Tuesday, August 19, 2008

305

Teorijata na čardata
Idin denj Gjurka ubjasneva na négva drugár Jákči „teorijata na čardata“:
- Vidiš li, Jákči. Teorijata ij tazi: idna čarda bivule moži da varvi ali da bega sas tazi skorust, s kujatu se buta náj-puléćija, náj-slábija ali náj-marzelivija bivul. A kugátu čárdata ij atakuvana ud divi dzveri ali ud luvčije, to parenj sa ubiti unezi bivule, kujatu sa nakraj čardata i kujatu ni sa tolkus jáći, za da begat izmegju parvite. Tuj zlamenuva naturálna selekcija, zaštotu, kača celu, čardata ni izgube ništu, a stánva sé po-barza i po-jáka, kátu sa ubiti furt náj-slábite ud megju bivulete. Saštu taj ij i sas čelešćija mozak: toj rábuti sas tazi skorust, kujatu ja ima náj-marzelivata mozačna kletka. A pu kaćétu se znáj, alkohola ubiva mozačnite kletći. Ama lel, pu kaćétu sam ti ubjasnil za čardata s bivule, to parenj za badat ubiti náj-slábite i náj-marzelivite mozačni kletći. Tojest, aku galtaš seku denj, zlamenuva či léku-puléku za se utarvéš ud náj-marzelivite mozačni kletći i toja mozak za rábuti s mlogu po-hubeve i po-barži. Sigá razbireš zašto, gá si piján, se usešteš po-hitar! No, já idi sigá, pa zami pu dve-tri pivi!
==========================================
10 hora kujatu pátat ud unikálni bolesti

1. Žinata, kujatu ima pu 200 orgázama na denj
Sarah Carmen ud Anglušku, 24 gudišna, páti ud sindroma PSAS (Permanent Sexual Arousal Syndrome) kojtu právi kravta da utváde u seksuálnite organe, a tuj neštu ja káre da ima bizbrojni orgázame. "Pu nekupać práva tolkus mlogu seks za da se uspukuja, či samáta ás se nasita, no tuj sámu za kasu vreme" - duma tá. "Za 6 meseca sam imála ud 150 du 200 orgázama na denj". Sarah se ij razdelila ud tejna bivšija prijatelj i sigá novija ji drugár se mači da "darži rázkača" s néja.

2. Maža, kojtu ni moži da se nagujé
John Perry ud Ilford, Essex, 59 gudišin, moži da jadé kakotu žéli i nikade ni se nagujéva. Toj páti ud lipodystrophija, kujatu právi négvotu telu da "izguri" barži sekakaj fel maznini. Sled distina gudini testvanji spedialistete sa iznamerili, či négvotu telu právi šést pate po-više insulina ud kolkutu normálnatu nivo. Kača dite toj ij bil dubélći, ama kulu 12 gudišna vazrast ij uslábnal nabarži.

3. Čeleka kojtu ni páti ud stuć
Olandezina Wim Hof, 48 gudišin, puznát još i kača The Iceman, ij čeleka, kojtu moži da se puti pud sneć! Prez január 1999 g. toj ij izbegal pulvina maraton na bos krák iz Antárktika. Tri gudini po-kasnu, ublekan sámu u gášte za pluvanji, ij izpluval 80 métera pud leda ud na Severnija poljus i sas tuj neštu ij bil zapisan u Knigata na recordite Guinness World Record; no toj ij gutov za novi predizvikvanjéta. Specialistete ni možat da si ubjasnat napalnu fenomena, otu takvizi nizći temperaturi sa fatálni za ubiknuvénite hora.

4.Ditetu kujétu ni moži da spi i sedi budnu 24 saháte
Tri gudišnotu dite Rhett Lamb páti ud idna redka malformácija zvána "chiari", u kujatu bázata na muzaka ij "natisnata" ud grebnjáka i pu tozi náčin sa stimulirani funkciji kaćétu kontrola na spanjátu. hurtuvanjétu i dr. Ditetu ij blo uperiranu i dofturete se nadevat, či skoru za moži i to da se rádva na sana.

