu pate. Idin denj, idin ud négvite učenici gu ij pital:
— Učitelju, ud di vu se tagli tuj, či sti razsmen i vésel pu cel denj?
— Ud srebernite kadončita zakáčini nad mojte vratá! – mu ij udguvoril učitela.
— Pa kaćé taj?
— Lel gá god zakanjtat kadončitata ud na vratáta, me uluvi idna gulema rádust: tuj zlamenuva, či i dušal nekuj da me vidi… I gá god dodi nekuj – blo to i sámu vetara – mojtu sarci se napalni sas gulema rádust.
Mislejći či u tezi kadončita ima neštu magičnu, učenika ij utišal idna nošt i gji ij utkrádnal. Gji ij zakáčil nad négvite vratá i ij čekal da se sluči čudésata, da badi i toj rádustin i vésel pu cel denj. Ama gá god kadončitata sa kanjteli, toj ne useštel ništu… A naprotiv, sled kulu idna nedele zvuka na kadončitata ij počnal da gu jadosva! Sled katu ne mogal više nikak da gji tarpi, gji ij udkáčil i gji ij varnal na učitelja, katu si ij iskal uproška. Sled katu ij razbrál, či učitela gu ij uprustil, gu ij pital:
— Učitelju, mola vu se, ubadedi mi, zašto áz ni sam useštel ništu gá god sa kanjteli kadončitata? Zašto ne se pujavila i u méne radustta, kujatu ja vida u tébe?
— Sinku, mu ij udguvoril učitelja, di si zakáčil ti kadončitata?
— Pa lel nad vratáta ud na mojta kašta!
— E, vidiš li? Ij trebalu da gji zakáčiš nad vratáta ud na tojta duša…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home