Monday, February 07, 2011

601

Koj ij hitar i koj ij mudar?

Za da razberémi koj ij otguvora na tazi pitanka imami dvá primere:

- Se duma, či katu sa počnali da práštet hora u kosmosa, specialistete ud NASA sa sapćásali, či pisálćite sas mastilu (stilou) ni rábutat tám, kadetu néma gravitácija: mastilutu ni moži ta tičé du perotu, taj či ni moži da se piši u kosmosa!
Za da rešat tozi problem tija sa imáli nužda ud 10 gudini izslédvanjéta i sa izhárali 12 miljona dolara. Náj na krája sa iznajidili idna pisálka, kujatu ij rábutila biz problemi u kosmosa: ij mogalu da pišiš sas néja di i kade štéš, na kako štéš i na kakviti i da ij blo temperaturi – sas mlogu pud nulata ali jáku visoći.
A rusnácite kako misliti či sa naprávili? Tija sa uputrebuvali plájvase…
* * *

Gulem skandál ij imálu u Japonija sas gudini napreć, katu nekuj se ij uplákval ud idna puznáta kompánija pu kosmetika, či ij kupil idin sapunj, ama u kutijčitu ne imálu sapunj, a to ij bilo práznu! Šévvete homa sa se prebráli na sloga i sigá se bunat i ni možat da razberat, či kaćé ij mogalu da se sluči takozi neštu, lel už satu varvi avtomatičnu, upákvanjétu se právi sas mašini, satu ij robotiziranu. I za da ni se právat po-više za srám, sa pugudili idi ekip indžilire da namerat rešénji na tozi problem. Indžilirete homa sa se ugudili da rábutat i du na sétne sa iznajidili idna mašinarija, kujatu ij skanirvala sas radiáciji X seku idna kutija, za da vidi ima li vatre sapunj ali ni. Sa se zihárili idna gramáda novce za da se naprávi tazi mašinarija, na kujatu ij trebalu da rábutat náj-málku dváma hora.
U saštotu vreme horata ud idna po-manena kompánija, kujatu i tá ij právila sapunj, za da ni izpátat kača parvata, sa se misli i sa dušli sas druga ideja: umestu da iznajidvat strášnu skapi mašinariji tija sa ugudili idna vetarnica du bándata prez kujau sa menevali kutijčitata sas sapunj. I aku u neku kutijče ne imálu sapunj, to vetarnicata ji ij dufnala ud na bándata…

Poukata: Uveć trasi po-simpluvánite rešénjita, pa za ti badi po-dubre!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home