5. Alergična na uda
Mládata Ashleigh Morris ud Melbourne, Austrálija, 19 gudišna, ni moži da se kapi, zaštotu ij alergična na udata. A aku se sluči da se uputi, tuj neštu ji nosi gulemi bulevi.
Tá ij alergična na uda ud sekakaj fel i na sekakva temperatura i sas tazi bolest tá žuvej ud katu ij blá na 14 gudini. Tejnata bolest ij mlogu redka i se zvé Aquagenic Urticaria.

6. Žinata kujatu ni zabráve
Prikazkata na 40 gudišnata AJ ij dosta interesna: aku si izberéš idna dáta ud sétnite 25 gudini o japitaš za néja, tá moži da ti izubádi detájle, či kako se ij slučilu na tozi denj i aku já ij imálu zabeležitelnu neštu. Tá moži da ubádi i kakaj denj se ij pádel na tazi dáta i kaćé ij blo vremeto. Puznáta kača "čelešćija kalindár", tazi žina, kujatu ij užénata, ij dubávila kodovotu ime AJ za da ji badi zapázin privátnija žuvot a tejnata "bolest" ij dubávila i tá idno ime: hyperthymestic syndrome.

7. Jadé sámu Tic-Tac
Natalie Cooper ud Oxford Road, Shepway, Maidstone, 17 gudišna, ima idna interesna bolest, kujatu ja káre da izbaljva homa makár kako jádenj. Sámu idno neštu moži da jadé, biz da ji izbaljva: bumbonete s menta Tic Tac! Dofturete ni možat da si ubjasnat tuj neštu a Natalie pati nadálja, zaštotu tá treba da se hráni prez idno cuhunče ugudinu u stumáka.

8. Muzikánta kojtu ni moži da zastán ud disanji
Chris Sands ud Lincoln, 24 gudišin, disa dosta častu: sé na okulu dve sekundi! A tuj mu se slučva pu nekupać i kugátu spi! Toj ij probal sekakaj fel cerve, ud različniu medecini pa du hipnoza i yoga, ama ništu ne gu upatilu. Chris, kojtu pejé u grupa Ebullient duma, či du sigá ij uspel da iznesé koncerte sámu čitir pate. Disanjétu ij počnalu za paruv pać prez september 2006 g., ij blo sprelu sled neku vreme i se ij zavarnalu prez február 2007 g. Sigá toj se nadeva, či sled idna operácija za moži da se udkupi ud tuj disanjé. Rekorda u disanji gu darži amerikánina Charles Osborne ud Anthon, Iowa, vaz kojtu disanjétu ij trájalu 68 gudini, ud 1922 g. du 1990 g.

9. Pádni ud smej
Mládata studenta Kay Underwood ud Barrow-upon-Soar, Leicestershire, 20 gudišna, páti ud katapeksija, kujétu zlamenuva či sekakaj fel emocija právi tejnata muskulatura da uslábni ud idnaž i tá pádni, katu moži da ustáni paralizirana na zemete vreme na nekolkus menute. Na Kay ji se slučva da badi paralizirana i pu 40 pate na denj, zaštotu se smejé dosta častu.

10. Žinata kujatu ij alergična na modernata tehnologija

Za mlogjije hora hurtuvanjétu na mobilnija telefonj ali gotvenjétu na mikrovalni sa ubiknuvéni neštá, kujatu sa část ud modernija žuvot na XXI-ja vek. No tezi neštá sa nivazmoži za 39 gudipnata Debbie Bird, zaštotu tá ij alergična na mobilnite telefone i na mikrovalnite.
Tá ij tolkus sensibilna na elektromagnitnite valni sazdádini ud različni aparáte (kompjutere, mobilni telefone i t.d.), či kožata ji se začarvi i klipáčete ji se nadujat du tri pate aku se namerva blizu du takvizi aparáte.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home